Digitālā mārketinga asistents/-e

Digital Marketing Assistant

līgums uz noteiktu laiku

on a temporary contract

WorkingDay Latvia klients – Siemens ir vadošais globālais tehnoloģiju uzņēmums, kas vairāk nekā 175 gadus ir iestājies par izcilību tehnoloģijās, inovācijām, kvalitāti un uzticamību. Darbojoties visā pasaulē, uzņēmums koncentrējas uz viedo infrastruktūru ēkām un enerģijas sadales sistēmām, kā arī uz automatizāciju un digitalizāciju ražošanas nozarēs. Siemens tic, ka mērķtiecīgai tehnoloģijai ir potenciāls tikt galā ar lielākajiem izaicinājumiem mūsu laikos. Pievienojies komandai uz savu turpmāko karjeru kopā ar uzņēmumu.

Siemens reģionālā komunikāciju komanda aicina Tevi pievienoties kā Digitālā mārketinga asistentam/-ei, kurš/-a palīdzēs izstrādāt digitālos rīkus, procesus un risinājumus. Tu būsi daļa no reģionālās komandas, kas ļaus valstīm un uzņēmumiem sasniegt savus komunikācijas un mārketinga mērķus Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, izmantojot digitālās iespējas.

A client of WorkingDay Latvia – Siemens is a leading global technology company that has stood for technology excellence, innovation, quality and reliability for more than 175 years. Operating around the world, it focuses on intelligent infrastructure for buildings and energy distribution systems, as well as on automation and digitization in manufacturing industries. Siemens believe that technology with purpose has the potential to solve the greatest challenges of our time. Join the team and unlock your future career with the company.

Siemens regional Communications Team invites you to join the team as Digital Marketing Assistant who will assist with developing digital tools, processes and solutions. You will be a part of a cross cultural team enabling countries and businesses to reach their communication and marketing goals in Nordic and Baltic countries using digital possibilities.

Savā jaunajā lomā Tu:

In your new role you will:

 • darbosies pie tīmekļa un iekšējā tīkla atjauninājumiem Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, ciešā sadarbībā ar Ziemeļvalstu komunikāciju komandu;
 • ieviesīsi saturu, izmantojot satura pārvaldības sistēmas (CMS) (piemēram, Adobe Experience Manager, SharePoint, Drupal);
 • sniegsi atbalstu komunikācijas jautājumos visā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (piemēram, iekšējā un ārējā informatīvā izdevuma izveidošana un ar to saistītās aktivitātes);
 • piedalīsies projektu darbā, to attīstībā un ideju priekšlikumos.

 • Work in close collaboration with the Nordic Communications team on web page and intranet updates for Nordic and Baltic countries
 • Implement content using content management systems (e.g. Adobe Experience Manager, SharePoint, Drupal)
 • Provide support with communication tasks across the Nordic and Baltic countries (e.g. internal and external newsletter creation and related activities)
 • Assist with project work, development and ideation

Tiek sagaidīts, ka Tev ir:

It is expected that you:

 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstiski;
 • pieredze darbā ar satura pārvaldības sistēmu (CMS) un komunikāciju/mārketinga jomā;
 • zināšanas darbā ar tiešsaistes un publicēšanas rīkiem: Office 365, Adobe un citiem;
 • prasmes darbā ar modernu IT sistēmu un rīkiem (SEO);
 • augstākā izglītība vai joprojām studē (komunikāciju vai IT joma tiks uzskatīta par priekšrocību).

 • Speak fluent English and Latvian, oral and written
 • Are experienced in working with CMS & in the field of communications/marketing
 • Are familiar with online and publishing tools: Office 365, Adobe and more
 • Are agile learner of advanced IT-systems and tools
 • Have university degree or still studying (Communications or IT will be considered as advantage)

Tava personība:

Your personality:

Pašmotivēta, atbildīga un mērķtiecīga personība, kas spēj efektīvi sadarboties, labs/-a komandas spēlētājs/-a, bet spējīgs/-a strādāt arī patstāvīgi virtuālā vidē, ātri mācīties un aktīvi meklēt jaunu informāciju.

A self-driven, accountable and outgoing personality, capable to collaborate effectively, a good team player, but also able to work independently in a virtual setting, eager to learn fast and proactively seeking for new information.

Tavi ieguvumi:

Your benefits:

 • vērtīga iespēja paaugstināt profesionālās kompetences digitālajā mārketingā;
 • moderna un labiekārtota darba vide;
 • elastīgs darba laiks;
 • iespēja strādāt attālināti;
 • mēneša bruto alga EUR 1400 – 1600.

 • Cool possibility to boost professional competences in Digital Marketing
 • Modern and well-equipped working environment
 • Flexible working hours
 • Remote work possibility
 • Monthly gross salary EUR 1400 – 1600

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011