Vadošais/-ā testēšanas vadītājs/-a

Lead Test Manager

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Vadošo testēšanas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Lead Test Manager.

Šajā dinamiskajā Testēšanas vadītāja/-as amatā Jūs būsiet tieši pakļauts/-a Piegādes un Pārejas procesa vadītājam un vadīsiet testēšanas vadītāju/inženieru komandu visos testēšanas cikla posmos. Balstoties uz Agile principiem, Jūs īstenosiet uz risku balstītu pieeju testēšanai, nodrošinot kvalitāti un atbilstību, vienlaikus saglabājot mūsu piegādes plūsmas ātrumu. Tas ir visaptverošs darbs, kurā Jums būs jāstrādā visā testēšanas dzīves ciklā, izmantojot savas zināšanas konceptuālā un praktiskā līmenī, veicinot pārmaiņas un uzlabojumus.

In this dynamic role as Test Lead, you will report directly to the head of Delivery and Transition, leading a team of test managers/engineers across all stages of the testing lifecycle. Coming with an Agile mindset, you will implement a risk-based approach to testing, ensuring quality and compliance while maintaining the velocity of our delivery pipeline. This is an end-to-end role where you will be expected to work across the test lifecycle, using your expertise at a conceptual and hands-on level, driving change and improvement.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • būsi atbildīgs/-a par Banku testēšanas metodoloģiju un ceļvedi, veicinot pārskatīšanu un vienkāršošanu, lai to piemērojot Agile struktūrai un matricas organizācijai;
 • izveidosi visaptverošu testēšanas pārvaldības sistēmu visā testēšanas dzīves ciklā (tostarp KPI, atskaišu sagatavošana, rīki, trešo pušu pārvaldība);
 • pārvaldīsi Bankas visaptverošu testu portfeli, nodrošinot izpildi vairākos projektos/iniciatīvās un visu testēšanas posmu nodrošināšanu līdz galīgajam apstiprinājumam;
 • definēsi un pārraudzīsi Bankas testēšanas automatizācijas stratēģiju, tostarp definēt biznesa situāciju un mērīt ieguvumus;
 • nodrošināsi ciešu sadarbību ar dažādām funkcijām (izlaides, vides, programmatūras/aplikāciju inženierijas), lai saskaņotu, identificētu riskus/atkarību un pastāvīgi uzlabotu izpildi.

 • Ownership of the Bank test methodology and roadmap, driving revision and simplification to align with an agile set-up and matrix organization
 • Establish a comprehensive test governance framework across the test lifecycle (including KPI, reporting, tooling, third-party management)
 • Management of the Bank-wide test portfolio, ensuring execution across multiple projects/initiatives and ensuring coverage of all test stages until final sign-off
 • Definition and oversight of the Bank test automation strategy, including business case definition and measurements of benefits
 • Ensuring close collaboration with functions (release, environment, software/application engineering) to align, identify risk/dependency and continuously improve delivery

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • pieredzi testēšanas vadībā, kas pierādīta praksē, sākot no stratēģijas līdz izpildei komplicētā vidē (ideālā gadījumā ar vadības pieredzi), vēlams finanšu pakalpojumu vidē;
 • teicamu izpratni par testēšanas dzīves ciklu, pieredzi un zināšanas par dažādām tehnoloģiju/biznesa funkcijām;
 • pārmaiņu atbalstītājs/-a, kas spēj veicināt sadarbību, panākt vienprātību un pozitīvi ietekmēt rezultātus;
 • ļoti labu izpratni par programmatūras izstrādes dzīves ciklu, uz risku balstītu pieeju testēšanai, Agile principiem un testēšanas/projektu vadības rīkiem (piemēram, Atlassian komplekts);
 • brīvi pārvaldīt biznesa angļu valodu.

 • Proven track record in test management, from strategy  through execution in a complex environment (ideally with leadership experience), preferably in a financial services environment
 • Excellent understanding of the test lifecycle, with exposure and expertise across technology/business functions
 • Change advocate, able to foster collaboration, achieve consensus and positively influence outcomes
 • Strong understanding of the software development lifecycle, risk-based approaches to testing, agile principles and test/project management tooling (e.g. Atlassian suite)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 4500 – 5600 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 4500 – 5600 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011