Biznesa attīstības vadītājs/-a Baltijā

Business Development Manager, Baltics

WorkingDay Latvia klients – TP-Link ir pasaulē lielākais patērētāju Wi-Fi datu pārraides tīkla produktu nodrošinātājs. TP-Link produkcija tiek izplatīta vairāk nekā 170 valstīs un reģionos. Uzņēmums nepārtraukti izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas, kas transformē veidu, kādā cilvēki sazinās. Datu pārraides tīkla pieredze unikāli pozicionē TP-Link kā līderi jauno tehnoloģiju jomā, kas ikdienas uzlabo mūsu dzīvi.

TP-Link šobrīd meklē Biznesa attīstības vadītāju, kurš/-a īstenos ar pārdošanas saistītus pasākumus, būs atbildīgs/-a par biznesa attiecību paplašināšanu ar izplatītājiem un tālākpārdevējiem MVU datu pārraides tīkla produktu jomā Baltijas reģionā.

A client of WorkingDay Latvia – TP-Link is the world’s number one provider of consumer Wi-Fi networking products. TP-Link supplies distribution to more than 170 countries and regions. The company continuously develops new products and technologies that transform the way people connect. The networking expertise uniquely positions TP-Link as a leader in emerging technologies that improve our everyday lives.

TP-Link is currently seeking a Business Development Manager who will carry out sales efforts being responsible for expanding relationships with distributors and resellers in the area of SMB networking products in the Baltics.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • attīstīt B2B datu pārraides un CCTV produktu biznesa tīklu, uzturot spēcīgas, produktīvas ilgtermiņa partnerattiecības Baltijas valstīs;
 • sniegt ieteikumus produkta/cenas pārdošanas stratēģijā un īstenot to;
 • veicināt pārdošanas apjomu pieaugumu un tiekties uz pārdošanas mērķu sasniegšanu;
 • doties komandējumos Baltijas valstu ietvaros, lai veidotu un uzturētu sadarbību ar klientiem;
 • veikt nepārtrauktu tirgus tendenču, konkurentu darbību analīzi un sniegt ieteikumus uzlabojumiem;
 • koordinēt un ikdienā sadarboties ar iekšējām nodaļām, lai risinātu klientu pieprasījumus.

 • Develop a B2B networking and CCTV business maintaining strong, long-lasting, productive relationships with partners in the Baltics
 • Suggest product/price sales strategy and execute it
 • Promote the growth of sales volumes and strive for the achievement of sales goals
 • Go on business trips within the Baltic countries to build and maintain cooperation with clients
 • Continuous analysis of the market trends and competitor activities and providing suggestions for improvements
 • Daily coordination and cooperation with internal departments to meet the requirements of the customers

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 3 gadu pieredze ar B2B pārdošanas vai biznesa attīstību saistītā amatā datu pārraides tīklu vai CCTV jomā, izpratne par Baltijas tirgu un tā tendencēm;
 • profesionāla pieredze un padziļinātas zināšanas par produktu portfeli: Biznesa Wi-Fi un CCTV risinājumi;
 • profesionālais kontaktu tīkls / tiešie kontakti ar B2B partneriem CCTV pārdošanā/ projektu vadībā;
 • brīvas angļu valodu zināšanas gan rakstiski, gan mutiski;
 • teicamas komunikācijas, sarunu vadīšanas prasmes, pašmotivācija un orientācija uz mērķi un rezultātu;
 • proaktīva pieeja un spēja strādāt patstāvīgi;
 • autovadītāja apliecība.

 • At least 3 years of experience in B2B sales or business development position in networking or CCTV field
 • Professional experience and in-depth knowledge of product portfolio: Business Wi-Fi and CCTV solutions
 • Professional network of contacts / direct relationship with B2B partners in CCTV sales/project
 • Fluent in English (verbal and written)
 • Well-developed communication, and negotiation skills, self-motivated & goal and result orientation
 • Pro-active approach and ability to work independently
 • Driver’s license

Uzņēmuma piedāvājums:

Company offers:

 • iespēja profesionāli attīstīties un realizēt idejas biznesa rezultātu sasniegšanai;
 • mēneša bruto alga EUR 4000 – 4500, plus KPI piemaksas, kuras atkarīgas no mērķu izpildes, kā arī citi bonusi;
 • tehniskais aprīkojums darbam attālināti;
 • uzņēmuma segti nomas automašīnas izdevumi vai kompensācija par sava auto izmantošanu, kā arī degvielas un citu saistīto izmaksu segšana;
 • draudzīga, multikulturāla un sadarbībai orientēta komanda;
 • TP-Link aicina komandā darbinieku ilgtermiņa sadarbībai, sākotnējais darba līgums uz 3 gadiem.

 • The opportunity to develop professionally and realize ideas for achieving business results
 • Experience working in a multinational environment
 • Monthly gross salary EUR 4000 – 4500 plus KPI bonuses, yearly bonuses, and more
 • Technical equipment for working remotely
 • Talented and engaged colleagues in an international environment
 • Rental car subsidy, or reimbursement for car plus fuel and other related costs subsidy
 • TP-Link invites an employee for long-term cooperation, an initial employment contract for 3 years

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011