Uzņēmuma vadītājs/-a Latvijā

Managing Director in Latvia

WorkingDay Latvia klients ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Eiropā savā nozarē ar vairāk nekā 20 gadu veiksmīgu pieredzi, darbojoties pakalpojumu un konsultāciju jomā.

Lai nodrošinātu turpmāko uzņēmuma attīstību un darbību Latvijā, meklējam Uzņēmuma vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia is one of the leading companies in Europe with more than 20 years of successful experience in the field of services and consultancy.

To provide the further development and business of the company in Latvia, we are looking for a Managing Director.

Jūsu atbildībā būs:

Your responsibilities:

 • vadīt klientu attiecības, pārdošanu un veicināt uzņēmuma atpazīstamību;
 • vadīt komandas darbu, motivēt un veidot pozitīvu darba vidi;
 • vadīt un koordinēt klientu projektus;
 • pārraudzīt un pilnveidot biznesa procesus un pakalpojumus;
 • vadīt uzņēmuma administratīvās funkcijas (ārpakalpojumu grāmatvedību, atbilstību likumdošanai (darba likumdošana, GDPR u.c.), atalgojuma sistēma u.c.);
 • sagatavot ikmēneša finanšu rezultātus un atskaites; plānot, sagatavot un izpildīt budžetu;
 • uzturēt veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar ārpakalpojumu partneriem un citām grupas struktūrvienībām Skandināvijā un Eiropā.

 • Manage client relationships, sales and promote the company visibility
 • Lead and motivate the team, create a positive work environment
 • Manage and coordinate client projects
 • Monitor and improve business processes and services
 • Manage the company’s administrative functions (outsourced accounting, compliance with legislation (labor legislation, GDPR, etc.), remuneration system, etc.)
 • Prepare monthly financial results and reports; plan, prepare and execute the budget
 • To maintain successful long-term cooperation with partners and other departments of the Group in other countries

Personība un pieredze:

Personality and background:

 • pieredze uzņēmuma, struktūrvienības vai projektu komandas vadītāja/-as amatā;
 • augstākā izglītība, vēlams biznesa vadībā, ekonomikā, socioloģijā, reklāmas jomā;
 • pieredze starptautiskā uzņēmumā, vēlams saistītā ar mediju/mārketinga/produktu vadības/konsultāciju jomām;
 • pieredze darbā B2B klientiem un pārdošanā;
 • pieredze darba organizācijas un efektivitātes uzlabošanā, produktu/pakalpojumu attīstībā un virzīšanā tirgū;
 • pozitīvs/-a komandas spēlētājs/-a, emocionāli noturīgs/-a, ar augstām darba spējām dinamiskos apstākļos un prasmi risināt problēmsituācijas;
 • atvērts/-a jauniem izaicinājumiem un uz rezultātu orientēts/-a;
 • līderis/-e, gatavs/-a iesaistīties procesos un strādāt, rādot piemēru komandai;
 • pārliecināts/-a par sevi, gatavība mācīties un spēja ātri pieņemt lēmumus;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes, vēlamas zināšanas krievu valodā;
 • labas datorprasmes (MS Office, Excel).

 • Previous experience as a company, department or project team manager
 • Higher education, preferably in business administration, economics
 • Experience in an international company, preferably in the fields of media / marketing / product management / consulting
 • Work experience with B2B clients and sales
 • Experience in improving work organization and efficiency, products / services developing and marketing
 • Positive team player, emotionally resilient, with high ability to work in dynamic conditions and ability to solve problem situations
 • Open for a new challenges and results-oriented
 • Leadership, readiness to engage in processes and work, setting an example for the team. Confident, willingness to learn and ability to make quick decisions
 • Excellent Latvian and English language skills, knowledge of Russian is desirable
 • Good computer skills (MS Office, Excel)

Jūsu ieguvumi:

Your benefits:

 • jaunas izaicinājuma iespējas vienā no ātri augošajiem uzņēmumiem nozarē;
 • iespēja īstenot savas idejas, piedalīties un ieviest jaunus un inovatīvus produktus nozarē;
 • potenciālas starptautiskas karjeras iespējas un darbs ar pasaules vadošajiem zīmoliem;
 • konkurētspējīgs atalgojums no EUR 3000 – 4500 bruto, ņemot vērā kvalifikāciju un pieredzi, un bonusu sistēma;
 • iespēja mācīties un strādāt ar lieliskiem kolēģiem citās valstīs;
 • iespēja vadīt draudzīgu kolektīvu.

 • Opportunities for a new challenges in a one of the fastest growing companies in the industry
 • Opportunity to implement your ideas, participate and introduce new and innovative products in the industry
 • Potential opportunities for an international career and working with some of the world most forward leaning brands
 • Competitive salary from EUR 3000 to 4500 gross, depending on qualifications and experience, and a bonus system
 • Opportunity to learn and work with great colleagues in other countries
 • Opportunity to lead a friendly team

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011