DWH inženieris/-e

DWH Engineer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai komandā Rīgā tiek aicināts/-a DWH inženieris/-e.

Uzņēmums meklē DWH inženieri, kas strādās pie DWH platformas izveides no nulles tiešsaistes veselības aprūpes risinājumam.

Uzņēmums attīsta veselības tehnoloģijas (healthtech) nākotni un vēlas ar savu produktu sasniegt vismaz miljardu cilvēku. Uzņēmums ir ceļā uz šī mērķa sasniegšanu, un, lai to izpildītu, ir jāattīsta datus un to izmantošanu augstākā līmenī, kas būs izaicinoši, bet reizē arī aizraujoši, un sniegs pilnvērtības sajūtu.

Kā DWH inženierim/-ei Jums būs unikāla iespēja piedalīties datu arhitektūras izveidē no nulles, sākot ar nepieciešamās tehnoloģiju kopas novērtējumu, kas vislabāk atbildīs uzņēmuma vajadzībām. Kā daļa no datu komandas Jūs palīdzēsiet uzņēmuma biznesa daļai sniegt vislabāko ieskatu par biznesa darbību, lietotāju un finanšu datiem.
Jums būs iespēja ievērojami ietekmēt datus un to lietojamību uzņēmumā.

A client of WorkingDay Latvia – a company that is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. Developing healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals DWH Engineer is welcome to join the team in Riga.

The company is looking for a DWH Engineer to work on a DWH platform creation from scratch for an online healthcare solution.

The company is developing the future of health-tech and wants to reach at least a billion people with its product. They are well on the way to doing that, and they need to force data to the next level to execute this. This will be tough, exciting, super fulfilling and fun.

As a DWH Engineer you will have an unique opportunity to be part of Data architecture creation directly from the beginning, starting with the technology stack evaluation that is best for our needs. As a Data team member you will help company’s business to get best insights from business operation, user tracking, finance data.
You will be able to make a huge impact on the future of data.

Datu avoti:

Data sources:

 • PostgreSQL;
 • sociālo tīklu/meklējumu APIs kā, piemēram, Meta, Google u.c.;
 • maksājumu sniedzēju APIs.

 • App databases on Postgres
 • Social/Search APIs such as Meta, Google etc.
 • Payment providers APIs

Datu saņēmēji:

Data destinations:

 • Business Intelligence: Qlik Sense SaaS, Power BI;
 • Business Analytics: MetaBase;
 • e-pasta ziņošanas sistēmas;
 • ziņojumi kooperatīvajās sarakstēs.

 • Business Intelligence: Qlik Sense SaaS, Power BI
 • Business Analytics: MetaBase
 • Mailing systems
 • Reporting to cooperative chats

Pienākumi:

What you will do:

 • izstrādāt datu infrastruktūru, kas ļauj gūt praktisku ieskatu klientu piesaistē un noturēšanā, uzņēmuma darbības efektivitātē un citos galvenajos veiktspējas rādītājos;
 • ieviest datu plūsmas risinājumus jaunu datu avotu apstrādei;
 • izstrādāt, konstruēt, testēt un uzturēt DWH un liela mēroga datu apstrādes sistēmas;
 • optimizēt datu piegādi un uzturēt datu kvalitāti.

 • Develop data infrastructure that enables actionable insights into customer acquisition and retention, operational efficiency, and other key business performance metrics
 • Implement data flow solutions to process new data sources
 • Develop, construct, test, and maintain DWH and large-scale data processing systems
 • Assist in optimizing data delivery and maintaining data quality

Prasības:

Requirements:

 • pieredze darbā ar DWH platformām (piemēram, Snowflake, DataBricks);
 • programmēšanas prasmes ar SQL un citām programmēšanas valodām (piemēram, Python, Scala);
 • pieredze ar darbplūsmas pārvaldības rīkiem (piemēram, Airflowr);
 • pieredze datu modelēšanā;
 • pieredze ar datu kvalitātes un validācijas nodrošināšanu;
 • pieredze ar pielāgotu ETL projektēšanu, ieviešanu un uzturēšanu.

 • Working with DWH platforms (e.g. Snowflake, DataBricks)
 • Coding on SQL language knowledge and programming languages (e.g. Python, Scala)
 • Experience with workflow management engines (e.g. Airflow)
 • Experience in Data Modelling
 • Experience with data quality and validation
 • Experience in custom ETL design, implementation, and maintenance

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojums no EUR 4000 – 5500 bruto;
 • viena no labākajām komandām, vidēm un kultūrām, kas vien redzēta;
 • lieliskas attīstības iespējas;
 • apmācības, darbnīcas, attīstības plāni u.c. – visu, ko iespējams iedomāties, visticamāk, uzņēmums spēs piedāvāt;
 • pasākumi visā Eiropā (un arī nedaudz tālāk) dažas reizes gadā un vietējie pasākumi gandrīz katru mēnesi.

 • Great salary EUR 4000 – 5500 gross
 • One of the best teams/environment/cultures you will have ever seen anywhere
 • Huge opportunity to develop further
 • Training, workshops, development paths, etc.  – all you could think of, we would most likely offer
 • Events all across Europe (and a bit further) a few times a year, and events locally, close to monthly

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011