Datu zinātnieks/-ce

Data Scientist

WorkingDay Latvia klients – KPMG Baltics šobrīd veido jaunu uzņēmuma grupas iekšējo konceptu – Lighthouse, kas ir KPMG strauji augošā progresīvā datu un analītikas komanda!

KPMG Lighthouse ceļš ir tikai sācies un tiek meklēti cilvēki, kuri aizrautīgi vēlas radīt liela mēroga progresīvus risinājumus, lai turpinātu veidot KPMG starptautisko izcilības centru Rīgā, ar mērķi atbalstīt klientus Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā, kā arī globālos klientus.
KPMG Lighthouse šobrīd veido komandu meklējot datu inženierus, datu zinātniekus, BI izstrādātājus un Azure mākoņrisinājuma inženierus.

Šobrīd KPMG Lighthouse komandai tiek aicināts pievienoties Datu zinātnieks/-ce.

A client of WorkingDay Latvia – KPMG Baltics is building a new internal concept Lighthouse – KPMG’s cutting-edge data & analytics team is growing!

Are you looking for a place to harness your technical skills? KPMG journey has only just begun, and they are looking for people who are passionate about creating scalable cutting-edge solutions to further build their international center of excellence in Riga to support clients across Latvia, Lithuania and Sweden, as well as global clients. KPMG Lighthouse are now hiring data engineers, data scientists, BI developers and Azure cloud engineers.

KPMG Lighthouse is looking for Data Scientist.

Par KPMG:

About KPMG:

KPMG veido specializētu tehnisko komandu ar nosaukumu KPMG Lighthouse.
KPMG Lighthouse – datu, mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju izcilības centrs, ir specializētu tehnisko iespēju un domēnu ekspertu kopums, kas strādā visā digitālajā vidē. Šeit Jūs būsiet svarīga daļa no KPMG enerģiskās, unikālās, straujās un novatoriskās kultūras, kas nodrošina tehnoloģiju start-up veiklību un vadošā globālā konsultāciju uzņēmuma atbalstu. KPMG tehnoloģiju agnostiskā pieeja ļauj variēt mērogā un integrēties starp vadošajām platformām.

KPMG ir ambiciozu cilvēku organizācija ar plašu un dažādu pieredzi, un tehniskām prasmēm, kā, piemēram, Full-Stack izstrādātāji, datu zinātnieki, Azure mākoņrisinājumu izstrādātāji, produktu īpašnieki, Scrum vadītāji un daudzi citi.
KPMG Lighthouse plešas visā pasaulē un sastāv no labākajiem un spilgtākajiem tehnoloģiju prātiem, kas ir gatavi apstrīdēt esošo lietu kārtību.

KPMG is creating a highly specialized technical team called the KPMG Lighthouse. KPMG Lighthouse, a Center of Excellence for Data, AI & Emerging Technologies, is a curation of specialized technical capabilities and domain experts working across the digital landscape. Here, you’ll be an important part of KPMG high-energy, unique, fast-paced, and innovative culture that delivers with the agility of a tech startup and the backing of a leading global consulting firm. KPMG technology-agnostic approach enables them to scale up or down and integrate across leading platforms.

KPMG Lighthouse is an organization of ambitious individuals with broad experience, varied backgrounds and technical skills such as full stack developers, data scientists, azure cloud developers, product owners, scrum masters and much more. KPMG Lighthouse stretches across the globe and consists of the very best and brightest technology minds that are ready to challenge the status quo.

Lomas un atbildība:

Roles and responsibilities:

Datu zinātnieka/-ces loma ir viena no noteicošākajām KPMG Lighthouse projektos. Šī loma ietver atbildību par digitālo arhitektūru, progresīvu datu analīzi un mākslīgā intelekta risinājumiem; klientu iesaisti, tostarp, bet ne tikai: progresīvu datu analītikas risinājumu arhitektūras projektēšanu, digitālo attīstību, datu ieguvi, matemātikas un statistikas analītiku un pirmspārdošanas iesaistīšanās aktivitātes ar izmēģinājuma risinājumiem un /vai PoC:s.

Loma ir vērsta uz klientu – gan iekšējo, gan ārējo. Datu zinātnieks/-ce būs atbildīgs/-a par inovatīvu digitālā biznesa attīstības projektu vadību jauniem pakalpojumiem un produktiem, pārvaldot klientu tehniskos risinājumus atbilstoši to vajadzībām un digitālo datu platformu risinājumiem, iespējām.

