Uzņēmuma vadītājs/-a

General Manager

nekustamo īpašumu attīstības jomā

in Real Estate Development

WorkingDay Latvia klients aicina darbā Uzņēmuma vadītāju nekustamo īpašumu attīstības jomā.

A client of WorkingDay Latvia is searching for a General Manager in Real Estate Development.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • uzņēmuma vispārējās darbības un resursu pārvaldība un nozīmīgu korporatīvo lēmumu pieņemšana, nodrošinot nekustamo īpašumu projektu veiksmīgu komerciālo īstenošanu;
 • nomas, finansēšanas un būvniecības uzraudzība, stratēģisko mērķu noteikšana, nodrošinot, lai mērķi būtu izvērtējami un aprakstāmi;
 • uzņēmumam radīto risku novērtēšana un to uzraudzības un mazināšanas nodrošināšana;
 • komandas darba novērtēšana un virzīšana pretim mērķu sasniegšanai;
 • galvenā kontaktpersona saziņai starp direktoru padomi un korporatīvajām struktūrām;
 • saziņa uzņēmuma vārdā ar ieinteresētajām personām, valsts struktūrām un sabiedrību;
 • izpratne par aktuālo konkurences tirgus situāciju un nozares attīstību;
 • uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas izstrādes vadība;
 • dalība pārdošanas darījumu sarunās ar potenciāli nozīmīgiem klientiem.

 • Managing the overall operations and resources of the company and making major corporate decisions, ensuring commercial success of land mark real estate project
 • Supervision of lease, financing and construction areas, setting strategic goals and making sure they are measurable and describable
 • Assessing risks to the company and ensuring they are monitored and minimized
 • Evaluating the work of the team and guiding them to meet targets
 • Acting as the main point of communication between the board of directors and corporate operations
 • Communicating, on behalf of the company, with stakeholders, government entities, and the public
 • Maintaining awareness of the competitive market landscape and industry developments
 • Leading the development of the company’s short- and long-term strategy
 • Participating in sales negotiations with potential key customers

Pretendentam nepieciešamais pamata prasmju kopums:

Fundamental skill set that makes it possible to apply:

 • uzņēmējdarbības attīstīšanas prasmes: spēja attīstīt un īstenot uzņēmuma izaugsmi ilgtspējīgā un ienesīgā veidā;
 • lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas prasmes: spēja analizēt situācijas, atpazīt problēmas un īstenot veiksmīgus risinājumus, lai uzņēmums attīstītos pareizajā virzienā;
 • vadības prasmes: prasme efektīvi plānot laiku un resursus, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu;
 • saziņas un vadības prasmes: skaidri saprotama un pārliecinoša saziņa ar plašu personu loku, sākot no darbiniekiem līdz valdei;
 • finanšu izpratne: spēja novērtēt un pamatot lēmumu pieņemšanas procesu no finansiālā viedokļa;
 • praktiska pieeja: vēlme aktīvi iesaistīties izaicinājumu uzveikšanā.

 • Business development skills: able to develop and implement company growth in a sustainable and profitable way
 • Decision-making and problem-solving skills: able to analyze situations, recognize issues, and execute successful solutions to keep the company moving in the proper direction
 • Management skills: know how to effectively manage the time and resources to ensure tasks are handled and goals are met
 • Communication and leadership skills: able to communicate with a wide range of individuals, from employees to board members in a manner that is not only clear, but also persuasive
 • Financial understanding: able to assess and justify decision making process from financial point of view
 • Hands-on approach: a person has to be happy to get his “hands dirty”

Vēlamā pieredze un kvalifikācija:

Qualification and experience that is preferred:

 • bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, finansēs vai vadībā;
 • izteiktas finanšu pārvaldības prasmes;
 • pieredze liela mēroga nekustamo īpašumu attīstības, īpašumu pārvaldīšanas vai būvniecības biznesā;
 • komandas vadības pieredze ir vēlama, bet nav obligāta;
 • labas angļu un latviešu valodas zināšanas.

 • Bachelor’s degree in business, finance or management
 • Strong finance management skills
 • Experience in a large-scale real estate development, property management or construction business
 • Team management experience is welcomed but not a must
 • Fluency in English and Latvian

Uzņēmuma piedāvā:

Company offers:

Šī ir lieliska iespēja vadīt nozīmīga komerciālā nekustamā īpašuma projekta izstrādi Rīgā. Jūsu pārvaldītā uzņēmuma darbība ietekmēs komerciālo nekustamo īpašumu attīstību. Jūs būsiet tieši atbildīgs/-a par lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem reģionā.

Atalgojums tiks noteikts atkarībā no izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetences robežās no EUR 4300 – 7200 bruto. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

This is an outstanding opportunity to lead development of significant commercial real estate project in Riga. Operations of your managed company will impact the shape of commercial real estate development. You will be directly responsible for the largest real estate transactions in the region.

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range of EUR 4300 – 7200 gross per month. Other benefits are negotiable.

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011