Node.JS izstrādātājs/-a

Node.JS Developer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai komandā Rīgā tiek aicināts/-a Node.JS izstrādātājs/-a.

Uzņēmums meklē Node.JS izstrādātāju darbam pie tīmekļa/mobilā tiešsaistes veselības aprūpes risinājuma.

Uzņēmums attīsta veselības tehnoloģijas (healthtech) nākotni un vēlas ar savu produktu sasniegt vismaz miljardu cilvēku. Uzņēmums ir ceļā uz šī mērķa sasniegšanu, un, lai to izpildītu, ir jāattīsta datus un to izmantošanu augstākā līmenī, kas būs izaicinoši, bet reizē arī aizraujoši, un sniegs pilnvērtības sajūtu.

A client of WorkingDay Latvia – a company that is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. Developing healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals Node.JS Developer is welcome to join the team in Riga.

The company is looking for a Node.JS Developer to work on a web/mobile online healthcare solution.

The company is developing the future of health-tech and wants to reach at least a billion people with its product. They are well on the way to doing that, and they need to force data to the next level to execute this. This will be tough, exciting, super fulfilling and fun.

Pienākumi:

What you will do:

 • izstrādāt un ieviest jaunas lietojumprogrammu funkcionalitātes;
 • iesaistīties visos programmatūras cikla aspektos, tostarp prasību pārskatīšanā, darba aprēķināšanā, ieviešanā, testēšanā un pārskatīšanā;
 • sadarboties ar QA komandu, lai izprastu un novērstu kļūdas.

 • Design and implement new functionality for applications
 • Engage in all aspects of release cycles including requirements review, work estimation, implementation, testing, and review
 • Work with QA to understand and resolve defects

Prasības:

Requirements:

 • pieredze ar mūsdienīgiem JavaScript rīkiem, piemēram, bower, npm, grunt/gulp;
 • spēcīgas JavaScript kodēšanas prasmes (objektorientēts dizains, algoritmi, datu struktūras utt.);
 • pieredze RESTful backend projektēšanā, izmantojot Node.JS;
 • pieredze ar Front-End izstrādes tehnoloģijām, piemēram, HTML5, CSS3;
 • pārskatīt kolēģu kodu un sniegt praktisku atgriezenisko saiti. Aktīvi reaģēt arī uz atsauksmēm par savu darbu;
 • veikt izstrādi balstoties uz mākoņpakalpojumiem, piemēram, AWS Aurora, AWS Postgres, S3;
 • pieredze ar SQL un relāciju datu bāzu projektēšanu;
 • pieredze ar versiju kontroles rīkiem, piemēram, Git.

 • Experience with modern JavaScript build tools such as bower, npm, grunt/gulp
 • Strong JavaScript coding skills (object-oriented design, algorithms, data structures, etc.)
 • Experience designing RESTful backend using Node.JS
 • Background with additional front-end development technologies such as HTML5, CSS3
 • Reviewing code from peers and providing actionable feedback. Responding well to feedback on your own work is all part of this job too
 • Developing against cloud services such as AWS Aurora, AWS Postgres, S3
 • Experience with SQL and Relational Database Design
 • Experience with version control tools, such as Git

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojums no EUR 4000 – 6500 bruto;
 • viena no labākajām komandām, vidēm un kultūrām, kas vien redzēta;
 • lieliskas attīstības iespējas;
 • apmācības, darbnīcas, attīstības plāni u.c. – visu, ko iespējams iedomāties, visticamāk, uzņēmums spēs piedāvāt;
 • pasākumi visā Eiropā (un arī nedaudz tālāk) dažas reizes gadā un vietējie pasākumi gandrīz katru mēnesi.

 • Great salary EUR 4000 – 6500 gross
 • One of the best teams/environment/cultures you will have ever seen anywhere
 • Huge opportunity to develop further
 • Training, workshops, development paths, etc.  – all you could think of, we would most likely offer
 • Events all across Europe (and a bit further) a few times a year, and events locally, close to monthly

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011