Grāmatvedības nodaļas vadītājs/-a

Head of Accounting Unit

WorkingDay Latvia klients – viens no vadošajiem FinTech jomas uzņēmumiem aicina darbā Grāmatvedības nodaļas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – a leading FinTech industry company is looking for a Head of Accounting Unit.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

 • komandas darba vadīšana un attīstīšana;
 • konsolidētā finanšu pārskata sagatavošana;
 • nodrošināt atbilstošu grāmatvedības un finanšu procesu kontroli un ieviest nepieciešamos uzlabojumus;
 • veicināt procesu automatizāciju;
 • investīciju projektu un produktu atdeves aprēķini;
 • sagatavot augsta līmeņa finanšu atskaites un analīzes;
 • sniegt finanšu ekspertīzi un atbalstu dažādos jautājumos uzņēmuma  vadībai.

 • Team work management and development
 • Preparation of consolidated financial statements
 • Ensure proper control of accounting and financial processes, and implement identified improvements
 • Ensure higher degree of automation
 • Investment and product profitability analysis
 • Ensure high quality reporting and analyses of financial issues
 • Provide financial expertise and advice on issues to company managers

Nepieciešamās iemaņas:

Required skills:

 • vismaz 3 gadu pieredze finanšu plānošanā un analīzē;
 • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • grāmatvedības standartu pārzināšana un iemaņas konsolidācijas pārskatu sagatavošanā;
 • pieredze finanšu sistēmu ieviešanā un uzlabošanā;
 • labas komunikācijas prasmes sadarbojoties komandā;
 • orientācija uz detaļām un analītiskā domāšana;
 • enerģiska personība darbam dinamiskā vidē;
 • angļu valodas pārzināšana labā sarunvalodas līmenī.

 • 3+ years of experience in financial planning and analyses
 • 3+ years of experience in similar role
 • Higher education in accounting, economy or finances
 • Knowledge of accounting standards and experience in preparation of consolidation financial statements
 • Experience in implementing and enhancing financials systems
 • Good communication skills in teamwork
 • Orientation to details and analytical thinking
 • High energy levels for working in a dynamic environment
 • Good English skills

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company offers:

 • profesionālas izaugsmes un attīstības iespējas;
 • būt vadības komandas loceklim un iedalīties lēmumu pieņemšanā;
 • nekādu birokrātiju – realizē savas idejas jau nākamajā dienā;
 • bruto mēnešalgu no EUR 3500 līdz 4300, ņemot vērā profesionālo pieredzi un prasmes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmaksātu autostāvvietu.

 • Personal and professional development opportunities in fast growing company
 • Be part of companies management team and take part in decision making
 • No bureaucracy – implement your ideas next day
 • Monthly gross salary from EUR 3500 – 4300, depending on professional experience and skills
 • Health insurance
 • Paid parking

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011