Iepirkumu vadītājs/-a

Procurement Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Iepirkumu vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Procurement Lead.

Mēs meklējam Iepirkumu vadītāju, kurš/-a:

We are looking for a Procurement Lead who:

vadīs projektu un būvniecības iepirkumu procesu, saistībā Eagle Hills attīstības projektiem, ievērojot saskaņoto politiku un procedūras.

Can lead the procurement process for the projects and construction procurement items related to Eagle Hills Developments with adherence to the agreed-upon policies and procedures.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • piedalīties iepirkumu nodrošināšanas un iepirkumu pasākumu izstrādē, kas atbalsta galvenos biznesa mērķus;
 • piedalīties iepirkumu un piegādātāju izstrādē visiem projektiem;
 • asistēt iepirkumu direktoram izstrādāt un īstenot vislabāko stratēģiju, lai veicinātu uzlabojumus iepirkumu pakalpojumos;
 • piedalīties materiālu prasību prognozēšanā un izmaksu analīzē saskaņā ar projekta prasībām;
 • pārvaldīt iepirkuma stratēģijas realizāciju visā uzņēmumā, lai nodrošinātu konsekventu un augstas kvalitātes vērtības piegādi;
 • asistēt, īstenojot labāko praksi iepirkumu un piegādātāju pārvaldības jomā, lai atbalstītu komerciālos un operatīvos mērķus;
 • vadīt standartu, kontroles, politikas un procedūru izpildi, lai efektīvi pārvaldītu iepirkuma procesu;
 • pārvaldīt un uzturēt ciešas darba attiecības sadarbībā ar stratēģiskajiem piegādātājiem, lai nodrošinātu izmaksu, kvalitātes un piegādes mērķu sasniegšanu;
 • piedalīties tirgus un piegādes tendenču analīzē, lai attīstītu iepirkuma procesus, saskaņā ar šīm tendencēm;
 • atjaunināt iepirkuma stratēģijas, pamatojoties uz mainīgajiem tirgus apstākļiem;
 • piedalīties labāko darījumu slēgšanā ar piegādātājiem, lai nodrošinātu vislabākās Eagle Hills intereses;
 • sadarboties ar projektu vadītājiem, inženieriem un citām iesaistītajām pusēm, lai izprastu projekta prasības un izstrādātu iepirkuma plānus;
 • sagatavot un iesniegt pārskatus, prezentācijas un ieteikumus augstākajai vadībai par iepirkuma stratēģijām, problēmām un iespējām;
 • nodrošināt atbilstību uzņēmuma politikai, noteikumiem un ētikas standartiem visās iepirkuma darbībās.

 • Participate in the development of sourcing and procurement activities that support key business objectives
 • Participate in Purchase and Vendor Development for all Projects
 • Assist the procurement director in developing and executing the best strategy to facilitate improvements in Procurement Services
 • Participate in forecasting Material requirements and Cost Analysis as per the Project’s requirement
 • Manage execution of procurement strategies across the firm to ensure consistent and high-quality value delivery
 • Assist in the implementation of the best practices in procurement and supplier management to support commercial and operational objectives
 • Manage the execution of standards, controls, policies and procedures to effectively and efficiently manage the procurement process
 • Manage and maintain strong working relationships with strategic suppliers to ensure cost, quality, and delivery targets are met
 • Participate in the analysis of market and delivery trends to develop procurement processes that support those trends
 • Update procurement strategies based on changing market conditions
 • Participate in concluding the best deals with the suppliers for the best interests of Eagle Hills
 • Collaborate with project managers, engineers, and other stakeholders to understand project requirements and develop procurement plans
 • Prepare and present reports, presentations, and recommendations to senior management regarding procurement strategies, challenges, and opportunities
 • Ensure compliance with company policies, regulations, and ethical standards in all procurement activities

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • vairāku gadu pieredze iepirkumu vadībā;
 • izglītība vai līdzvērtīga profesionālā pieredze inženierzinātņu jomā;
 • pieredze stratēģiskā iepirkuma jomā un prasmes sadarboties un sazināties dažādos līmeņos;
 • iepriekšēja veiksmīga pieredze komandas vadīšanā;
 • vēlams CIPS, CPSM, CSCP, CSCM vai cits ar to saistīts sertifikāts;
 • teicamas pārrunu vadīšanas un komunikācijas prasmes;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • Several years of experience in procurement management
 • A degree or equivalent professional experience in Engineering
 • Experience in strategic procurement and skills in collaboration and communication at different levels
 • Previous successful experience in team management
 • CIPS, CPSM, CSCP, CSCM or any other related certification is preferred
 • Excellent negotiation, communication, and interpersonal skills
 • Fluent in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing, international work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Skrule
Tālrunis: +371 29221312
E-pasts: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Skrule
Tālrunis: +371 29221312
E-pasts: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011