Finanšu kontrolieris/-e - Grāmatvedis/-e

Finance Controller - Accountant

WorkingDay Latvia klients meklē pieredzējušu kandidātu, kas var pilnībā pārvaldīt grāmatvedības procesus un veikt finanšu kontroli starptautiska uzņēmuma pārstāvniecībai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia is looking for experienced candidate to manage fully accountancy and controlling activities of international company’s representative office in Riga.

Šajā amatā Jūs būsiet atbildīgs/-a par sekojošām jomām:

In your new role you will be responsible for:

Biznesa partnerība

 • nodrošināt biznesa partnerību uzņēmuma vadītājam, īpaši, nodrošinot peļņas un rentabilitātes analīzi, pārdošanas datu analīzi;
 • atbalstīt vadītāju lēmumu pieņemšanas procesos, sniedzot precīzus un atbilstošus biznesa datus;
 • sagatavot ad-hoc finanšu pārskatus un analīzi vietējās vadības, reģionālās vadības un visas organizācijas vajadzībām;
 • piedalīties projektos Grupas līmenī, piemēram, jaunas ERP sistēmas ieviešanā.

Kontrole un pārskati

 • nodrošināt finanšu uzskaites veikšanu saskaņā ar Grupas politiku un iekšējām procedūrām;
 • nodrošināt savlaicīgus un precīzus ikmēneša, ceturkšņa un gada beigu slēgšanas procesus saskaņā ar korporatīvajām vadlīnijām;
 • sekot līdzi uzņēmuma gada budžeta izpildei un veikt ceturkšņa pārbaudes;
 • pārraudzīt uzņēmuma finanšu likviditāti;
 • izstrādāt iekšējās procedūras un veikt kontroli dažādās uzņēmējdarbības jomās;
 • pārraudzīt uzņēmuma kredītu pārvadības procesus.

 Grāmatvedība

 • pārraudzīt un vadīt visus grāmatvedības un finanšu procesus uzņēmumā – veikt ikdienas grāmatvedības dokumentu uzskaiti, ieskaitot rēķinus, bankas izrakstus, izdevumus u.c.;
 • sagatavot nodokļu pārskatus (PVN un UIN), statistikas datus un banku pārskatus un vadīt algu aprēķinu/izmaksas procesu;
 • ievērot LR likumdošanas un grāmatvedības prasības, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un konsultējot vadību par nepieciešamajām darbībām;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas iesniegšanu valsts institūcijām.

Business Partnering

 • Business Partnering with General Manager and in specific: margin and profitability analyses, sales data analytics
 • Support decision making process via delivering accurate and relevant business data
 • Preparation of ad-hoc financial reports and analysis for the needs of local management, Business Area Management and corporate organization
 • Active participation in future Group’s projects, e.g., new ERP implementation

Controlling & Reporting

 • Ensure financial records are maintained in compliance with accepted Group policies and procedures
 • Ensure timely and accurate monthly, quarterly and year-end closing process in accordance with corporate guidelines
 • Preparation and control of the execution of annual company budget and its quarterly verifications
 • Oversee the company’s financial liquidity
 • Development and control of the execution of existing internal procedures in various areas of business
 • Responsibility for company’s credit management process

Accounting

 • Oversee and manage all accounting and financial processes in the company – booking of daily accountancy documents, including invoices, bank-statements, expenses and others
 • Prepare of tax reports (VAT and CIT), statistic and bank reports and manage payroll process
 • Complies with local legal and accounting requirements by studying existing and new legislation and advising management on needed actions
 • Ensure timely and accurate reporting to the needs of local external institutions

Veiksmīgam ikdienas darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes:

To be successful in the role, following experience and skills are needed:

 • augstākā vai profesionālā izglītība atbilstošā jomā;
 • ļoti labas finanšu grāmatvedības zināšanas (ieskaitot nodokļu un algu aprēķinus);
 • vairāku gadu profesionālā pieredze līdzīgā amatā starptautiskā darba vidē;
 • pieredzējuša Excel lietotāja prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas prasmes;
 • zināšanas un pieredze IFRS jomā;
 • parsmes izmantot ERP sistēmas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • ļoti labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
 • augsta atbildības izjūta un profesionālisms, pievēršot īpašu vērību detaļām;
 • izteiktas sadarbības un problēmu risināšanas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, bez ikdienas uzraudzības.

 • University/College degree in related discipline
 • Strong local financial accounting knowledge (including tax & payroll regulations)
 • Several years of professional experience on a similar position in international working environment
 • Good command in Excel is required
 • Good knowledge of English is mandatory
 • Knowledge and experience in IFRS
 • Knowledge of ERP systems is advantage
 • Excellent communication and organizational skills
 • Highly responsible & reliable professional with exceptional attention to details
 • Strong interpersonal and problem-solving abilities
 • Ability to work autonomously without daily supervision

Jūsu ieguvumi:

What you will get in return:

Veiksmīgam kandidātam/-ei piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu robežās no EUR 2200 – 2500 bruto mēnesī un gada bonusu, ņemot vērā uzņēmuma sasniegumus un individuālo mērķu izpildi. Jums būs vadoša loma uzņēmumā, kas ir daļa no starptautiskas Grupas, kas ir pārstāvēta visā pasaulē. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

For successful candidate, we offer competitive remuneration in range EUR 2200 – 2500 gross and yearly bonus, based on company’s achievements and fulfillment of individual goals.  You will take on a leading role in the company that is a part of international Group which operates in worldwide. Other benefits are negotiable.

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011