Datubāžu / DWH izstrādātājs/-a

Database / DWH Developer

WorkingDay Latvia klients – Scandic Fusion ir vietēja kapitāla uzņēmums, kas specializējas pilna spektra datu analītikas pakalpojumu sniegšanā. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi, simtiem īstenotu projektu un profesionālu komandu, kurā ir vairāk nekā 70 datu ekspertu, Scandic Fusion ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem reģionā.

Uzņēmuma vērtības pasaka visu! Īsumā: “Mēs esam kaislīgi un zinātkāri it visā, kas saistīts ar datiem – palīdzēt klientiem atrast tajos slēpto vērtību ir mūsu galvenais dzinējspēks. Un mēs esam Komanda. Tas nozīmē, ka mēs kopā svinam uzvaras, pārvaram izaicinājumus, mācāmies un augam, atbalstām viens otru un strādājam kā vienots veselums.”

Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzņēmums savai komandai aicina pievienoties Datubāžu/DWH izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Scandic Fusion is a local capital company that specializes in delivering a full range of data analytics services. With 15+ years of experience, hundreds of projects implemented, and a professional team of more than 70 data experts, Scandic Fusion is one of the region’s leading companies in the industry.

The company values say it all! In short: “We’re passionate and curious about data – helping clients find the value locked in it is our key driver. And we are a Team. It means we celebrate victories together, overcome challenges together, learn and grow together, support each other and work as one.”

The company invites a Database/DWH Developer to join their team to reach its goals.

Tev tiks uzticēts:

You will be trusted with:

 • darbs ar modernākajām un pasaulē vadošajām lokālajām, mākoņa un hibrīda tehnoloģijām (Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, Google BigQuery, SAP Data Warehouse Cloud, Oracle Autonomous Database, Microsoft SQL Server, Oracle DB, Teradata, Sybase IQ, SAP HANA);
 • datu noliktavu arhitektūru un modeļu projektēšana, ieskaitot straumēšanas analītiku, Lielo Datu risinājumus, zemā koda risinājumus, integrācijas;
 • ETL/ELT procedūru projektēšana un izpilde, pamatojoties uz biznesa procesu prasībām, izmantojot vislabākos iespējamos rīkus (Azure Data Factory, Azure Synapse Pipelines, Google Cloud Dataflow, DBT, Informatica IICS, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integrator, IBM Data Stage, SAP Data Services, Informatica Power Center);
 • lielu datubāžu analīze un atbilstoša optimizācijas risinājuma atrašana;
 • biznesa inteliģences risinājumu konfigurēšana un pielāgošana.

 • Working with the most modern and world-leading on-premises, cloud, and hybrid technologies (Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, Google BigQuery, SAP Data Warehouse Cloud, Oracle Autonomous Database, Microsoft SQL Server, Oracle DB, Teradata, Sybase IQ, SAP HANA)
 • Designing data warehouse architectures and models, including streaming analytics, Big Data solutions, low-code solutions, and integrations
 • Designing and performing ETL/ELT procedures based on business process requirements using the best possible tools (Azure Data Factory, Azure Synapse Pipelines, Google Cloud Dataflow, DBT, Informatica IICS, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integrator, IBM Data stage, SAP Data Services, Informatica Power Center
 • Analyzing large databases and finding appropriate optimization solutions
 • Configuring and customizing business intelligence solutions

Lai paveiktu uzticēto, Tev būs nepieciešama:

To do that you will need:

 • 3+ gadu pieredze programmēšanā ar SQL vai PL/SQL;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • gatavība uzņemties iniciatīvu un strādāt komandā.

 • 3+ years of SQL or PL/SQL programming experience
 • Fluency in Latvian and English
 • Willingness to take the initiative and work in a team

Par priekšrocību tiks uzskatīta/-as:

It will be considered as an advantage:

 • papildu programmēšanas valodu zināšanas (Python, Java, JavaScript, PowerShell);
 • pieredze ELT/ETL procesu izstrādē, izmantojot datu noliktavu tehnoloģijas;
 • pieredze lielu datu noliktavu izstrādē.

 • Knowledge of additional programming languages (Python, Java, JavaScript, PowerShell)
 • Preferably, experience with developing ELT/ETL processes using the data warehouse technologies
 • Preferably, prior involvement in the development of large-scale data warehouses

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojumu EUR 3100 – 5300 bruto, atkarībā no Tavas pieredzes, prasmēm un motivācijas;
 • inteliģentu, profesionālu un draudzīgu komandu, kas ir gandrīz kā ģimene;
 • elastīgu darba laiku un hibrīda darba modeli ar mājas biroja iekārtošanas iespējām;
 • veselības apdrošināšanu (ieskaitot zobārstu, psihologu, sporta paketi);
 • iespēju redzēt, kā tavs darbs palīdz lieliem uzņēmumiem Baltijā un Ziemeļvalstīs uzplaukt;
 • iespēju strādāt ar pasaules vadošajiem BI rīkiem;
 • izaugsmes un attīstības iespējas, apmaksātas studiju atvaļinājumi;
 • ļoti aktīvu sabiedrisko dzīvi un daudz pasākumu;
 • ģimenei draudzīgu vidi un aktivitātes;
 • papildu atvaļinājumus dažādos gadījumos;
 • un daudzus citus lielākus un mazākus labumus labklājībai.

 • Salary EUR 3100 – 5300 gross monthly based on your experience, skills and motivation
 • Intelligent, professional, and super-friendly team that is as close to a family as it gets
 • Flexible working hours and hybrid work model with home-office setup and compensation
 • Health insurance (dentist, psychologist, sports package included)
 • Opportunity to see how your work helps big businesses from the Baltics and Nordics thrive
 • Chance to work with the world’s leading BI tools
 • Growth and development opportunities paid study leave
 • Very active social life and plenty of events
 • Family-friendly setting and activities
 • Additional holidays for several occasions
 • And many other bigger and smaller benefits for your well-being

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011