Konkursa noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  • Konkursa organizators ir SIA “WorkingDay Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003793545, juridiskā adrese: Tērbatas iela 53 – 10, LV-1011.
  • Konkursa norises rīkotājs ir SIA “HAVAS Creative”, reģistrācijas. Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 36-31, Rīga, LV-1011, kas SIA “WorkingDay Latvia” uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi.
  • Konkursa mērķi: sasniegt auditoriju, lai apzinātu profesionāļus ar 25 gadu pieredzi un izaugsmi, lai izmantotu to stāstus satura veidošanā; Veicināt un veidot “WorkingDay” atpazīstamību sociālajos tīklos.
  • Konkurss notiek sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook (turpmāk – FB). Kā konkursa informatīvie atbalsta kanāli tiek izmantoti Instagarm (turpmāk – IG) un Linkedin. Konkursa sākuma datums ir gada xxx, beigu datums ir 2024. gada xxx, kas ir konkursa norises laiks.
  • Konkursā piedalās jebkurš Facebook lietotājs, kurš konkursa organizatora Facebook profilā rīkotajā konkursā seko “WorkingDay” FB kontam un ir komentārā sadaļā zem ieraksta atzīmējis cilvēku, kuram ir 25 gadu pieredze, strādājot vienā uzņēmumā. Konkursa rīkotājiem ir tiesības apzināt ikvienu no konkursa dalībniekiem un atzīmētajām personām, lai pārliecinātos par informācijas atbilstību. Konkursa izlozē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri 100% izpildījuši visus minētos konkursa noteikumus.
  • No visiem konkursa dalībniekiem, kas piedalās konkursā, tiek izlozēti divi konkursa uzvarētāji FB: viens no komentāru sadaļas, un viens no visām atzīmētajām personām, kas atbilst konkursa nosacījumiem. Katrs iegūst balvu – AirBaltic dāvanu karti xx EUR vērtībā.
  • Informācija par konkursa uzvarētāju (vārds, uzvārds) pēc izlozes veikšanas tiek publicēta konkursa organizatora Facebook profilā pie publicētā konkursa ieraksta komentāru sadaļā.
  • Katrs uzvarētājs ir tiesīgs saņemt vienu balvu.
  • Izpildot konkursa nosacījumus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem konkursa noteikumiem. Ar dalību konkursā dalībniekiem nav papildu izdevumu. Tāpat, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir saņēmis atzīmētās personas piekrišanu personas datu apstrādei (publiskošanai, ka viņam ir 25 gadu pieredze, strādājot vienā uzņēmumā) un ir saskaņojis to, ka Konkursa rīkotājs ar šo personu var sazināties, lai pārliecinātos par informācijas atbilstību.
 2. Konkursa balvas
  • Konkursa balvu fonds: 1 AirBaltic dāvanu karte XX EUR vērtībā un 1 AirBaltic dāvanu karte XX EUR vērtībā.
 3. Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
  • Katram konkursa dalībniekam, kas reģistrējies dalībai konkursā šo noteikumu 1.6. punktā noteiktajā kārtībā, tiek piešķirts kārtas numurs.
  • Konkursa uzvarētājs tiek noteikts pēc nejaušības principa, izmantojot nejauša skaitļa izvēles programmu. Izloze notiks 2024. gada XXXX
  • Izlozes atbilstību godīgas spēles principiem uzraudzīs konkursa organizatora un konkursa norises rīkotāja pilnvarotie pārstāvji.
 4. Balvu saņemšana
  • Pēc uzvarētāja informācijas publicēšanas 1.8. punktā noteiktajā kārtībā, uzvarētājs par balvas saņemšanu tiek aicināts 5 (piecu) darba dienu laikā sazināties personīgi ar konkursa norises rīkotāju, nosūtot elektronisku ziņojumu uz konkursa organizatora Facebook lapu.
  • Pēc uzvarētāja elektroniskā ziņojuma saņemšanas konkursa norises rīkotājs sazinās ar uzvarētāju un vienojas par balvas saņemšanas laiku un vietu. Balvas vērtība netiek atlīdzināta skaidrā naudā vai aizstāta ar citu preci vai pakalpojumu.
  • Gadījumā, ja konkursa norises rīkotājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā uzvarētāja elektroniskā paziņojuma saņemšanas neizdosies sazināties ar konkursa uzvarētāju vai vienoties ar uzvarētāju par balvas pasniegšanas laiku, vai arī, ja uzvarētājs atteiksies no balvas saņemšanas, konkursa norises rīkotājs ir tiesīgs atstāt balvu konkursa norises rīkotāja rīcībā.
  • Balvas saņemšanai konkursa uzvarētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Konkursa uzvarētāja pilnvarotajai personai ir jāuzrāda pārstāvību apliecinoša dokumenta oriģināls. Konkursa ietvaros nodotie konkursa uzvarētāju un to pārstāvju personu dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa uzvarētāju un to pārstāvju identificēšanai, balvu izsniegšanai.
 5. Fizisko personu datu apstrāde
  • Konkursa ietvaros iegūto fizisko personu datu pārzinis ir SIA “WorkingDay Latvia” reģistrācijas Nr. 40003793545, juridiskā adrese: Rīga, Tērbatas iela 53 – 10, LV-1011.
  • Konkursa organizators kā pārzinis apstrādā konkursa dalībnieku Facebook profilu publiskajā sadaļā norādītos personas datus (vārdu, uzvārdu), kurus tie savā profilā ir norādījuši patstāvīgi.
  • Konkursa organizators kā pārzinis ir tiesīgs sazināties ar konkursā komentāros atzīmētajām personām pēc konkursa dalībnieku Facebook profilu publiskajā sadaļā norādītās informācijas (vārda, uzvārda), kurus tie savā profilā ir norādījuši patstāvīgi.
  • Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa norisi, tostarp noteikt konkursa uzvarētāju, sazināties ar konkursa uzvarētāju, sazināties ar konkursos atzīmētājiem dalībniekiem, lai veidotu saturu un izsniegt balvu, kā arī nodrošināt konkursa publicitāti.
  • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir konkursa dalībnieka piekrišana, kas tiek izteikta, piedaloties konkursā šo konkursa noteikumu 1.6. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī konkursa organizatora leģitīmās intereses attiecībā uz konkursa uzvarētāja personas datu publiskošanu ar mērķi nodrošināt konkursa publicitāti.
  • Personas datu apstrādātājs ir noteikumu SIA “HAVAS Creative”, reģistrācijas. Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 36-31, Rīga, LV-1011, kas konkursa organizatora uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi, ievērojot personas datu apstrādes normatīvo aktu prasības un savstarpēji noslēgtā līguma noteikumus.
  • Lai nodrošinātu 5.4. punktā minēto konkursa mērķu sasniegšanu, pārzinis konkursa dalībnieku un uzvarētāju personas datus apstrādās konkursa norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada XXXX
  • Konkursa dalībnieks ir tiesīgs realizēt savas datu subjekta tiesības, kas izriet no šajos noteikumos aprakstītiem procesiem un mērķiem. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
  • Šajos noteikumos aprakstītā personas datu apstrādes kārtība attiecas tikai uz konkursu ietvaros veikto personas datu apstrādi. Facebook veiktā personas datu apstrāde notiek saskaņā ar vietnes paziņojumu par privātumu.
 1. Citi noteikumi
  • Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņas FB lapā un mājaslapā.
  • Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
  • Pretenziju un jautājumu gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā, nosūtot informāciju uz e-pastu: Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz konkursa dalībnieka iesniegumā norādīto adresi.