IT nodaļas vadītājs/-a Baltijā

IT Subdivision Manager in Baltics

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Robert Bosch. Bosch veido nākotni, izgudrojot augstas kvalitātes tehnoloģijas un pakalpojumus, kas iedvesmo un bagātina cilvēku dzīvi. Bosch solījums mūsu partneriem ir nemainīgs: “Mēs augam kopā, priecājamies par savu darbu un iedvesmojam viens otru.” Pievienojies un izjūti atšķirību.

Uzņēmums aicina Jūs pievienoties viņu globālajai komandai kā IT nodaļas vadītājam/-ai.

A client of WorkingDay Latvia – an international company Robert Bosch. At Bosch, they shape the future by inventing high-quality technologies and services that spark enthusiasm and enrich people’s lives. Their promise to their associates is rock-solid: “we grow together, we enjoy our work, and we inspire each other.” Join in and feel the difference.

Company invites you to join their global team as IT Subdivision Manager.

Jūsu uzdevumos ietilps:

Your responsibilities include:

 • vadīt un attīstīt IT nodaļu (līdz 5 darbiniekiem), nodrošinot tās nepārtrauktu darba procesu un mērķu izpildi;
 • vadīt, piedalīties un koordinēt IT projektus, uzraudzīt projektu norisi un izpildes kvalitāti;
 • ieviest un koordinēt jaunāko ”know-how” un tehnoloģisko risinājumu ieviešanu, saskaņā ar noteiktajiem mērķiem;
 • plānot IT nodaļas un IT projektu budžetu;
 • nodrošināt efektīvu sadarbību ar ārējiem IT pakalpojumu sniedzējiem;
 • ieviest un kontrolēt IT dokumentāciju, biznesa procesus un drošības prasības, saskaņā ar Bosch vadlīnijām;
 • nodrošināt lietotāju atbalstu, dokumentācijas uzturēšanu;
 • koordinēt IT incidentu un problēmu novēršanu;
 • nodrošināt IT nozares un labās prakses standartu atbilstību grupas iekšējām prasībām;
 • IT nozares un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar iekšējo un ārējo auditu prasībām;
 • būt daļai no centrālā IT departamenta un vadīt IT sistēmu standartizāciju un pielāgošanu globālajiem Bosch standartiem.

 • IT department management (up to 5 employees) and development, ensuring continuous work process and goal fulfilment
 • Manage, participate and coordinate IT related projects, monitoring of project progress and performance quality
 • The latest know-how and technological solution implementation and coordination according approved targets
 • Budget planning for IT department and IT projects
 • Provide effective collaboration with external IT service providers
 • Implement and control IT documentation, business processes and physical security requirements according to Bosch guidelines
 • Organization of user support, maintenance of documentation
 • IT incident and troubleshooting prevention coordination
 • Ensuring the compliance of the IT industry with the group’s internal requirements and external good practice standards
 • Preparation of the IT industry and the necessary documentation in accordance with the requirements of internal and external audits
 • Being part of Central IT Department and leading the IT system standardization and adaptation to global Bosch standards

Jums būtu jābūt:

You should have:

 • atbilstošai augstākai izglītībai;
 • pieredzei IT vadības jomā, vēlams starptautiskā uzņēmumā;
 • vēlams pieredzei projektu vadībā;
 • izpratnei par Web tehnoloģijām un programmatūru;
 • vēlams pieredzei darbā ar iScala, Service Connect un SQL;
 • gatavībai un vēlmei mācīties par jauniem IT risinājumiem un produktiem;
 • efektīvām komunikācijas un sadarbības prasmēm ar klientiem un kolēģiem;
 • loģiskai un strukturētai domāšanai, augstai atbildības sajūtai;
 • teicamām latviešu un labām angļu valodas zināšanām.

 • Appropriate higher education
 • IT management experience, preferably in an international company
 • Desired experience in project management
 • Understanding of Web technologies and software
 • Preferably experience in working with iScala, Service Connect and SQL
 • Willingness to develop knowledge about new IT solutions and products
 • Effective communication and collaboration skills with clients and colleagues
 • Logical and structured thinking, high sense of responsibility
 • Excellent knowledge of Latvian and good knowledge of English

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • personīgās un profesionālās attīstības iespējas starptautiskā darba vidē;
 • iegūt jaunu pieredzi dinamiskā un atbalstošā profesionāļu komandā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 4000 līdz 4600 bruto (+ mainīgā daļa), visas sociālās garantijas;
 • iespēju strādāt daļēji no mājām;
 • visus nepieciešamos biznesa rīkus.

 • Personal and professional development within international working environment
 • Gain experience in a dynamic and supportive team of professionals
 • Competitive salary from EUR 4000 to 4600 gross (+ variable part), all social guarantees
 • Possibility to work from home
 • All necessary business tools

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011