DWH–BI izstrādātājs/-a

DWH–BI Developer

WorkingDay Latvia klients – Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. Worldline, ik dienu nodrošina savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, uzņēmuma tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Worldline komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai DWH–BI izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what they do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, their technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. They focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Their team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

Company invites DWH–BI Developer to join their team.

Jūsu atbildība un pienākumi:

Your responsibilities and duties:

 • izveidot un instalēt nepieciešamo programmatūru uzņēmuma biznesa attīstībai un darbībai;
 • izstrādāt un uzturēt uzņēmuma lietojumsistēmas atbilstoši lietotāju vajadzībām un uzdevumiem;
 • spēt ātri novērst radušās kļūdas uzņēmuma lietotnēs un to sistēmās;
 • analizēt pārraudzībā esošo programmatūru sistēmu darbību, nosūtīt darbības un uzlabojumu ieteikumus departamenta vadībai;
 • konsultēt uzņēmuma darbiniekus par dažādām lietotņu problēmām;
 • piedalīties uzlabojumu, instalācijas un uzturēšanas uzdevumu izveidē;
 • sniegt regulāras atskaites departamenta vadītājam par esošajiem projektiem, sasniegtajiem rezultātiem un aktuālajām problēmām.

 • To create and install the software necessary for the Company’s business development and operation
 • Develop and maintain the Company’s own production application systems according to their users’ needs and tasks
 • Participate in the prompt rehabilitation of the malfunctioning of the Company’s applications and their systems
 • Analyze the work of supervised software systems, submit proposals to the Head of  Department on their use and improvement
 • To consult the Company’s employees on issues related to applications
 • Participate in the preparation of tasks related to the upgrade, installation and maintenance of applications
 • Provide regular information to the department manager about ongoing work, results obtained, and problems encountered

Ideālam kandidātam būtu jābūt:

Candidate requirements:

 • Augstākai izglītībai informātikā, programmēšanā;
 • vairāk nekā 1 gada pieredzei programmēšanā;
 • zināšanām par LINUX, Windows, citām operētājsistēmām;
 • pieredzei PL/SQL, SQL programmēšanā, Oracle BI, Oracle-APEX;
 • pieredzei darbā ar ORACLE tehnoloģijām, cita DBMS pieredze;
 • praktiskai pieredzei programmatūras lietojumprogrammu izstrādē, uzstādīšanā un uzturēšanā;
 • labām angļu valodas zināšanām.

 • Higher education in informatics, software development
 • More than 1 year of development work experience
 • LINUX, Windows knowledge
 • Experience in PL/SQL, SQL programming, Oracle BI, Oracle-APEX
 • Linux  and ORACLE technologies, other DBMS experience
 • Practical experience in developing, installing and maintaining software applications
 • Good English knowledge

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
 • konkurētspējīgu darba atalgojumu EUR 2500 – 3500 bruto apmērā, ņemot vērā Jūsu kvalifikāciju, izglītību un pieredzi;
 • pilnveidošanās iespējas un patīkamu darba vidi;
 • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • biroja atrašanās vietu: Rīgā.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team
 • Competitive salary from EUR 2500 – 3500 gross depending on your qualification and background, and bonus system
 • Self-development and a pleasant work environment
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Office location: Riga

Kāpēc strādāt Worldline?

Why work at Worldline?

“Mūsu veiksmes pamatā ir spēcīgas prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet arī ir galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadība ir nozīmīga mūsu biznesa panākumos.
Bet, Worldline, mēs darām vairāk kā tikai pārvaldām savus talantus. Tā ir galvenā prioritāte iesaistīt, iedvesmot un attīstīt tos. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, tā ir mūsu misija būt drošiem, ka viņu potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas attīstības programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.”

“Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business.
But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.”

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011