Java Back-End izstrādātājs/-a

Java Back-End Developer

WorkingDay Latvia klients – Visma nodrošina programmatūras risinājumus, kas ietver Personāla vadības, Talantu vadības, Finanšu, algu izmaksu un citas biznesa sistēmas. Visma Labs komandā ir vairāk nekā 290 talantīgi profesionāļi Latvijā. Visma attīsta, testē un atbalsta biznesa sistēmas, kā daļa no internacionālas organizācijas.

Visma šobrīd meklē jaunu kolēģi projektam Viskan, kas piedāvā premium e-komercijas platformu uzņēmumiem, kas vēlas pārdot tiešsaistē. Platformai ir liela funkcionalitāte, visvairāk var izcelt abonēšanas iespējas, daudzkanālu risinājums un jaudīgu CMS.

A client of WorkingDay Latvia – Visma provides software solutions that cover HRM, Talent Management, Payroll and other Business systems. Visma Labs is a team of more than 290 talented professionals in Latvia. Visma develops, tests and supports business systems, as part of an international organization.

Visma is currently looking for a new colleague for Viskan which offers a premium e-commerce platform for any company wanting to sell things online. The platform has a large functionality but mostly highlighted features are subscription possibilities, omnichannel solutions and a powerful CMS.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

Galvenokārt, Tu strādāsi ar Vismas izstrādāto e-komercijas platformu Back-End pusi (izmantojot Java 17). Galvenā misija ir uzturēt un attīstīt jaunas funkcionalitātes, taču būs uzdevumi, kuri saistīti ar kiberdrošību, DevOps un API izstrādi.

 • būt daļai no Agile komandas un aktīvi piedalīties produkta izstrādē;
 • izstrādāt un uzturēt lietojumprogrammatūru, kas strādā ar izveidotiem procesiem;
 • atbalstīt un konsultēt jaunākos kolēģus programmatūras izstrādes procesā;
 • sadarboties ar izstrādes komandu, veicot kodu pārskatīšanu un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem;
 • efektīvi sadarboties starptautiskā vidē ar spēcīgu profesionāļu komandu.

Mostly you will work in the Back-End part (using Java 17) of Visma self-developed e-commerce platform. The main mission is to maintain and develop new functionality but tasks regarding Cyber Security, DevOps and API development occur as well.

 • Be part of an Agile team and actively take part in developing the product
 • Develop and maintain application software working with established processes
 • Support and consult junior mentees in the software development process
 • Collaborate with the development team conducting code reviews and providing improvement suggestions
 • Cooperate efficiently in an international environment with a team of strong professionals

Prasības:

Job requirements:

 • vismaz 3-5+ gadu pieredze Web izstrādē, izmantojot Java programmēšanas valodu;
 • prakstiska pieredze ar SQL kā arī versiju kontroles sistēmu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • atbildība un atvērtība, kā arī prasme apgūt jaunas lietas un strādāt patstāvīgi;
 • vēlme un spējas strādāt starptautiskā vidē.

 • At least 3-5+ years of experience in web development using Java programming language;
 • Hands-on experience with SQL and Version control systems
 • Excellent written and verbal English skills
 • A responsible and open-minded person who is willing to learn and can work independently
 • Enjoys working in an international environment

Šādas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību:

The following knowledge will be considered as an advantage:

 • DevOps;
 • kiberdrošība;
 • REST API;
 • Node JS, Typescript;
 • testu atomatizācija.

 • DevOps
 • Cyber Security
 • REST API
 • Node JS, Typescript
 • Automatic testing

Visma piedāvā:

Visma is offering:

 • mūsdienīgas un plašas A-klases biroja telpas, kas atrodamas abās Rīgas pusēs;
 • iespēja strādāt arī attālināti;
 • motivējošs atalgojums no EUR 3000 – 4500 bruto (ņemot vērā profesionālo pieredzi un zināšanas);
 • gada noslēguma finansiālais bonuss;
 • draudzīga, multikulturāla un sadarbībai orientēta komanda;
 • talantīgi, izpalīdzīgi un atsaucīgi kolēģi starptauitskā vidē;
 • veselības apdrošināšana, masāžas ofisā un apmaksātas telefonsarunas;
 • profesionālā izaugsme un iekšējā komunikācijas/ apmācību platforma;
 • saīsināts darba laiks piektdienās;
 • sporta kopiena (volejbols, fizioterapeits, dalība publiskos sporta pasākumos utt.);
 • sabiedriskie pasākumi (ikmēneša branči, komandas saliedēšanās pasākumi u.c.);
 • iespēja izmantot uzņēmuma apartamentus atvaļinājumā Spānijā un Francijā, augļi un uzkodas birojā.

 • Modern, spacious A-class offices on both sides of Riga
 • Remote work options
 • Motivating salary from EUR 3000 to 4500 gross depending on the competence level
 • Year-end bonus
 • Friendly, multicultural and cooperation-oriented team
 • Talented and engaged colleagues in an international environment
 • Health insurance, massages in the office
 • Covered mobile phone bills
 • Professional growth and internal development hubs
 • Shortened working hours on Fridays
 • Sports community (volleyball, physiotherapist, participation at public sports events, etc.)
 • Social events (monthly brunches, team building, parties etc.)
 • Company holiday apartments in Spain and France, fruits, and snacks in the office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011