Servisa un rezerves daļu jomas vadītājs/-a

Business Area Manager, Service and spare parts

WorkingDay Latvia klients – Swecon ir Volvo Construction Equipment dīleris Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā un daļā Vācijas. Swecon piedāvā plašu produktu, pakalpojumu un risinājumu klāstu, kuru nākotne ir vērsta uz sadarbību, digitālajiem risinājumiem, produktivitāti un darbspējas pakalpojumiem, kā arī elektrotehniku.

Swecon ir daļa no lielas, starptautiskas Grupas ar vairākiem biznesa virzieniem pārtikas, lauksaimniecības, tehnikas, celtniecības iekārtu, bioenerģijas un nekustamo īpašumu jomā. Swecon piedāvā plašas karjeras iespējas dažādās valstīs, uzņēmumos un kompetences jomās.

Šobrīd uzņēmums aicina darbā Servisa un rezerves daļu jomas vadītāju Latvijā.

A client of WorkingDay Latvia – Swecon is the Volvo Construction Equipment Dealer in Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden and part of Germany. Swecon offers a wide portfolio of products, services, and solutions where the future is oriented towards connectivity, digital solutions, productivity and uptime services as well as electric machines.

Swecon is a part of a large international Group with a wide range of businesses within food, agriculture, machinery, construction equipment, bioenergy, and real estate. Swecon offers career opportunities in every direction across countries, companies, and areas of expertise.

Currently, the company is looking for a Business Area Manager, Service and spare parts.

Jūsu loma:

Your role:

Jūs būsiet atbildīgs/-a par Swecon Servisa un rezerves daļu biznesu Latvijā, tā darbības, procesu un organizācijas attīstību.

Jūsu pārziņā būs izveidot biznesa plānu savai vadītajai uzņēmuma darbības jomai saskaņā ar Baltijas biznesa plānu un ar mērķi uzlabot klientu apmierinātību, iekārtu darbspējas laiku un produktivitāti.

Jūs nodrošināsiet, lai visas darbības tiek veiktas biznesa interesēs un saskaņā ar uzņēmuma iekšējām politikām, direktīvām, procedūrām un likumiem.

As the Business Area Manager you will lead the development of operation, processes and organization of Swecon Service and spare parts business in Latvia.

You will establish a business plan for your leaded business area in alignment with the Baltic business plan and with the aim to improve customer satisfaction, machine uptime and productivity.

You will ensure that all activities are performed in business wise way and in alignment with policies, directives, procedures and laws.

Galvenie uzdevumi:

Main tasks:

 • vadīt biznesa procesus;
 • nodrošināt veselības un darba drošības prasību ievērošanu uzņēmumā;
 • veikt regulāru darbību, iniciatīvu un projektu pārraudzību un analīzi;
 • piedalīties gada budžeta izstrādē;
 • veikt tirgus analīzi par konkurentiem, uzņēmējdarbības vides attīstību, pieprasījuma un klientu rīcības izmaiņām;
 • sadarboties ar Swecon Baltijas komandu Servisa un rezerves daļu piedāvājumu un procesu izstrādē;
 • pārstāvēt savu vadīto biznesa jomu komunikācijā ar Swecon sadarbības partneriem un stratēģiskiem klientiem;
 • pārvaldīt servisa un rezerves daļu nodaļas darbību, t.sk. produktu atbalstu, garantiju pārvaldību un servisa pakalpojumu pārdošanu.

 • Lead the operational business
 • Be in charge of the Health & Safety work within the company
 • Do regular follow up and analyses of operations, initiatives and projects
 • Participate in the budgeting process
 • Monitor and analyze the market – related to competition, business climate development and changes in demand and behaviors
 • Cooperate with the Swecon Baltic team in development of Service and spare parts offerings and processes
 • Represent the assigned business area towards Swecon co-operation’s partners and strategic customers
 • Manage service and spare parts operation including product support, warranty management and sales of services

Ko mēs meklējam?

Who are we looking for?

Mēs meklējam profesionāli, kas spēj motivēt komandu un virzīt pārmaiņas strukturētā un uz klientu orientētā veidā. Jūs esat analītiski domājošs cilvēks ar biznesa izpratni, kā attīstīt pakalpojumu piedāvājumu un organizāciju.

We are looking for a leader with abilities to motivate a team and drive changes in a structured and customer oriented way. You are an analytical thinking person with a commercial awareness how to develop the service offerings and organization.

Amatam nepieciešamās prasmes un kompetences:

Required skills and competencies to be successful in this role:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai tehnoloģijās;
 • vairāk nekā 5 gadu pieredze pakalpojumu un organizāciju attīstībā;
 • pieredze pakalpojumu organizācijas vadīšanā starptautiskas uzņēmumu grupas ietvaros;
 • pieredze pakalpojumu pārdošanā un attīstīšanā;
 • spēja analizēt datus;
 • LEAN zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas organizatoriskās un plānošanas prasmes;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutiski, gan rakstiski;
 • ļoti labas angļu valodas prasmes, krievu valodas zināšanas/sapratne.

 • Academic education with a focus on Business, Economics or Technology
 • Experience in Service and Organization development for more than 5 years
 • Experience in leading a service organization within an international group of companies
 • Experience in service sales and development
 • Ability to analyze data
 • Knowledge of LEAN would be an advantage
 • Good organizational and planning skills
 • Excellent communication skills both orally and written
 • Proficiency in English; Russian speaking/understanding would be an advantage

Jūsu ieguvumi, pievienojoties Swecon komandai:

What you get in return?

Piedāvājam profesionālus izaicinājumus stabilā un veiksmīgā uzņēmumā. Swecon kultūru raksturo brīva atmosfēra, kurā komandas dalībnieki palīdz viens otram un atbalsta viens otra tālāko attīstību.

Jūs būsiet gaidīts/-a mājīgajā Swecon birojā Rīgā, Granīta ielā 12. Lai veiksmīgi vadītu Jums uzticēto jomu, būs nepieciešams doties regulāros darba braucienos pa Latviju. Uzņēmums nodrošina darba auto.

Atalgojums tiks noteikts atkarībā no izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetenču līmeņa robežās no EUR 4000 – 5000 bruto mēnesī. Pārējie ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

We offer you professional challenges in a stable and successful company. Swecon culture is characterized by a prestige-free atmosphere, where team members help each other and support each other’s further development.

You are given a great opportunity to work at cozy Swecon Riga office, Granīta street 12. To be successful in leading your assigned business, regular business travels occurs within Latvia. The company car is provided.

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the selected candidate’s level of experience and competencies, within a range of EUR 4000 – 5000 gross per month. Other benefits are negotiable.

Ja Jums ir kopīgas vērtības ar Swecon – atbildība, rūpes, radošums - aicinām pieteikties, sūtot CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you share Swecon values – Responsibility, Care, Creativity - you are welcome to apply by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja Jums ir kopīgas vērtības ar Swecon – atbildība, rūpes, radošums - aicinām pieteikties, sūtot CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you share Swecon values – Responsibility, Care, Creativity - you are welcome to apply by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011