Programmatūras testēšanas inženieris/-e

Software Test Engineer

WorkingDay Latvia klients – Scope Technology – starptautisks IT uzņēmums, kurš ir vadošais globālais tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas mobilo resursu pārvaldībā. Scope nodrošina nozarei specifiskus risinājumus mūsu globālajiem klientiem ražošanas (OEM), pēcpārdošanas, apdrošināšanas, finanšu pakalpojumu un autoparka vadības nozarēs.

Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai kompetentu un ambiciozu Programmatūras testēšanas inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology – an international IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Scope provides industry specific solutions for our global customers in the OEM, Aftermarket, Insurance, Financial Services, and Fleet Management industries.

The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team In Latvia competent and ambitious Software Test Engineer.

Nepieciešamā pieredze:

Required experience:

 • vismaz 2 gadu pieredze kā programmatūras testēšanas inženierim/-ei vai testētājam/-ai, vai QA testētājam-/ai, interneta un mobilo risinājumu jomā;
 • ļoti labas analītiskās prasmes, pieredze prasību pārskatīšanā un prasme rakstīt labi strukturētus un skaidrus testu plānus;
 • pieredze darbā ar manuālajiem funkcionālajiem testiem un API testiem;
 • pieredze Postman Desktop lietotņu pieprasījumu sagatavošanā un nosūtīšanā un atbilžu analizēšanā;
 • spēja lietot Chrome DevTools (vai analogu Firefox), lai uztvertu trafiku un atrastu UI elementus (izmantojot XPath vai CSS identifikatorus);
 • pieredze datplūsmas uztveršanā un lasīšanā (Fiddler vai Wireshark);
 • pamatzināšanas Selenium WebDriver (Chromedriver) lietošanā;
 • JavaScript lietošanas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot funkcionālajai programmēšanai;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 • 2+ years of experience as Software Test Engineer or Tester or QA tester, internet and mobile solutions
 • Very good analytical skills, experience to review requirements and write well structured and clear test plans
 • Experience with manual functional tests and with API tests
 • Experience to prepare and send requests and analyse response with Postman Desktop app
 • Able to use Chrome DevTools (or analogue in Firefox) to catch traffic and locate UI elements (using XPath or CSS identifiers)
 • Experience to catch and read traffic (Fiddler or Wireshark)
 • General understanding how to use Selenium WebDriver (Chromedriver)
 • JavaScript usage skills, focus on functional programming
 • Good communication skills
 • Good knowledge of English

Darba pienākumi:

Responsibilities:

 • rakstīt testu piemērus, balstoties uz prasībām, specifikācijām vai funkciju apraksta dokumentiem;
 • radīt un izpildīt manuālos testu piemērus (ja iespējams, atkārtoti);
 • uzturēt testu dokumentāciju un testu plānus;
 • veikt izpētes funkcionālo testēšanu, kad iespējams, papildus veicot arī automatizēto testēšanu;
 • lietot versiju sistēmas testu skriptu izpildei pēdējā uzbūvē;
 • lietot kļūdu izsekošanas datubāzi, lai ziņotu par kļūdām;
 • analizēt testu rezultātus;
 • ziņot vadībai par visiem konstatētajiem reālajiem riskiem;
 • izteikt brīdinājumus, ja ir atklātas būtiskas problēmsituācijas;
 • projektēt un īstenot regresijas un integrācijas testus.

 • Write test cases from requirements, specifications or feature description documents
 • Create and execute manual Test cases (in a repeatable manner where possible)
 • Maintain test documentation and test plans
 • Perform exploratory functional testing, add automation testing whenever possible
 • Use versioning systems to execute test scripts on last build
 • Use bug tracking database to report bugs
 • Analyse test results
 • Escalate to management any go-live risks encountered
 • Raise alerts when important issues are discovered
 • Design and execute regression and integration tests

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu, kopā ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu starptautisko komandu, kas izvietota dažādās pasaules vietās;
 • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2800 – 3500 bruto (EUR 2000 – 2500 neto), atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes;
 • sevis pilnveidošanas iespējas un patīkamu darba vidi;
 • biroja atrašanās vieta: Rīga.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2800 – 3500 gross (EUR 2000 – 2500 net)
 • Self-development and a pleasant work environment
 • Office location: Riga

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011