DWH inženieris/-e

DWH Engineer

WorkingDay Latvia klients – Paynt ir pilnībā integrētu maksājumu risinājumu un infrastruktūras nodrošinātājs. Dibināts 2013. gadā, uzņēmums gadu gaitā ir strauji attīstījies, un uzņēmums tiecas nodrošināt nākotnei drošus maksājumus ar pievienoto vērtību un (klātienes) finanšu produktus.

Uzņēmuma vadošais produkts ir Acquiring-as-a-Service, kas tiek piedāvāts maksājumu tālākpārdevēju segmentam Eiropā (ES, Lielbritānijā) un Ziemeļamerikā. Paynt specializējas maksājumu pieņemšanas risinājumos tiešsaistes (e-komercija) un klātienes (POS, SoftPOS) tirgotājiem. Pagājušajā gadā Paynt ienāca ASV tirgū, laida klajā SoftPOS risinājumu un prezentēja savu pirmo finanšu produktu.

Tā kā Paynt virzās uz mērķi kļūt par galveno Eiropas maksājumu risinājumu nodrošinātāju pieņēmēju, uzņēmumam ir vajadzīgi jaudīgi cilvēki, kas atbalstīs uzņēmumu šajā ceļā.

Paynt ir grupas uzņēmumi un kolēģi, kas strādā no Latvijas (Rīgas HQ), Lietuvas (Viļņa), Lielbritānijas, Maltas, Ziemeļmaķedonijas, Īrijas un ASV, kopā ap 100 cilvēku.

Uzņēmums ir pilnībā palaists un ir pašfinansēts!

Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzņēmums aicina pievienoties DWH inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Paynt is fully integrated payment solution and infrastructure provider. Established in 2013, company has been developing at a fast pace over the years and company strives to deliver future proof value-added payments and (embedded) finance products.

Paynt flagship product is Acquiring-as-a-Service that is offered to the payment reseller segment in Europe (EU, UK) and North America. Paynt specializes in payment acceptance solutions for online (e-commerce) and onsite (POS, SoftPOS) merchants. Last year Paynt entered US market, launched SoftPOS solution and introduced its first embedded finance product.

As Paynt moves towards the goal of becoming the go-to acquirer for European payment solution providers, company needs the right people that will support company on this journey.

Paynt has group companies and colleagues working from Latvia (Riga HQ), Lithuania (Vilnius), UK, Malta, North Macedonia, Ireland and US, totally circa 100 people.

Company has been fully bootstrapped and is self-funded!

To reach company goals, company is inviting DWH Engineer.

Prasības:

Requirements:

 • 3+ gadu pieredze datu inženierijā/saistītā jomā;
 • spēcīgas SQL prasmes un pieredze darbā ar relāciju/nerelāciju datu bāzēm;
 • zināšanas par datu modelēšanas un datu normalizācijas paņēmieniem;
 • prasme strādāt ar datu noliktavu tehnoloģijām;
 • zināšanas un pieredze ETL/ELT procesu veidošanā;
 • pieredze ar lielo datu apstrādes tehnoloģijām;
 • spēcīgas zināšanas un pieredze ar reāllaika datu straumēšanas tehnoloģijām;
 • teicamas problēmu risināšanas, komunikācijas un komandas darba prasmes;
 • pieredze darbā ar biznesa informācijas (BI) rīkiem, piemēram, Tableau;
 • labas mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes angļu valodā.

 • 3+ years of experience in data engineering/related field
 • Strong SQL skills and experience with relational/non-relational databases
 • Knowledge of data modelling and data normalization techniques
 • Proficiency in data warehousing technologies
 • Knowledge and experience with building ETL/ELT processes
 • Experience with big data processing technologies
 • Strong knowledge and experience with real-time data streaming technologies
 • Excellent problem-solving, communication, and teamwork skills
 • Working experience with Business Intelligence tools, such as Tableau

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

It will be an advantage:

 • pieredze ar transakciju datiem.

 • Experience with Transactional Data

Pienākumi:

Responsibilities:

 • sadarboties ar biznesa ieinteresētajām pusēm, lai izprastu viņu datu vajadzības un prasības un pārvērstu tās tehniskos risinājumos;
 • veikt datu profilēšanu un datu kvalitātes novērtēšanu, lai nodrošinātu datu precizitāti, pilnīgumu un konsekvenci iekš datu pipelines un pārskatos;
 • optimizēt datu pipelines un procesus veiktspējas, efektivitātes un uzticamības uzlabošanai;
 • pārraudzīt datu pipelines, veikt proaktīvu problēmu novēršanu un risināt visas ar datiem saistītas problēmas vai neatbilstības;
 • būt informētam/-ai par nozares tendencēm un jaunajām tehnoloģijām datu inženierijas un biznesa informācijas jomā, kā arī sniegt ieteikumus izmantoto rīku un procesu uzlabojumiem;
 • sadarboties ar starpfunkcionālām komandām, piemēram, datu zinātniekiem, analītiķiem un biznesa lietotājiem, lai atbalstītu datu prasības un nodrošinātu datu risinājumus, kas atbilst viņu vajadzībām;
 • nodrošināt dokumentāciju un apmācības galalietotājiem par datu produktiem, informācijas paneļiem un pārskatiem, lai nodrošinātu pareizu lietošanu un izpratni;
 • piedalīties datu modelēšanas un datu bāzes projektēšanas aktivitātēs, lai atbalstītu datu integrāciju un datu noliktavas iniciatīvas;
 • veikt datu bāzes vaicājumu un datu apstrādes darbu veiktspējas regulēšanu un optimizāciju, lai uzlabotu sistēmas vispārējo veiktspēju.

 • Collaborate with business stakeholders to understand their data needs and requirements, and translate them into technical solutions
 • Perform data profiling and data quality assessments to ensure accuracy, completeness, and consistency of data in the data pipelines and reports
 • Optimize data pipelines and processes for performance, efficiency, and reliability
 • Monitor data pipelines and proactively troubleshoot and resolve any data-related issues or discrepancies
 • Stay up-to-date with industry trends and emerging technologies in data engineering and business intelligence, and make recommendations for tooling and process improvements
 • Collaborate with cross-functional teams, such as data scientists, analysts, and business users, to support their data requirements and deliver data solutions that meet their needs
 • Provide documentation and training to end-users on data products, dashboards, and reports to ensure proper usage and understanding
 • Participate in data modelling and database design activities to support data integration and data warehousing initiatives
 • Conduct performance tuning and optimization of database queries and data processing jobs to improve overall system performance

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku, mērķtiecīgu un draudzīgu kultūru;
 • zināšānu un pieredzes apmaiņu augsti kvalificētā komandā, lai veicinātu profesionālu attīstību;
 • hibrīdu darba modeli (biroja un attālinātā darba kombinācija);
 • lieliskas biroja telpas un atrašanās vietu (Rīgas centrā);
 • ikmēneša atalgojumu EUR 3500 – 4300 bruto un regulāru algas pārskatīšanu atkarībā no darba rezultātiem;
 • veselības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu;
 • uzņēmuma kapitāla kompensācijas.

 • Vibrant, goal-oriented and friendly culture
 • Experience and knowledge exchange within highly skilled team to grow professionally
 • Hybrid working model (mix of office and remote)
 • Great office space & location (Riga center)
 • Salary EUR 3500 – 4300 gross and regular salary review based on performance
 • Health insurance, life insurance
 • Equity compensation on top

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011