Produkta īpašnieks/-ce

Product Owner

WorkingDay Latvia klients – Sonarworks ir vadošais skaņas kalibrēšanas uzņēmums skaņas ierakstu industrijā pasaulē. Sonarworks komandas radītajiem produktiem uzticas Grammy balvām apbalvoti skaņu producenti vairāk kā 70,000 profesionālās ierakstu studijās pasaulē. Balstoties uz patentētām tehnoloģijām, uzņēmums šobrīd ir ceļā, lai mūzikas mīļotājiem varētu sniegt individuāli personalizētas skaņu pieredzes.

A client of WorkingDay Latvia – Sonarworks is a globally leading audio technology company. Our team is behind the precision audio software used by Grammy-Award winning producers in over 70,000 professional recording studios in the world. Based on our patented technologies, we are now on a journey to deliver individually personalized sound experiences for music lovers.

Tava loma uzņēmumā:

Your role in the company:

Uzņēmums meklē ambiciozu un spējīgu Produkta īpašnieku/-ci, kas pievienosies komandai un palīdzēs gūt panākumus!

Web un Backend komanda, neapšaubāmi, ir ambicioza: lai arī tai nav sava produkta, tā īsteno un vada uzņēmumā svarīgas funkcijas.

Web un Backend komanda tehniski veido un pārvalda Sonarworks mājas lapu, tiešsaistes veikalu un citas web bāzētas aplikācijas, pārvalda uzņēmuma produktu lietotāju kontus un backend pakalpojumus, kā arī veido un uztur starpkomandu pakalpojumus un rīkus, lai automatizētu un uzlabotu iekšējo darbplūsmu un procesus.

Tavs uzdevums būs komunicēt ar visām iekšējām Sonarworks komandām, kurām nepieciešami web & backend risinājumi, izprotot viņu vajadzības un mērķus, pārliecinoties, ka tie ir korekti definēti un prioritizēti, lai izstrādātāji tos varētu veiksmīgi ieviest.

Company is looking for an ambitious and capable Product Owner to join their team and help them succeed!

The Web and Backend team is undoubtedly an ambitious one: although it does not have a product vertical of its own, it implements and runs important functions across the whole company.

The Web and Backend team is technically building and managing the Sonarworks website, webstore and other web based applications, managing user accounts and backend services for our products, as well as creating and maintaining inter-team services and tools to automate and improve internal workflows and processes.

Your role will be to communicate with all internal Sonarworks teams in need about web & backend solutions, understand their needs and objectives, make sure those are well defined and prioritized for the developers to implement.

Tavos pienākumos ietilps:

You will:

 • komunicēt ar iekšējām Sonarworks iesaistītajām pusēm, lai definētu, uzraudzītu un pārvaldītu Web un Backend komandas uzdevumu listi;
 • plānot, vadīt un pārraudzīt gan īstermiņa (sprint), gan ilgtermiņa (milestone) plānus;
 • veikt sprinta plānošanu, izpildi un retrospektīvas ar izstrādes komandu;
 • definēt un veidot prasības izstrādātājiem saprotamā līmenī;
 • ja nepieciešams, risināt prioritāšu konfliktus par komandas resursiem;
 • sekot līdzi un veikt korekcijas gan iekšējai, gan starpkomandu darbplūsmai un procesiem;
 • rakstīt un uzturēt iekšējo un ārējo dokumentāciju.

 • Communicate with internal Sonarworks stakeholders to define, groom and manage the Web and Backend team’s backlog
 • Plan, manage and oversee both the short term (sprint) and long term (milestone) roadmap
 • Run sprint planning, execution and retrospectives with the development team
 • Define and shape the requirements for the tasks on the developer level
 • Resolve priority conflicts over the team’s resources when such arise
 • Make sure both inner and inter-team workflows and processes are followed, and introduce new ones
 • Write and maintain internal and external documentation

Par Tevi:

About you:

 • pieredze ar programmatūras izstrādi saistītu projektu un procesu vadībā; kā priekšrocība – web & backend sistēmu plānošanas un attīstības pieredze;
 • pieredze patstāvīgā starpkomandu projektu vadībā ar vairākām ieinteresētajām pusēm un prioritātēm;
 • vēlme un spēja komunicēt ar ieinteresētajām pusēm, lai izprastu viņu vajadzības un strukturētu tās skaidrā, pārredzamā plānā;
 • lieliskas komunikācijas un laika plānošanas prasmes;
 • vēlme apgūt gan tehniskas, gan ar audio saistītas tēmas;
 • lieliskas angļu valodas prasmes rakstiski un mutiski.

 • Experience with managing software development related projects; web & backend system planning and development experience is a plus
 • Track record in independently managing cross-team projects with many stakeholders and priorities
 • Desire and ability to communicate with stakeholders to understand their needs and structure them in a clear transparent roadmap
 • Excellent communication and time management skills
 • Willingness to learn both technical and audio-related topics
 • Ability to clearly communicate in spoken and written English

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

You will get bonus points for:

 • pieredze kā Produkta īpašniekam;
 • pieredze uz klientu fokusētā IT Projektu vadībā;
 • programmatūras izstrādes pieredze;
 • pieredze mūzikas industrijā;
 • aizraušanās ar mūziku.

 • Experience as a Product Owner
 • Background in client-focused IT Project Management
 • Software development experience
 • Experience in the music industry
 • Passion for music

Mūsu piedāvājums:

What we can offer you?

 • iespēja būt daļai no revolucionāra start-up uzņēmuma, kas maina mūzikas industriju;
 • risināt pasaules līmeņa izaicinājumus un saņemt iespēju īstenot savas idejas no hipotēzes līdz īstenošanai;
 • starptautiska darba vide;
 • atalgojums EUR 2000 līdz 3500 pirms nodokļu nomaksas;
 • personalizēta veselības apdrošināšana;
 • mūsdienīga darba vide, tehniskais aprīkojums attālinātā darba iespējām.

 • Opportunity to be a part of a revolutionary start-up changing the music industry
 • Deal with real-world challenges and take the opportunity to take your own ideas from hypothesis to a live production environment
 • International work environment
 • Monthly gross salary EUR 2000 – 3500
 • Personalized health insurance
 • Modern work environment, technical equipment for work remotely

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jūlija Zaharova
Tālrunis: +371 26628054
E-pasts: julija.zaharova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jūlija Zaharova
Phone: +371 26628054
E-mail: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jūlija Zaharova
Tālrunis: +371 26628054
E-pasts: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jūlija Zaharova
Phone: +371 26628054
E-mail: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011