IT atbalsta analītiķis/-e

IT Support Analyst

WorkingDay Latvia klients – SMC Corporation, kura galvenā mītne atrodas Tokijā, Japānā, ir pasaules vadošais automatizācijas tehnoloģiju ražotājs. Uzņēmums nodrošina klientus ar augstas kvalitātes produktiem un risinājumiem, tādējādi gūstot priekšrocības tirgū. SMC Corporation paplašinās atbilstoši uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijai, tāpēc uzņēmums vienmēr meklē jaunus komandas spēlētājus.

A client of WorkingDay Latvia – SMC Corporation, headquartered in Tokyo, Japan, is the world’s leading expert in industrial automation. The company supports demanding customers with high quality products and solutions in order to have an advantage in competition. The team of SMC Corporation is growing in line with their long-term strategy, which is why they are always looking for new team players.

Jūsu uzdevums:

You will:

 • nodrošināt atbalstu biznesa lietotājiem, novēršot sistēmas kļūmes un apstrādājot pakalpojumu pieprasījumus atbilstoši pakalpojuma servisa līgumam;
 • uzraudzīt pieprasījumu gaitu un nodrošināt, ka iesaistītās puses tiek informētas;
 • sadarboties ar biznesa komandām, veicinot lietojumprogrammu uzlabojumus;
 • plānot, pārbaudīt un dokumentēt programmatūras labojumus;
 • sagatavot procedūras un lietošanas rokasgrāmatas;
 • uzturēt pamatdatus un veikt apjomīgus atjauninājumus;
 • veikt ERP uzturēšanu un ikdienas uzdevumus;
 • piedalīties ikmēneša slēgšanas procesu izpildē;
 • sazināties ar klientiem visos līmeņos.

 • Support business users by resolving incidents and service requests within agreed SLA’s
 • Monitor progress of requests and ensure that requestors and interested parties are kept informed
 • Work with Business Teams in supporting application improvements
 • Plan, test and document software fixes
 • Document procedures and user guides
 • Maintenance of master data and mass updates
 • Execute ERP housekeeping and routine tasks
 • Participate in running of month end routine tasks
 • Communicate with customers at all levels.

Darbam nepieciešams:

You bring:

 • augstākā izglītība datorzinātnēs / biznesa informātikā;
 • darba pieredze informācijas tehnoloģiju, pārdošanas vai finanšu jomā;
 • spēja ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un izvēlēties risinājumus;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (runā un rakstiski);
 • labas zināšanas par tādām tehnoloģijām kā IBM iSeries job management, SQL, IBM queries, MS Office.

 • Higher education in computer science/business informatics
 • Work experience in Information Technology, Sales or Finance business area
 • Ability to quickly pick new technologies and solutions
 • Very good knowledge of English (spoken and written)
 • Good knowledge of technologies such as IBM iSeries job management, SQL, IBM queries, MS Office.

Jūs iederēsieties SMC Corporation komandā, ja:

You'll fit in with SMC Corporation if you:

 • spējat pielāgoties;
 • orientēts/-a uz risinājumiem un komandas spēlētājs/-a;
 • patīk uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • rīkojaties precīzi un pārdomāti;
 • spējat strādāt patstāvīgi un uzticami;
 • Jums ir teicamas problēmu risināšanas un analītiskās prasmes.

 • Are a flexible and resilient personality
 • Are solution-oriented and a team player
 • Like to take the initiative and take responsibility
 • Can proceed precisely and analytically
 • Have ability to work independently and reliably
 • Have excellent problem solving & analytical skills.

Uzņēmums piedāvā:

The company offers you:

 • sadarbību IT jomā Eiropas līmenī globālā, inovatīvā un ļoti veiksmīgā uzņēmumā;
 • darbu ar radošu brīvību dinamiskā un motivētā komandā;
 • atvērtu un uz risinājumiem orientētu korporatīvo kultūru;
 • darba vietu Rīgā, Dzelzavas ielā 117.

Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās EUR 1100 – 2800 bruto mēnesī.

 • Collaboration in the European IT of a global, innovative and very successful company
 • Role with creative freedom in a dynamic and motivated team
 • Open and solution-oriented corporate culture
 • Work place in Riga, Dzelzavas Street 117.

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range EUR 1100 – 2800 gross per month.

Ja esat atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esat atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011