Vecākais/-ā konsultants/-e

Senior Advisor

nodokļu konsultācijās

in Tax Consulting

WorkingDay Latvia klients – viens no vadošajiem ekspertiem tirgū, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

Nodokļu konsultanta darbs ir aizraujošs, dinamisks un ar iespēju nepārtraukti pilnveidoties, jo nodokļu izmaiņas notiek regulāri, klientu situācijas, nozares un attiecīgi arī jautājumi atšķiras un katru dienu ir iespējams iemācīties un uzzināt ko jaunu.

A client of WorkingDay Latvia – an international company which is one of the leaders in the field of audit, tax and consulting services.

The work of a tax consultant is exciting, dynamic and with the opportunity to continuously improve the existing. Because tax changes take place regularly, customer situations, industries and issues differ it is possible to learn something new every day.

Pienākumi un atbildība:

Role and responsibilities:

 • strādāt patstāvīgi ar nodokļu konsultāciju projektiem, sagatavojot nodokļu analīzi un ieteikumus klientam, sniegt nodokļu konsultācijas uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas jautājumos, konsultēt starptautisku uzņēmumu darbiniekus un vadību, atbalstīt klientu likumdošanas prasību izpildē un nodokļu strīdos ar VID;
 • sadarbībā ar kolēģiem izstrādāt labāko risinājumu klientam, gatavojot piedāvājumus un prezentācijas, veicot aprēķinus, veidojot nodokļu konsultāciju vēstules un interpretējot normatīvos aktus;
 • jaunāko kolēģu mentorēšana un apmācīšana;
 • būt informētam un interesēties par jaunākajām izmaiņām nodokļu regulējumā;
 • strādāt ar jomas ekspertiem, entuziastiskiem komandas biedriem, kā arī sadarboties ar kolēģiem no citām uzņēmuma dalībfirmām un konsultāciju jomām;
 • nepārtraukta pašattīstība, nodokļu tehnisko zināšanu paplašināšana un padziļināšana.

 • Work independently with tax consulting projects, preparing tax analysis and recommendations for clients, to provide tax consultations on mergers, acquisitions and reorganizations, to advise employees and management of international companies, to support clients in fulfilling legal requirements and in tax disputes with the SRS
 • Develop the best solution for the client in cooperation with colleagues by preparing offers and presentations, performing calculations, creating tax consultation letters and interpreting regulatory enactments
 • Mentoring and training of younger colleagues
 • Be up to date with and interested in the latest changes in tax regulations
 • Work with industry experts, enthusiastic team members, and collaborate with colleagues from other group member firms and consulting fields
 • Continuous self-development, expanding and deepening tax technical knowledge

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, vadības zinātnēs, biznesa administrācijā, jurisprudencē vai citā pielīdzināmā jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze darbā ar nodokļiem, īpaši tiešo nodokļu jautājumiem;
 • motivēta un uz rīcību vērsta personība ar labām komunikācijas prasmēm un vēlmi mācīties un pilnveidoties;
 • prasme vienlīdz labi strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;
 • analītiskās prasmes un spēja strādāt ar skaitļiem un aprēķiniem, kā arī lielu apjomu informācijas;
 • spēja vai vēlme attīstīt spēju pasniegt sarežģītu informāciju vienkāršā veidā;
 • teicamas prasmes darbā ar MS rīkiem(Excel, Word, PowerPoint);
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski.

 • University degree in Finance, Accounting, Economics, Management, Business Administration, Law or other field with high numeracy
 • At least 3 years of experience working with taxes, especially direct tax issues
 • Motivated and action-oriented person with good communication skills and a desire to learn and develop yourself
 • Ability to work both in a team and independently
 • Analytical skills and the ability to work with numbers and calculations, as well as a large amount of information
 • Ability or desire to present complex information in a simple way
 • Excellent skills in working with MS tools (Excel, Word, PowerPoint)
 • Fluent in Latvian and English both verbally and in writing

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • atalgojums EUR 1800 – 2500 bruto;
 • iespēja strādāt no mājām;
 • elastīgs darba laiks;
 • plašas izaugsmes un apmācību iespējas;
 • draudzīga un atbalstoša komanda;
 • veselības apdrošināšana.

 • Salary EUR 1800 to 2500 gross
 • Work from home
 • Flexible working hours
 • Career development
 • Friendly and supportive team
 • Health and life insurance

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011