Lietotņu atbalsta speciālists/-e

Application Support Specialist

WorkingDay Latvia klients – Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. “Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūsu tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro.”

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Lietotņu atbalsta speciālistu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what they do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, their technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. They focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Their team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

Company invites Application Support Specialist to join their team.

Jūsu atbildība un pienākumi:

Your responsibilities and duties:

 • nodrošināt ikdienas atbalstu (24/7) failu pārsūtīšanas risinājumam un Jira, garantējot pakalpojumu pieejamību atbilstoši ES nolīgumam par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma noteikumiem un politikai;
 • savlaicīgi un plānotā veidā ražošanas vidē instalēt un uzturēt jaunu programmatūru, programmatūras izlaidumus, ielāpus (patches) un atjauninājumus;
 • izstrādāt profilaktiskus pasākumus un veikt sistēmu ikdienas uzraudzību un pārbaudes, lai identificētu un novērstu potenciālos pakalpojumu pārrāvumus;
 • komunicēt ar piegādātājiem, lai atrastu pareizos risinājumus attiecībā uz jauniem produktiem, risinātu incidentus un problēmas, novērstu neatbilstības.

 • To ensure daily support (24/7) of our File transfer solution and Jira, keeping service availability according to clients SLAs and company rules and policies
 • To install and maintain new software, releases, patches and updates of software in production environment in timely and planned manner
 • To create preventive measures and perform system daily monitoring and checking in order to identify and prevent potential service interruption
 • To communicate with suppliers to find the proper solutions for new products, solving
 • Incidents and Problems, remediate noncompliance’s

Prasības kandidātiem:

Candidate requirements:

 • iepriekšējā pieredze lietotņu atbalstā un uzturēšanā;
 • pamatzināšanas par Linux, datubāzēm;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • ieteicama pieredze darbā ar tiešsaistes risinājumiem;
 • pieredze darbā ar starpbanku klīringa procesiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar Jira un Jira konfigurēšanu arī tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Previous experience with application support and maintenance
 • Basic Knowledge of Linux, Databases
 • Good Latvian and English language skills, Russian language skills is considered an advantage
 • Experience with online solutions is preferable
 • Experience with interbank clearing processes is considered an advantage
 • Experience working with and configuring Jira is also considered an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu mērķtiecīgā, ļoti profesionālā komandā;
 • konkurētspējīgu darba algu no EUR 1900 – 2500 gross, ņemot vērā Jūsu kvalifikāciju un darba pieredzi;
 • patīkamu, pašattīstību veicinošu darba vidi;
 • iespēju piedalīties mūsu biznesa izaugsmē un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • biroja atrašanās vieta – Rīga.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team
 • Competitive salary from EUR 1900 – 2500 gross depending on your qualification and background
 • Self-development and a pleasant work environment
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Office location: Riga

Kāpēc strādāt Worldline?

Why work at Worldline?

“Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos.
Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.”

“Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business.
But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.”

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011