IT izstrādātājs/-a

IT Developer

WorkingDay Latvia klients – SMC Corporation, kura galvenā mītne atrodas Tokijā, Japānā, ir pasaules vadošais automatizācijas tehnoloģiju ražotājs. Uzņēmums nodrošina klientus ar augstas kvalitātes produktiem un risinājumiem, tādējādi gūstot priekšrocības tirgū. SMC Corporation paplašinās atbilstoši uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijai, tāpēc uzņēmums vienmēr meklē jaunus komandas spēlētājus.

Šī ir lieliska iespēja IT izstrādātājam/-ai pievienoties SMC Eiropas IT komandai. Uzņēmums meklē entuziasma pilnu un enerģisku kolēģi.

A client of WorkingDay Latvia – SMC Corporation, headquartered in Tokyo, Japan, is the world’s leading expert in industrial automation. The company supports demanding customers with high quality products and solutions in order to have an advantage in competition. The team of SMC Corporation is growing in line with their long-term strategy, which is why they are always looking for new team players.

An outstanding opportunity has arisen to join SMC European IT team in the role of an IT Developer. The company is looking for someone who can bring enthusiasm and energy with them into the existing team.

Jūsu uzdevums:

You will:

Veikt ERP sistēmas ieviešanu un konfigurēšanu, veikt esošu objektu programmatūras izstrādi vai radīt jaunus objektus, izmantojot Java programmēšanas valodu un saistītos rīkus un ietvarus.

Perform ERP system implementation and configuration, develop existing objects and create new objects using Java programming language & associated tools and frameworks.

Darbam nepieciešams:

You bring:

 • spēja analizēt un izvērtēt klientu vajadzības;
 • spēja efektīvi interpretēt funkcionālās specifikācijas un pārvērst tās tehniskās lietojumprogrammās un/vai projektēšanas dokumentācijā;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski).

 • Ability to analyse and evaluate customer needs
 • Ability to effectively interpret functional specifications and translate into technical software applications and/or design documentation
 • Very good knowledge of English (spoken and written)

Nepieciešamās prasmes:

Core skills required:

 • Java izstrāde vai jebkura objektorientēta programmēšana valoda;
 • HTML5;
 • SQL;
 • XPath;
 • JavaScript vai jebkura skriptu valoda.

 • Java development or any OOP language
 • HTML5
 • SQL
 • XPath
 • JavaScript or any scripting language

Ideāli, bet nav obligāti, ja Jums ir:

Ideally, but not essential, if you have any of the following:

 • visaptveroša pieredze un labas zināšanas par Infor produktiem;
 • tehniskās zināšanas par LifeCycle Manager (LCM), M3 adaptācijas komplektu (MAK);
 • izpratne par API izstrādi;
 • ievērojama pieredze ERP/CRM sistēmu uzstādīšanā un atjaunināšanā;
 • iepriekšējas zināšanas par SQL/T-SQL (ieskaitot datu bāzes vaicājumus i-sērijā), IEC (M3 e-Collaborator), ION, Mashup un IPA (Infor Process Automation) ieviešanu un konfigurēšanu.

 • Experience across the board with a strong depth of knowledge Infor Products
 • Technical knowledge of LifeCycle Manager (LCM), M3 Adaptation Kit (MAK)
 • Understanding of API Development
 • Strong experience in Installation and upgradation of ERP/CRM systems
 • Advance Working knowledge of SQL/T-SQL (including Database queries in i-Series), IEC (M3 e-Collaborator), ION, Mashup and IPA (Infor Process Automation) Implementation and configuration

Uzņēmums piedāvā:

The company offers you:

 • sadarbību IT jomā Eiropas līmenī globālā, inovatīvā un ļoti veiksmīgā uzņēmumā;
 • darbu ar radošu brīvību dinamiskā un motivētā komandā;
 • atvērtu un uz risinājumiem orientētu korporatīvo kultūru;
 • darba vietu Rīgā, Dzelzavas ielā 117 un daļēji attālināta darba iespējas.

Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās EUR 2500 – 3600 bruto mēnesī.

 • Collaboration in the European IT of a global, innovative and very successful company
 • Role with creative freedom in a dynamic and motivated team
 • Open and solution-oriented corporate culture
 • Work place in Riga, Dzelzavas Street 117 and partly-remote work opportunities

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range EUR 2500 – 3600 gross per month.

Ja esat atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esat atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011