Pārdošanas pārstāvis/-e, Baltija

Sales Representative, Baltics

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Unilin, kas ražo lamināta grīdas segumus, vairogparketa un luksusa vinila grīdas segumus zem Quick-Step un Pergo zīmoliem. Kopš 2015. gada IVC Group pievienojās Unilin, pievienojot Moduleo zīmolu savam klāstam. Abi uzņēmumi ir daļa no Mohawk Industries Inc. Mohawk Industries Inc. ir tirgus līderis visās grīdas segumu jomās, ar vairāk nekā 130 gadu ilgu meistarības mantojumu, kas sasniedzis 9,5 miljardu dolāru apgrozījumu.

Unilin Flooring ir viena no lielākajām Mohawk Group struktūrvienībām, kurā strādā vairāk nekā 6000 darbinieku visā pasaulē un kuras apgrozījums ir 1,55 miljardi eiro, kas sadalīts 20 starptautiskās ražotnēs. Kā darba devējs Unilin izceļas kā mērķtiecīgs un inovatīvs izaugsmes uzņēmums, kurā panākumu pamatā ir īsti uzņēmēji visos līmeņos. Unilin uzņēmuma kultūru raksturo ieguldījumi cilvēkos un tehnoloģijās.

Lai turpinātu attīstību Baltijas reģionā, Unilin meklē Pārdošanas pārstāvi.

A client of WorkingDay Latvia – Unilin is a company that produces laminate flooring, composite parquet floors and luxury vinyl flooring under the Quick-Step and Pergo brands. Since 2015 IVC Group joined Unilin adding Moduleo brand to their portfolio. Both companies are part of Mohawk Industries Inc. Mohawk Industries Inc. is the market leader in all things flooring, with a heritage of craftmanship spanning over more than 130 years, realizing a turnover of 9.5 billion dollars.

With a total of more than 6000 employees worldwide and a turnover of 1.55 billion euros, spread internationally across 20 production units, Unilin Flooring is one of the largest divisions within Mohawk Group. As an employer, Unilin distinguishes itself as a driven and innovative growth company, where real entrepreneurs at every level form the basis for success. Investments in people and technology characterize the Unilin culture.

To continue development in Baltic region Unilin is looking for Sales Representative.

Kā Unilin Pārdošanas pārstāvis/-e Tu:

As a Sales Representative within Unilin, you will:

veicināsi uzņēmuma izaugsmi un panākumus. Tu veicināsi pārdošanu, nodrošinot klientu iesaisti, veidojot un uzturot attiecības ar klientiem, kā arī veidojot spēcīgas un padziļinātas zināšanas par produktiem un tirgu.

Contribute to the growth and success of the company. You will drive sales by creating customer engagement, building and maintaining customer relations and building a strong and in-depth product and market knowledge.

Tava loma:

Your role:

 • ikdienā sadarbosies un sniegsi atbalstu esošajiem klientiem – mazumtirgotājiem, izplatītājiem un vairumtirgotājiem;
 • regulāri apmeklēsi DIY un specializētos veikalus Baltijā, nodrošinot jaunākā sortimenta un ekspozīcijas atjauninājumus;
 • uzraudzīsi un novērtēsi klientu stāvokli un apmierinātību;
 • palīdzēsi vadītājam veikt ikdienas uzdevumus;
 • aktīvi meklēsi un piesaistīsi jaunus potenciālos klientus (ieskaitot darbu projektos);
 • pastāvīgi apkoposi, novērtēsi un analizēsi tirgus tendences un situāciju.

 • Engage daily with and provide support to existing customers – retailers, distributors, and wholesalers
 • Conduct regular visits to DIY and speciality shops in the Baltic region, ensuring the latest assortment and display updates are in place
 • Monitor and assess customer status and satisfaction
 • Assist the Country Manager with daily operational tasks
 • Proactively prospect and generate new leads (including work on projects)
 • Consistently gather, evaluate, and analyze market trends and conditions

Tu būsi lielisks komandas biedrs, ja:

You will be a wonderful teammate if you:

 • esi motivēts/-a, spēj strādāt individuāli un plānot savu darba dienu;
 • Tev ir pieredze B2B pārdošanā;
 • esi ar augstu atbildības sajūtu un labām analītiskajām prasmēm;
 • Tev ir teicamas komunikācijas prasmes un zināšanas latviešu un angļu valodās;
 • esi lielisks/-a pārrunu vedējs/-a un Tev piemīt pozitīva un can-do attieksme;
 • pieredze saistībā ar grīdas segumiem būtu priekšrocība;
 • Tev ir B kategorijas autovadītāja apliecība un regulāri vari doties komandējumos.

 • Are self-motivated, able to work individually and plan your working day
 • Have a first experience in B2B sales
 • Have a high sense of responsibility and good analytical skills
 • Have excellent communication skills in Latvian and English
 • Are a great negotiator combined with a positive and can-do attitude
 • Having floor coverings-related experience would be an advantage
 • Have a category B driving license and the ability to have business trips frequently

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju strādāt starptautiskā uzņēmumā, kas ir viens no vadošajiem grīdas segumu ražotājiem pasaulē;
 • dinamisku un interesantu darbu globālā uzņēmumā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2500 līdz 3000 bruto, atkarībā no Tavas kvalifikācijas un pieredzes. Atalgojuma paketē būs iekļauts arī bonuss;
 • tehnisko aprīkojumu – kompensāciju par Tavas automašīnas izmantošanu darba veikšanai, kā arī degvielas un citu, ar darba veikšanu, saistīto  izdevumu segšanu;
 • Unilin aicina darbinieku ilgtermiņa sadarbībai, iespējamie nodarbinātības nosacījumi – pašnodarbinātais vai kā līgumdarbinieks personāla nomas uzņēmumā;
 • vadītāja sniegtu apmācību un atbalstu visā darba procesā;
 • darbu draudzīgā un atbalstošā globālā uzņēmumā, kas piedāvā izaugsmes iespējas gan karjeras, gan personīgā līmenī;
 • hibrīdu darba modeli, birojā un/vai attālināti.

 • Opportunity to work in an international company, which is one of the world’s leading floor-covering producers
 • Dynamic and interesting work in a global company
 • Competitive salary EUR 2500 – 3000 gross, depending on your qualifications and background. A bonus will also be part of your salary package
 • Technical equipment –  reimbursement for the usage of your car in daily work, and coverage of fuel and other job duties related costs
 • Unilin invites an employee for long-term cooperation and possible employment terms – self-employed or as a contractor in a staffing company
 • Training and support from a manager in the all work process
 • Work in a friendly and supportive global company offering growth possibilities, on a career and personal level
 • Hybrid working, remote and/or from office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011