Pārdošanas administrators/-e

Sales Administrator

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Rīga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Pārdošanas administrators/-e.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Sales Administrator.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • regulāri sagatavot aktuālo informāciju par pārdošanas aktivitātēm, sagatavot pārdošanas pārskatus un iesniegt tos vadībai;
 • nodrošināt pārdošanas līgumu un citas dokumentācijas sagatavošanu pārdošanas darījumu veikšanai;
 • nodrošināt attiecīgo datu ievadīšanu, uzturēt nepieciešamo informāciju datu bāzē;
 • pārbaudīt dokumentācijas un citas ar pārdošanas darījumiem saistītās informācijas atbilstību.

 • Provide regular updates on sales activities and prepare sales reports and submit them to the sales centre management and head office
 • Ensure the preparation of sales contracts and other documentation for the execution of sales transactions
 • Ensure the entry of relevant data and maintaining the necessary information in the database
 • Check proper documentation and other information related to sales transactions

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • bakalaura grāds;
 • 2-4 gadu pieredze biroja administrēšanā, vēlama pieredze nekustamā īpašuma attīstītāja uzņēmumā vai ar finansēm saistītā jomā;
 • zināšanas par nekustamā īpašuma likumiem un noteikumiem;
 • teicamas MS Office, tostarp Word, Excel, PowerPoint prasmes;
 • labas grāmatvedības zināšanas;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan rakstiski, gan mutiski;
 • labas laika plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • Bachelor’s degree
 • 2-4 years of experience in office administration with a real estate developer or in a finance-related field
 • Knowledge of real estate laws and regulations
 • Excellent working knowledge of MS Office including Word, Excel, PowerPoint
 • Solid accounting knowledge
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Good time management and organizational skills
 • Fluency in English

Ieguvumi:

Company offers:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša darba vide;
 • ērti iekārtots birojs Andrejsalā;
 • atalgojums EUR 2000 – 2500 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

 • An opportunity to become a part of an ambitious long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with proven global experience in the industry
 • Dynamic and growth-friendly work environment
 • Well-equipped office in Andrejsala
 • Salary EUR 2000 – 2500 (gross), depending on your experience and qualification
 • Health insurance (after the probation period)

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011