Android izstrādātājs/-a

Android Developer

WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums Regula, kas vairāk nekā 28 gadus darbojas augsto tehnoloģiju nozarē un ir vadošais ekspertu aprīkojuma ražotājs dokumentu, banknošu un vērtspapīru pārbaudei (https://regulaforensics.com/).

Regula produktus un risinājumus izmanto Eiropas, Tuvo Austrumu, Āzijas, Āfrikas, Austrālijas un Jaunzēlandes, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas tiesībsargājošo institūciju eksperti. Regula pastāvīgie klienti ir Ārlietu un Iekšlietu ministrijas, policija, robežapsardzes un muitas dienesti, bankas, apdrošināšanas sabiedrības un citas organizācijas.

Uzņēmums ir ieguvis uzticama partnera reputāciju un ieviesis tūkstošiem sarežģītu risinājumu saviem klientiem. Kopš 90-tajiem gadiem uzņēmums ražo kompaktas un efektīvas ierīces, kurām pasaulē nav analogu.

Regula, kura panākumu noslēpums ir pieredzējušu profesionāļu komanda, aicina darbā Android izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia is the company Regula, which has been operating in the high technology field for over 28 years and is the leading manufacturer of expert equipment for the verification of documents, banknotes and securities (https://regulaforensics.com/)

Products and solutions of Regula are used by experts of law enforcement authorities in Europe, the Middle East, Asia, Africa, Australia and New Zealand, South America and North America. Regular customers of Regula include the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, police, border guard and customs services, banks, insurance companies and other organisations.

The company has gained the reputation of a trustworthy partner and introduced thousands of complicated solutions for its customers. The company has been manufacturing compact and efficient devices with no analogues since the 1990s.

Regula, whose secret to success is a team of experienced professionals, is looking for an Android Developer.

Galvenie uzdevumi:

Main tasks:

 • rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijās saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem;
 • pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, uzlabot to darbības efektivitāti vai pielāgot jaunajām prasībām;
 • izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību;
 • apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju, identificēt tehniskas problēmas dažādos procesos un risinājumos.

Pienākumi ietver pilnu uzdevumu klāstu produkta radīšanai, sākot no idejas līdz realizēšanai, kā arī veicot ieviešanu un nodrošinot atbalstu gala pasūtītājiem. Komanda izmanto gandrīz visu pieejamo tehnoloģiju kopumu, ir ļoti daudz interesantu dažādas sarežģītības uzdevumu, tādēļ garlaicīgi nebūs.

 • To write and maintain program codes in instructions and specifications in accordance with the determined quality standards
 • To review, renew or expand the existing programs, to improve their operational efficiency or adjust to the new requirements
 • To test the operation of programs and applications
 • To summarise and write program documentation, identify technical problems in various processes and solutions

Duties include the full range of tasks for the creation of a product from idea to implementation, as well as by implementing and providing support to end customers. The team uses almost all the available toolbox of technologies; there are a lot of tasks of various degrees of complexity, therefore you will never feel bored.

Regula produkti, kuru izstrāde Tev tiks uzticēta:

Regula products whose development will be entrusted to you:

 • starpplatformu risinājums identifikācijas dokumentu pārbaudei rīkam KYC (mobile on-device, cloud, on-premise);
 • lietojumprogrammas vietnē Play market, izmantojot SDK gan ierīcē, gan attālajos serveros;
 • lietojumprogrammas darbam ar pašu ražoto aparatūru;
 • iekšējie pakalpojumi un rīki komandas darba atbalstam.

Plašāka informācija šeit: https://mobile.regulaforensics.com/

 • Inter-platform solution for the verification of identification documents for the tool KYC (mobile on-device, cloud, on-premises)
 • On the application site Play market by using SDK both on the device and remote servers
 • Applications for work using self-manufactured equipment
 • Internal services and tools for teamwork support

Find more information here: https://mobile.regulaforensics.com/

Uzņēmums meklē kolēģi ar:

The company is looking for a colleague with:

 • augstāko izglītību;
 • vismaz 3 gadu pieredzi izstrādātāja amatā (ar Android – ne mazāk kā 2 gadi);
 • programmēšanas valodu Kotlin / Java prasmēm;
 • iemaņām darbā ar Android SDK / JS / REST web services;
 • iemaņām darbā ar git / git flow;
 • pārliecinošām zināšanām par Core Java (vismaz 2 gadu pieredze komerciālajā izstrādnē);
 • zināšanām par Android Architecture Components;
 • zināšanām par projektēšanas veidnēm;
 • SOLID principu izpratni un spēju tos pielietot praksē;
 • klienta un servera mijiedarbības principu izpratni;
 • multi-threading, thread synchronization izpratni un to pielietošanas pieredzi;
 • pieredzi ar veidošanas sistēmām maven, gradle;
 • labām krievu un angļu valodas zināšanām.

 • Higher education
 • At least 3 years’ of experience in a developer’s position (at least 2 years with Android)
 • Programming language Kotlin / Java skills
 • Android SDK / JS / REST web services skills
 • Git / git flow skills
 • Conclusive knowledge of Core Java (at least 2 years’ experience in commercial development)
 • Knowledge of Android Architecture Components
 • Knowledge of designing templates
 • Understanding of SOLID principles and ability in practical application
 • Understanding of interacting principles between the customer and server
 • Understanding of multi-threading, thread synchronisation and application experience
 • Experience with creation systems maven, gradle
 • Good knowledge of Russian and English

Uzņēmums novērtēs, ja Tev ir:

The company will appreciate your:

 • pieredze savu lietojumprogrammu publicēšanā un to monetizācijā;
 • pieredze spraudņu React Native, Flutter, Xamarin, Cordova, Ionic, PhoneGap izstrādē;
 • pieredze strādāt sadalītā komandā;
 • C++ pārzināšana būs īpaša priekšrocība.

 • Experience in the publishing and monetisation of your own applications
 • Experience in the development of plug-ins React Native, Flutter, Xamarin, Cordova, Ionic, PhoneGap
 • Experience in work as a part of a separated team
 • Good command of C++ will be a special advantage

Tavi ieguvumi:

Your benefits:

 • iespēja izstrādāt autentiskuma pārbaudes risinājumus, ko izmanto vairāk nekā 150 valstīs un kuriem nav analogu;
 • vērtīga pieredze un profesionālās attīstības iespējas;
 • darbs starptautiskā komandā – ar kolēģiem, kas ir sava darba entuziasti un strādā birojos Minskā, Vašingtonā, Diseldorfā, Kijevā, Londonā;
 • attālināta darba iespējas vai ērta darba vieta renovētā ēkā Daugavpilī;
 • mēneša atalgojums no 1600 līdz 4500 EUR bruto, ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi un zināšanas;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes termiņa beigām.

 • Possibility to develop authenticity testing solutions used in more than 150 countries and without analogues
 • Valuable experience and professional development opportunities
 • Work in an international team – with colleagues-enthusiasts of their work located at company offices in Minsk, Washington D.C., Düsseldorf, Kiev, and London
 • Remote work possibilities or a convenient workplace in a renovated building in Daugavpils
 • Monthly remuneration from EUR 1600 to 4500 gross depending on your previous experience and knowledge
 • Health insurance after expiry of the probation period

Ja šis piedāvājums ir Tevi uzrunājis, gaidīsim Tavu CV (krievu vai angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If this offer interests you, we look forward to receiving your CV (in Russian or English) in the section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šis piedāvājums ir Tevi uzrunājis, gaidīsim Tavu CV (krievu vai angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If this offer interests you, we look forward to receiving your CV (in Russian or English) in the section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011