Grupas IT direktors/-e

Group IT Director

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks ražošanas uzņēmums, kas ir viens no lielākajiem darba devējiem Liepājā.

Uzņēmums meklē motivētu un pieredzējušu IT direktoru/-i, kas vadīs jaunas ERP sistēmas ieviešanu un virzīs digitalizācijas iniciatīvas visā uzņēmuma Grupā.

Ja Jums ir spēcīga pieredze IT lietojumprogrammu pārvaldībā, aizraušanās ar digitālajām transformācijām un ambīcijas virzīt savu karjeru vadošā amatā, aicinām apsvērt iespēju pieteikties vakancei tulīt.

A client of WorkingDay Latvia is an international production company, which is one of the largest employers in Liepaja.

The company is seeking a motivated and experienced IT Director to lead the implementation of a new ERP system and drive digitalization initiatives across the Group.

If you have a strong background in IT application management, a passion for digital transformation, and the ambition to progress your career into an executive-level position, apply now.

Pienākumu apraksts:

Key responsibilities:

 • ERP ieviešana: vadīt MS D365 ERP sistēmas ieviešanu, cieši sadarbojoties ar ieinteresētajām personām dažādās lokācijās, lai noteiktu projekta apjomu, izstrādātu ieviešanas plānu un pārraudzītu veiksmīgu tā izpildi;
 • nākotnes IT organizācijas veidošana: novērtēt pašreizējo IT struktūru un izstrādāt plānu augstas veiktspējas IT organizācijas izveidei;
 • digitalizācijas stratēģija: izstrādāt un vadīt visaptverošu digitalizācijas stratēģiju, nosakot jomas, kurās jāveic uzlabojumi;
 • komandas vadība: pārvaldīt un iedvesmot komandu. Veicināt sadarbību un inovatīvu darba vidi, lai veicinātu komandas dalībnieku izaugsmi un attīstību;
 • piegādātāju pārvaldība: pārraudzīt attiecības ar ārējiem piegādātājiem un tehnoloģiju partneriem;
 • datu drošība un atbilstība: veidot un uzturēt stabilus datu drošības un aizsardzības pasākumus, nodrošinot atbilstību nozares standartiem un noteikumiem.

 • ERP Implementation: Lead the end-to-end implementation of the MS D365 ERP system, collaborating closely with stakeholders across different locations to define project scope, develop implementation plans, and oversee the successful execution
 • Building the Future IT Organization: Evaluate the current IT structure and develop a roadmap for building a high-performing IT organization
 • Digitalization Strategy: Develop and execute a comprehensive digitalization strategy, identifying areas for improvement
 • Team Leadership: Manage and mentor a team. Foster a collaborative and innovative work environment to promote the growth and development of team members
 • Vendor Management: Oversee relationships with external vendors and technology partners
 • Data Security and Compliance: Establish and maintain robust data security and privacy measures, ensuring compliance with industry standards and regulations

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 8 gadu pieredze stratēģiskā un operatīvā IT lietojumprogrammu vadībā starptautiskā uzņēmumā, līdzvērtīgā vadošā amatā;
 • prakstiska pieredze ERP ieviešanas projektu un digitālās transformācijas pārvaldībā, vēlams MS D365;
 • spēcīgas zināšanas par biznesa procesiem, jo īpaši, ražošanas, piegādes ķēžu un finanšu jomās;
 • pieredze pārmaiņu vadības metodoloģijās;
 • teicamas līdera un komandas vadības prasmes;
 • vismaz bakalaura grāds IT vai radniecīgā jomā;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes (gan mutiski, gan rakstiski);
 • iespēja doties biežos komandējumos uz ārvalstīm.

 • 8+ years of experience in strategic and operational IT application management in an international company in a similar managerial role
 • Proven track record of managing ERP implementation projects and digital transformation, preferably in MS D365
 • Strong knowledge of business processes, particularly in the areas of manufacturing, supply chain, and finance
 • Experience in change management methodologies
 • Excellent leadership and team management skills
 • At least a bachelor’s degree in computer science or a related field
 • Fluent in Latvian and English (both – oral and written)
 • Availability to go on frequent business trips abroad

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • mēneša bruto atalgojumu no EUR 5000 līdz 6000 bruto, atkarībā no Jūsu zināšanu līmeņa;
 • draudzīgus, multikulturālus un uz sadarbību orientētus kolēģus;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • pastāvīgas apmācību iespējas, savu prasmju un tehnisko zināšanu papildināšanai;
 • iespēja redzēt savu ideju realizēšanos un radīt ietekmi;
 • komandas saliedēšanās un citus pasākumus;
 • citi bonusi un priekšrocības.

 • Monthly gross salary from EUR 5000 to 6000 gross, depending on your level of expertise
 • Friendly, multicultural, and cooperation-orientated colleagues
 • Health insurance and accident insurance
 • Ongoing training opportunities to expand your skill set and technical knowledge
 • Potential to see your ideas realized and make an impact
 • Team building and other events
 • Other perks and benefits

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011