Loģistikas vadītājs/-a

Logistics Manager

WorkingDay Latvia klients – starptautisks uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu veiksmīgu pieredzi, nodrošinot plašu klāstu loģistikas pakalpojumus farmācijas ražotājiem, tādus kā noliktava, izplatīšanas, transportēšanas, tiešās piegādes un citus pakalpojumus.

Uzņēmums plāno attīstīt savu biznesa Baltijā un meklē jaunu komandas biedru Loģistikas vadītāja/-as amatā.

A client of WorkingDay Latvia – an international company, with more than 15 years of successful experience in providing wide range of logistic services for pharmaceutical manufacturers such as warehousing, distribution, transportation, direct delivery and other services.

The company has planned to develop their business in Baltics and is looking for a new leading team member – Logistics Manager.

Jūsu atbildībā būs:

Your responsibilities:

 • vadīt loģistikas operatīvo darbu, nodrošinot medikamentu vairumtirdzniecības un e-komercijas pakalpojumus;
 • analizēt nodaļas darbības rezultātus un pilnveidot procesus;
 • plānot, organizēt un koordinēt loģistikas operācijas un nodrošināt to efektivitāti;
 • vadīt, analizēt un izvērtēt nodaļas personāla darbu, viņu sniegumu un kvalitāti;
 • uzturēt veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar sadarbības partneriem;
 • sadarboties un uzturēt veiksmīgu sadarbību ar citām uzņēmuma nodaļām;
 • nodrošināt un attīstīt loģistikas darbību Baltijā.

 • Management of logistic operations, in providing pharmaceutical wholesale and e-commerce services
 • Analyze the results of the department’s performance and improve processes
 • Plan, organize and coordinate logistics operations and ensure their efficiency
 • Manage, analyze and evaluate the work of the department staff, their performance and quality
 • To maintain successful long-term cooperation with cooperation partners
 • Cooperate and maintain successful cooperation with other departments of the company
 • Ensure and develop logistics operations in the Baltics

Personība un pieredze:

Personality and background:

 • pieredze loģistikas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā loģistikas jomā (vismaz 3 gadi);
 • augstākā izglītība;
 • labas analītiskās prasmes, zināšanas par loģistikas KPI un atskaitēm;
 • mērķtiecība palielināt loģistikas procesu efektivitāti;
 • pieredze farmācijas loģistikā ir vēlama, bet nav obligāta;
 • pieredze darbā ar ERP sistēmām, ļoti labas iemaņas darbā ar Excel;
 • labas zināšanas latviešu un angļu valodas prasmes, vēlamas zināšanas krievu valodā;
 • teicamas komunikācijas prasmes, spēja vadīt loģistikas komandu;
 • spēja strādāt dinamiskos apstākļos, ieviest inovatīvas tehnoloģijas.

 • Experience on logistic manager position or other executive position in logistic operations (at least 3 years)
 • Higher education
 • Experience with pharmaceutical logistics is preferred, but not obligatory
 • Good analytical skills, knowledge of logistic KPI’s and reporting
 • Ambition to increase efficiency in logistic operations
 • Experience in working with ERP systems, very good skills in Excel
 • Latvian and English language should be on a good level, Russian is desirable
 • Excellent communication skills, ability to lead logistic team
 • Ability to work in dynamic conditions, to launch innovative technologies

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamiskas darba iespējas augošā starptautiskā uzņēmumā (farmācijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības/e-komercijas bizness);
 • izaugsmes iespējas uzņēmumā;
 • uzņēmuma darba auto, mobilo telefonu;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2300 – 3300 bruto, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, un bonusu sistēmas;
 • veselības, dzīvības un papildinošu apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 • Dynamic work in growing international company (pharmaceutical wholesale and retail/e-commerce businesses)
 • Opportunities to grow in the company
 • Company car, mobile phone
 • Competitive salary from EUR 2300 – 3300 gross, depending on your qualification and background, and bonus system.
 • Health, life, and critical diseases insurance (after probation period)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011