This is a central role in all of KPMG projects. The role will have the responsibility for the digital architecture, advanced analytics and artificial intelligence solutions in client engagements including but not limited to: architectural design for advanced analytics solutions, digital development, data mining, mathematical and statistical analytics and presales engagements with pilot solutions and/or PoC:s.

The role is client-facing – internal as well as external – facing role. You will be responsible for managing innovative digital business development projects for new services and products, owning the overall technical relationship between the clients’ needs and the specific digital data platform and solutions.

Darba uzdevumi:

Main tasks:

 • iesaistīties klientu vispārējā datu apkopošanā un analītikā, IT un biznesa prioritāšu noteikšanā un attiecīgo rezultātu mērījumu definēšanā, lai palīdzētu izstrādāt, ieviest datu arhitektūras risinājumus, izmantojot progresīvu analīzi;
 • veidot un uzturēt iekšēju un ārēju komunikācijas tīklu ar mērķi virzīt kvalitatīvas tehniskās arhitektūras diskusijas ar augstākā līmeņa klientu vadītājiem, uzņēmumu arhitektiem, IT vadību un izstrādātājiem dažāda veida digitālās transformācijas ieviešanas procesos, kā arī pārvaldīt un izstrādāt progresīvus datu analītikas un mākslīgā intelekta risinājumus;
 • patstāvīgi vadīt projektu no sākuma līdz beigu posmam, sākot no klientu diskusijām un analīzes plāna izveides līdz gala risinājuma skicēm, vizualizācijām;
 • attiecīgā projekta darba vadīšana;
 • mentorēt jaunākos komandas dalībniekus, pielietojot nozares un KPMG izstrādātās vadlīnijas;
 • būt aktīvam komandas un nodaļas aktivitātēs;
 • uzturēt un attīstīt personīgās un komandas tehniskās prasmes un zināšanas, sekot līdzi nozares tendencēm.

 • Be part of understanding the clients’ overall data estate, IT and business priorities and success measures to help with designing, implementation architectures and solutions using advanced analytics
 • Network internally and externally and drive deep technical architecture discussions with senior client executives, enterprise architects, IT management and developers in different kinds of digital transformation engagements, and manage and develop advanced analytics and artificial intelligence solutions
 • independently run a project from end to end, from client discussions and analysis plan creation, to draft deliverables with demonstrations, leading to finalising production level code and visualisation dashboards
 • Leading respective project work with involvement in the design of the project
 • Mentor more junior members with technical and KPMG specific ways of working
 • Be active in the team and department activities with participation in and leading initiatives
 • Maintain and advance personal and team technical skills and knowledge, keeping up to date with market trends and competitive insights, and share within the technical community
 • Be a Voice of Client to share insights and best practices with KPMG specialists in Audit, Tax and Advisory

Prasības pretendentiem:

KPMG is looking for:

Tehniskās prasmes:

 • augstākā izglītība tehniskajā zinātnē: vismaz bakalaura grāds datorzinātnēs vai līdzīgā jomā;
 • vismaz 3+ gadu darba pieredze līdzīgā amatā;
 • padziļināta izpratne par mašīnmācību un AI, zināšanas un pieredze ar datu platformu tehnoloģijām un BI vizualizācijas rīkiem;
 • prasmes un pieredze, lai apgūtu jaunas tehnoloģijas un izprastu attiecīgās digitālās un progresīvās analītiskās tendences;
 • plaša tehniskā pieredze un zināšanas, kas padziļinātas divās vai vairākās no šīm jomām: datu digitālā stratēģija un transformācija, biznesa inteliģence, lielie dati, datu pārvaldība, datu zinātne, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts;
 • pieredze konsultatīvos tehniskos pārdošanas un ieviešanas projektos;
 • prezentācijas prasmes ar augstu komforta pakāpi gan lielai, gan mazai auditorijai (vecākie vadītāji, IT vadība un izstrādātāji);
 • labas prasmes programmēšanā ar Python un/vai pieredzi citās programmēšanas valodās.

