Full-Stack Front-End programmēšanas inženieris/-e

Full-Stack Front-End Engineer

WorkingDay Latvia klients – Ubiquiti Networks ir ASV Silīcija ielejā dibināts veiksmīgs komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums. Šodien tas ir kļuvis par peļņu nesošu globālu kompāniju. Tās ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs kā biznesa vajadzībām, tā mājas tehnoloģiskajos risinājumos.

Uzņēmums meklē talantīgus un pieredzējušus darbiniekus, lai pievienotos augošajai globālajai R&D komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia is a next-generation communications technology company, who designs and manufactures disruptive technology platforms for emerging markets that drives profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

Company is looking for the talented and experienced employees to join their growing global R&D team in Riga.

Jūsu pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt sarežģītus lietotāju interfeisus;
 • uzturēt labu programmēšanas stilu, pielietot jaunākās tehnoloģijas un trendus;
 • aktīvi piedalīties visos projektos un izteikt savas idejas un risinājumus.

 • Develop rich user interfaces
 • Maintain a good programming style and stay up-to-date with the latest technology and trends
 • Actively participate in all projects and voice your ideas and solutions

Jūsu pieredze:

Our requirements:

 • eksperta līmeņa prasmes ar JavaScrip un React;
 • spēcīgas zināšanas par programmēšanu, dizaina modeļiem un web protokoliem;
 • spēcīgas zināšanas par labāko praksi web drošībā (owasp);
 • daudzpusīga pieredze atkļūdošanā, protokolēšanā un web aplikāciju optimizēšanā;
 • precizitāte, veidojot komponentus ar CSS3;
 • pieredze ar Git un Unix;
 • analītiska domāšana;
 • labas angļu valodas prasmes.

 • Expert level JavaScript and React skills
 • Solid knowledge about programming, design patterns and web protocols
 • Solid knowledge about best practices in web security (owasp)
 • Wide experience with debugging, profiling and optimizing web apps
 • Good eye to be precise in styling components with CSS3
 • Familiar with Git and Unix
 • Analytical thinking
 • Good English language skills

Novērtēsim, ja Jums ir:

Nice to have:

 • pieredze reāllaika komunikācijā (WebRTC);
 • laba izpratne par TCP/IP (hpbn.co);
 • esat gatavs/-a atklāt Wi-Fi pasauli (IEEE 802.11);
 • pieredze ar Node.Js, Typescript, GraphQL.

 • Experience with real-time communication (WebRTC)
 • Good understanding of TCP/IP (hpbn.co)
 • Be ready to explore Wi-Fi world (IEEE 802.11)
 • Experience with Node.Js, Typescript, GraphQL

Piedāvātās tehnoloģijas:

Our project stack:

 • uzņēmuma stila rokasgrāmata un komponentu kopums;
 • React Front-End ar reāllaika komunikāciju (WebRTC);
 • Java un NodeJS pakalpojumus ar NoSQL DB izvietots AWS (EC2, AWS IoT);
 • iOS un Android 5 zvaigžņu mobilās aplikācijas;
 • jaunākās programmatūras ierīcēs (C, arm, mips, OpenWRT);
 • komplicēta CA automatizācija un CI (AWS, Terraform, Jenkins, Docker).

 • Company style guide and set of components
 • Front-End in React with real-time communication (WebRTC)
 • Services in Java and NodeJS with NoSQL DB deployed on AWS (EC2, AWS IoT)
 • 5 stars mobile apps on iOS and Android
 • Cutting edge firmware on devices (C, arm, mips, OpenWRT)
 • Complex QA automation and CI (AWS, Terraform, Jenkins, Docker)

Jūsu ieguvumi:

Your benefits:

 • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
 • ļoti labs, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošs atalgojumu no EUR 2000 – 10000 bruto;
 • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
 • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm;
 • patīkama, moderna darba vide;
 • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

Pieredzi vērtēsim pēc Jūsu projektiem, kuros esat strādājuši.

 • Professional development in work with new generation products
 • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2000 – 10000 gross
 • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
 • Work with global development teams
 • Pleasant, modern work environment
 • Flexible work hours (if necessary)

Your experience will be evaluated from your projects, where you took part!

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011