Komercdirektors/-e

Commercial Director

darba vieta: Latgales reģions

job location: Latgale region

WorkingDay Latvia klients – starptautisks, modernām tehnoloģijām balstīts ražošanas uzņēmums. Uzņēmums ir pasaules līderis savā jomā, nodrošinot pilnu ražošanas ciklu izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti medicīnā, astronomijā, avio rūpniecībā, zinātnē u.c. jomās visā pasaulē.

Uzņēmums, lai nodrošinātu tālāku attīstību, aicina pievienoties savai komandai Komercdirektoru/-i.

A client of WorkingDay Latvia – an international, modern technology-equipped and innovative production company. The company is a world leader in its field, providing a full production cycle for products that are used in medicine, aerospace, science and other fields around the world.

To ensure the further development of the company, you are invited to join the team as Commercial Director.

Jūsu loma un atbildība:

Your role and responsibility:

 • atbildēt par finanšu vadību, personāla vadību, mārketingu un PR, pārdošanu un operatīvo darbību;
 • pārstāvēt uzņēmuma un atspoguļot tā biznesa stratēģiju;
 • koordinēt projektus atbilstoši LV likumdošanai un uzņēmuma standartiem;
 • veidot efektīvas attiecības ar klientiem un partneriem;
 • piedalīties pārdošanas procesā un iepirkumu konkursos;
 • vadīt un attīstīt komandu Latvijā, kā arī nodrošināt tās darba efektivitāti un kvalitāti;
 • pārvaldīt komunikāciju ar darbuzņēmējiem un valsts iestādēm.

 • Responsibility for financial management, HR management, marketing and PR, sales and operations
 • Representation of company core values and business strategies
 • Coordinate projects in accordance with Latvian legislation and company standards
 • Build effective relationships with clients and partners
 • Participation in sales process and procurement tenders
 • Manage and develop the team in Latvia, as well as to ensure the efficiency and quality of its work
 • Manage negotiation processes with contractors and public authorities

Prasības veiksmīgam kandidātam/-ei

A successful candidate requirements:

 • augstākā izglītība, MBA grāds būs Jūsu priekšrocība;
 • vismaz 5 gadu pieredze komercvadībā, vēlams ražošanas uzņēmumā;
 • zināšanas un pieredze plānošanā un kontrolē, komerciālās vadības, juridisko jautājumu, finanšu jomā ir obligātas;
 • pieredze komandas vadībā;
 • labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • teicama angļu valodas prasme, kā arī labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • autovadītāja apliecība.

 • University degree, MBA level will be your advantage
 • At least 5 years of experience in the commercial management, preferably in production company
 • Knowledge and experience in the areas of planning and control, commercial management, legal issues, finance, are mandatory
 • Experience in team leadership
 • Good communication and presentation skills
 • Fluent command English required along with good Latvian and Russian language skills
 • Good computer skills
 • Drivers license

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • jaunu izaicinājumu būt daļai no veiksmīga un stabila starptautiska uzņēmuma;
 • iespēju vadīt uzņēmumu Latvijā;
 • profesionālas attīstības iespējas, balstītas uz Jūs sniegumu un motivāciju;
 • stabilu, Jūsu kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu no EUR 3500 – 5000 bruto. Citi nosacījumi ir apspriežami.
 • vērtīgu darba pieredzi un profesionālu izaugsmi;
 • darba vietu Latgales reģionā. Nepieciešamības gadījumā sniegsim atbalstu ar dzīvesvietu;
 • veselības apdrošināšanu.

 • Opportunity to be a part of successful and stable international company
 • Chance to drive business development in Latvia
 • Professional development opportunities based on performance and motivation
 • Competitive remuneration package based on your qualification and performance from EUR 3500 – 5000. Other benefits are negotiable
 • Job location in Latgale region. We will provide support with residence, if necessary
 • Health insurance

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011