Oracle Fusion Middleware adminstrators/-e

Oracle Fusion Middleware Administrator

WorkingDay Latvia klients – Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. “Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūsu tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline”. Wordline komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro.

A client of WorkingDay Latvia – Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

Jūsu atbildība un pienākumi:

Responsibilities and duties:

 • instalēt, labot, atjaunot un uzturēt visas Oracle Fusion Middleware platformas;
 • ieviest maksājumu nozares drošības prasības (PCI DSS);
 • atvieglot un aktīvi piedalīties visos projekta attīstības dzīves cikla posmos: iekļaujot prasību apkopošanu un analīzi, risinājumu izstrādi, testēšanu un ieviešanu, servisa atbalstu un attīstību;
 • palīdzēt klientam etalonā identificēt trūkumus, sniegt norādījumus par Oracle Fusion Middleware platformas iestatīšanu un optimizēšanu;
 • spēt sagatavot precīzu un kodolīgu tehnisko dokumentāciju.

 • Install, patch, upgrade and maintain all Oracle Fusion Middleware platforms
 • Implement payment card industry security requirements (PCI DSS)
 • Facilitate and actively participate in all phases of a project development life cycle: include requirements gathering and analysis, solution design and development, testing and implementation, post-production support and evolution
 • Help customer on benchmark to identify bottlenecks, and provide guidance on tuning and optimization of Oracle Fusion Middleware platforms
 • Be able to write accurate and concise technical documentation

Prasības kandidātam/-ei:

Required skills:

 • ievērojama pieredze Oracle Fusion Middleware administratora pozīcijās;
 • spēja strādāt un komunicēt starptautiskā un daudzkultūru vidē;
 • pieredze ar Oracle Weblogic, Oracle Identity Management (IDM) un Oracle Access Management (OAM) ar atbalsta pieredzi multi-projektu vidē;
 • interese par sarežģītu, misijai kritisku un ļoti drošu Oracle Fusion Middleware platformu atbalstu un uzturēšanu;
 • Oracle Fusion Middleware veiktspējas un iestatīšanas prasmes, ieskaitot servera konfigurācijas un izsekošanas iespējas;
 • pieredze SQL un Oracle datu bāzu administrēšanā;
 • pieredze darbā ar Unix / Linux multi domēnu vidē, ieskaitot shell skriptus.

 • Proven experience on Oracle Fusion Middleware administrator positions
 • Ability to work and communicate in an international and multi-cultural environment
 • Experience of Oracle Weblogic, Oracle Identity Management (IDM) and Oracle Access Management (OAM) with production support experience in a multi-projects environment
 • Strong interest in supporting and maintaining complex, mission-critical and highly secure Oracle Fusion Middleware platforms
 • Oracle Fusion Middleware performance and tuning skills including server configuration and tracing facilities
 • Experience of SQL and Oracle database administration
 • Experience with Unix/Linux in a multi-domain environment including shell scripting

Vēlamās prasmes:

Desirable skills:

 • profesionāla pieeja sadarbībā ar iekšējiem un ārējiem klientiem, iekļaujot komunikācijas prasmes, gan rakstiski, gan mutvārdos;
 • augsta iniciatīva, precizitāte, efektivitāte un uzmanība detaļām;
 • spēja saglabāt pozitīvu attieksmi stresa apstākļos;
 • iespēja strādāt nedēļas nogalēs un/vai ārpus darba laika, plānotos izņēmuma gadījumos un/vai dežūru lomai;
 • teicamas angļu valodas prasmes. Franču vai holandiešu valodas zināšanas tiks uzskatītas kā priekšrocība, bet nav būtiska.

 • Professional approach when dealing with internal and external customers, including clear and concise written and verbal communication skills
 • High degree of initiative, accuracy, efficiency and attention to detail
 • Ability to maintain a positive attitude under stressful circumstances
 • Ability to work during the weekend and outside Office hours for planned intervention and On-Call role
 • Strong problem solving and analytical capabilities
 • Fluent in English. French or Dutch language skill is a plus

Uzņēmums piedāvā:

Company Offer:

 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu mērķtiecīgā un profesionālā komandā;
 • iespēju veidot starptautisku karjeru;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1700 – 3000 bruto, kas atkarīgs no Jūsu kvalifikācijas un darba pieredzes;
 • patīkamu, uz pašattīstību vērstu darba vidi;
 • biroja atrašanās vieta – Rīga.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team
 • International career opportunities
 • Competitive salary from EUR 1700 – 3000 gross, depending on your qualification and background
 • Self-development and a pleasant work environment
 • Office location: Riga

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011