Klientu apkalpošanas speciālists/-e

Receptionist

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Klientu apkalpošanas speciālists/-e.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Receptionist.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • veikt visus ikdienas administratīvos uzdevumus biroja reģistratūrā;
 • sagaidīt klientus un apmeklētājus, efektīvi pārvaldīt ienākošos zvanus;
 • apstrādāt ienākošos un izejošos elektroniskos paziņojumus, tostarp e-pastus un vēstules;
 • nodrošināt dokumentu kontroles, iekšējāspolitikas un procedūru ievērošanu;
 • sniegt atbalstu uzņēmuma projektos.

 • Undertake all daily administrative tasks within the reception area
 • Engage with walk-in customers and visitors, manage incoming calls efficiently
 • Handle incoming and outgoing electronic communications, including e-mails and correspondence
 • Ensure compliance with document control and internal policies and procedures
 • Provide internal support for assignments and projects

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • pieredzi viesmīlībā/klientu apkalpošanā;
 • prasmes komunicēt un sadarboties dažādos organizācijas līmeņos gan mutiski, gan rakstiski;
 • spēja pielāgoties darbam sarežģītā un strauji mainīgā vidē;
 • nepieciešamās zināšanas ietver: kompetenci, izcilību klientu apkalpošanā, efektīvu komunikāciju, sadarbības prasmi komandā, personīgo produktivitāti, vēlmi nepārtraukti pilnveidoties;
 • prasmīga MS Office lietošana, tostarp Word, Excel, PowerPoint un Outlook;
 • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes.

 • Previous hospitality/client service experience
 • Proficient verbal and written communication skills across all organizational levels
 • Adaptability to work in a complex and fast-paced environment
 • Required competencies include operational proficiency, customer service excellence, effective communication, team collaboration, personal effectiveness, and commitment to continuous improvement
 • Proficiency in MS Office applications, including Word, Excel, PowerPoint, and Outlook
 • Fluency in both English and Latvian

Ieguvumi:

Company offers:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • atalgojums EUR 1800 – 2000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • veselības apdrošināšana.

 • An opportunity to become a part of an ambitious long-term real estate development project in Riga
 • Salary EUR 1800 – 2000 (gross), depending on your experience and qualification
 • An international environment
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011