Citas prasmes:

 • interese un aizrautība risināt sarežģītas problēmas un labi paveikt jebkuru darbu;
 • vēlme strādāt ar tehnoloģiju un datu un analītikas izaicinājumiem;
 • lieliskas komandas spēlētāja prasmes;
 • prasme pievērst uzmanību detaļām un spēja skaidri formulēt un aprakstīt sarežģītas tehniskas problēmas, labas vizualizācijas prasmes efektīvai datu attēlošanai;
 • teicamas angļu valodas prasmes mutiski un rakstiski;
 • augstas pašregulācijas prasmes, pašmotivācija, emocionālā inteliģence un proaktīvitāte, labas komunikācijas prasmes, kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes un vēlme mācīties un augt.

Technical skills:

 • Technical Degree: minimum of Bachelors in Computer Science or adjacent fields
 • At least three years of work experience in a similar role
 • Deep understanding of machine learning & AI, with working knowledge of data platform technologies and BI visualisation tools
 • The technical aptitude and experience to learn new technologies and understand relevant digital and advanced analytical trends
 • Breadth of technical experience and knowledge, with depth in two or more of the following areas: Digital Strategy and Transformation, Business Intelligence, Big Data, Data Governance, Data Science, Machine Learning and Artificial Intelligence
 • Experience in consultative technical sales and deployment projects
 • Presentation skills with a high degree of comfort with both large and small audiences (Senior Executives, IT management and developers)
 • Good proficiency on coding within Python and experience in other programming languages

Other skills:

 • You enjoy solving complex problems and getting any job well done
 • You are passioned about technology and data and analytics challenges
 • You are a great team player and collaborate flawlessly
 • You have sustained attention to detail and have ability to describe complex technical issues in a clear non-technical way including good visualisation skills for communicating data effectively
 • You are fluent in spoken and written English
 • You demonstrate a positive approach towards problem solving under pressure, you are a self-motivated, emotionally intelligent and pro-active person, who demonstrates good communication skills, critical thinking, problem solving skills and eagerness to learn and grow
 • You have sustained attention to detail and have ability to describe complex technical issues in a clear non-technical way

KPMG piedāvā:

KPMG offer:

Datu un analītikas jomā visā pasaulē notiek daudz aizraujošu notikumu un tehnoloģiju attīstība un KPMG ir apņēmības pilns būt pirmajā vietā. Kā KPMG Lighthouse komandas dalībnieks Jūs strādāsiet uzņēmuma iekšienē, taču piedalīsities gan iekšējos, gan ārējos jaunu pakalpojumu, risinājumu un produktu projektos, lai katru dienu radītu augstu biznesa vērtību KPMG trim biznesa jomām: konsultācijām, auditam un nodokļiem. Ikdienas darbā Jūs atbalstīs ar īpašu digitālo datu platformu un risinājumiem, kuru pamatā ir uzlabota analītika, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta risinājumi.

A lot of exciting things are happening within Data & Analytics around the world and KPMG is determined to be in the very forefront. As a team member within KPMG Lighthouse, you will be placed and work in-house but participate in both internal and external projects for new services and products to create great business value every day to our three business areas: Advisory, Audit and Tax. You will support with specific digital data platform and solutions based on advanced analytics, machine learning and artificial intelligence solutions.

You will be given a high degree of freedom and will be a central part of our delivery teams towards building scalable and robust services. Apart from technical knowledge, all KPMG services are based on their domain expertise, creating maximum value for our clients.

Ieguvumi:

Benefits:

 • pamatalga no EUR 3000 līdz 6000 bruto mēnesī (pamatojoties uz iepriekšējo profesionālo pieredzi), atalgojums tiek pārskatīts katru gadu;
 • gada bonuss;
 • strauji augoša, dinamiska un starptautiska vide, profesionāla komanda;
 • profesionālās apmācības un karjeras attīstība;
 • starptautiskas attīstības iespējas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšana no pirmās dienas, sporta aktivitātes;
 • iespēja strādāt attālināti vai darbs no biroja Rīgā;
 • pastāvīgs Izpildes vadītāja atbalsts;
 • papildu brīvdienas;
 • “draugu” programma;
 • mobilais tālrunis un apmaksāti zvani.

 • Base salary from 3000 up to 6000 EUR gross monthly (based on your profile and experience) and to be reviewed annually
 • Year-end bonus
 • A fast paced, dynamic and international environment, professional team
 • Professional training and career development
 • International opportunities
 • Health and Life insurance from day one, sports activities
 • Offer a choice of work remotely from your current location, or work from office in Riga
 • Ongoing support from Performance Manager
 • Extra days off
 • “Buddy” programme
 • Mobile phone and allowance for calls

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011