Vecākais/-ā risku kontroles speciālists/-e

Senior Risk Control Officer

WorkingDay Latvia klients – Swedbank ir vadoša Ziemeļvalstu banka, kuras prioritāte ir klientu apmierinātība. Swedbank darbības plašums un mērogs prasa lielu atbildību, kas atspoguļojas dziļā sabiedrības iesaistē. Ilgtspēja ir atslēgvārds, jo it visā, ko dara Swedbank komanda, tiek integrēta ilgtspējīga pieeja ekonomikas, sociālajiem, vides un ētikas jautājumiem. Strādāt šeit nozīmē radīt vērtību klientiem, kolēģiem un sabiedrībai.

Ja Jūs interesē iekšējās kontroles un finanšu risku pārvaldības procesi starptautiskā vidē, aicinām Jūsu pieteikties amatam Vecākais/-ā risku kontroles speciālists/-e.

A client of WorkingDay Latvia – Swedbank is a leading Nordic bank focused on customer satisfaction. Swedbank’s size and scale requires a high sense of responsibility, which is reflected in a deep societal engagement. Sustainability is a keyword for Swedbank, and they integrate sustainable economic, social, environmental and ethical thinking into everything they do. Working here is about creating value for customers, colleagues and society.

If you are passionate about internal control and financial risk management in an international environment, then get in touch an apply for the role of Senior Risk Control Officer.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

Your main responsibilities will be to:

 • vadīt, koordinēt kontroles plānošanas darbības un ziņot ieinteresētajām personām par kontroles plānošanu un efektivitāti, lai sasniegtu mērķus finanšu pārskatu iekšējās kontroles (ICFR) ietvaros;
 • ciešā sadarbībā ar citiem ekspertiem uzturēt un attīstīt Swedbank Grupas ICFR sistēmu;
 • iesaistīties visdažādākajos uzdevumos, sākot no biznesa risku monitoringa un kontroles novērtēšanas līdz ziņošanai Biznesa jomas finanšu direktoram, Grupas finanšu direktoram un Grupas revīzijas komitejai;
 • iesaistīties kontroles dokumentācijas atjaunināšanā un uzturēšanā, semināru rīkošanā un ieinteresēto personu konsultēšanā;
 • sadarboties ar ieinteresētajām personām visos organizācijas līmeņos Swedbank Grupā ar fokusu uz Baltijas reģionu;
 • strādāt kopā ar Grupas Risku vadību, Iekšējo auditu un Ārējo auditu.

 • Drive, coordinate control design activities and report on control design and effectiveness to relevant stakeholders in order to achieve the objectives of the Internal Control for Financial Reporting (ICFR) framework
 • Maintain and develop the ICFR framework within the Swedbank Group in close cooperation with a team of other experts
 • Be involved in a wide variety of tasks from following up on the risk and control assessments on business area level to reporting to the Business Area CFO´s, Groups CFO and Group Audit Committee
 • Be involved in updating and maintaining control documentation, hosting workshops and advising stakeholders in various areas
 • Interact with stakeholders at all organizational levels throughout the Swedbank Group with a strong focus on the Baltic region
 • Work closely with Group Risk, Internal Audit and External Audit

Amatam nepieciešams:

What you need in this role:

 • 4 – 8 gadu pieredze kādā no amatiem: Iekšējais auditors, Ārējais auditors, Risku vai atbilstības speciālists;
 • pieredze un kompetence darbā ar iekšējās kontroles sistēmu (ICFR vai līdzīgu);
 • atzinīgi novērtēsim zināšanas un pieredzi par Operacionālā riska uzraudzību un ziņošanu; COSO modeli un / vai SOX vai līdzvērtīgu iekšējās kontroles modeli;
 • pieredze darbā ar IT vispārējām kontrolēm (ITGC) vai citu ar IT saistītu kontroles sistēmu tiks atzinīgi novērtēta;
 • teicamas angļu valodas prasmes – rakstiski un mutiski.

 • 4 to 8 years of experience from one or more of the following: Internal Auditor, External Auditor, Risk or Compliance
 • Documented experience and competence from working with an internal control framework (ICFR or similar)
 • Knowledge and experience from the following are beneficial: Operational risk monitoring and reporting; COSO framework and/or SOX or equivalent internal control frameworks
 • Experience from working with IT General Controls (ITGC) or other IT related control framework is meritorious
 • Excellent skills in writing and speaking English

No Jums sagaidām:

What we expect:

 • strukturētu pieeju un uz procesiem orientētu darbu komandā;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes, spēju veidot un uzturēt profesionālas attiecības ar ieinteresētajām personām visos organizācijas līmeņos, kā arī prasmes un pieredzi kvalitatīvu ziņojumu sagatavošanā;
 • mērķi palielināt izpratni par riskiem un kontroli, vienlaikus tiecoties uz rezultātu un strādājot saskaņā ar vērtībām.

 • You are a well-structured and process-oriented team player
 • You are a good communicator who establishes and maintains professional relationships with stakeholders on all levels in the organisation, and have the skillset and experience to prepare high quality reports
 • Your aim to increase risk and control awareness and you are driven by both results and values

Jūsu ieguvumi:

What you’ll get in return:

Jūs būsiet daļa no starptautiskas profesionāļu komandas, kas strādā izteikti dinamiskā vidē un kur Jums būs iespēja strādāt ar plašu, ļoti interesantu un izaicinošu uzdevumu klāstu. Ja Jūs esat enerģisks/-a, Jums patīk atrast risinājumus izaicinājumiem un esat mērķtiecīgs/-a, Jums patiks strādāt Swedbank. Jūs strādāsiet kopā ar profesionālu, atvērtu un atbalstošu kolēģu komandu un vadītāju.

Runājot par atalgojumu, tas tiks noteikts, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās no EUR 2450 – 3650 bruto mēnesī.

You will be part of an international team of professionals, who are working in a very dynamic environment with high expectations and tempo where you will come across a wide range of highly interesting and challenging assignments. If you have a personal drive, enjoy finding solutions to challenges and are goal focused, you will enjoy working at Swedbank. You will belong to and work together with a professional, open and supporting team of colleagues and manager.

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range EUR 2450 – 3650 gross per month.

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011