Radošais/-ā direktors/-e

Creative Director

Latvijā un Lietuvā

in Latvia and Lithuania

WorkingDay Latvia klients MMS COMMUNICATIONS LATVIA, kas pārstāv vienu no pasaules lielākajām komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupām Publicis Groupe, reklāmas aģentūras Publicis Rīga vadības komandai aicina pievienoties Radošo direktoru/-i Latvijā un Lietuvā.

A client of WorkingDay Latvia MMS COMMUNICATIONS LATVIA, representing one of the world’s largest communications, media and technology companies Publicis Groupe, is searching for a Creative Director, Latvia and Lithuania to join a management team of Publicis Riga agency.

Radošā direktora/-es atbildībā ietilpst:

The Creative Director (CD) is responsible for:

Publicis Groupe radošo projektu vispārējā virzība, darbības stiprināšana, rezultāti un izcilība nozarē. Kā Radošais direktors/-e Jūs vadīsiet Publicis Groupe radošo nodaļu Jums uzticētajā tirgū. Jūs būsiet atbildīgs par radošā un stratēģiskā fokusa noteikšanu, kā arī par radošās komandas izveidi un vadību, nodrošinot, ka komanda spēj sasniegt tirgus līderpozīcijas uzņēmuma klientiem, biroja rentabilitāti un tirgū esošo aģentūras zīmolu diferenciāciju. Sniegsiet pārskatus izpilddirektoram un darbosieties kā uzņēmuma vadības komandas biedrs/-e attiecīgajā valstī.

the overall direction, output, and excellence of the Publicis Groupe creative deliverables in the market. The CD will manage the creative department within the assigned Publicis Groupe market. The CD will be responsible for setting the creative level and strategic focus for creative team and is accountable for building and managing creative team ensuring it is capable of achieving market leadership for our clients, office profitability and brand differentiation for each agency brand within the market. The Creative Director reports to the CEO of the market and serves as a member of the country leadership board.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • attīstīt un iedvesmot komandu, lai tai būtu vēlme, intelekts un radošais talants veidot savai aģentūrai godalgotus radošos projektus, tostarp piedalīties darbinieku meklēšanā, atlasē un pieņemšanā, attiecīgi pieņemot lēmumus par nepieciešamajām apmācībām vai citām mācību un attīstības iespējām un attiecīgo darbinieku iesaistīšanu tajās, viņu novērtēšanu;
 • sadarbībā ar plānošanas un klientu vadības komandu un komunikācijā ar klientu palīdzēt definēt klienta uzdevumus, stratēģijas, radošos uzdevumus un koncepcijas;
 • izstrādāt klientu projektus, ieskaitot komunikācijas idejas un koncepcijas darbojoties gan individuāli, gan komandā, uzticot darbu izpildi radošajiem speciālistiem, klientu vadības un citiem komandas locekļiem, tadējādi virzot komandu uz izcilību;
 • izstrādāt un iesniegt novatoriskus priekšlikumus, nodrošinot gan esošo klientu rezultātu pieaugumu, gan radot jaunas biznesa iespējas;
 • veidot ilgtspējīgas un savstarpēji izdevīgas attiecības ar ilgtermiņa klientiem, palīdzēt komandai attaisnot klientu gaidas;
 • pārskatīt visus galvenos projekta uzdevumus/rezultātus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu atbilstošā līmenī un atbildībā;
 • plānot un organizēt radošās komandas darbu sadarbībā ar klientu vadības komandu, tostarp piedalīties iknedēļas iekšējo jautājumu un plānošanas sapulcēs;
 • izprast, pieņemt un īstenot Publicis Groupe misiju un vērtības, kā arī radošu zīmolu aģentūru misijas un vērtības;
 • būt līderim uzskatos, ar stingru nostāju/viedokli un spēju nodoties uzdevuma stratēģiskajai izstrādei, nākt klajā ar radošām idejām un spēt veicināt konceptuālu domāšanu un izpildi kolektīvā;
 • piedalīties budžeta plānošanā un attiecīgajos tirgos strādājošo Publicis Groupe aģentūru attīstīšanā sadarbībā ar pārējo attiecīgajā valstī strādājošās aģentūras vadības komandu.

 • Cultivate and inspire a team which possess the aspiration, intellect, and creative talent to build award winning creative portfolios for their agency, including participation in the search, selection and recruitment of employees, deciding the necessary trainings or other learning and development options and assigning them to the particular employees, their assessment
 • Help define client briefs, strategies, creative briefs, and creative direction for accounts in partnership with the account and planning team and with the clients
 • Develop the client’s projects including communication ideas and concepts in a specified manner both in the solo and in the team modes by assigning duties to creative, account management, other team members, and leading the team in delivering excellence
 • Develop and deliver innovative proposals to capture both account growth and new business opportunities
 • Build lasting, mutually beneficial relationships with clients; helps the team manage client expectations
 • Review all key project deliverables and all Creative Briefs to assure correct level of project aspiration and accountability
 • Plan and organize work in the creative team in cooperation with the account team, including the participation in weekly internal status and planning meetings
 • Understand, embrace, and exemplify the Publicis Groupe mission and values as well as the mission and values of the creative brand agencies
 • Be a Thought leader; with a strong point of view; ability to contribute to strategic development of an assignment; present creative ideas and the ability to promote conceptual thinking and execution among the team
 • Participate in the planning of the budget and development of the assigned Publicis Groupe market agencies in cooperation with the rest of the country leadership board

Prasības / prasmes:

Requirements / Skills:

 • godalgoti radoši darbi;
 • viedokļa līderis;
 • ievērojama pieredze radošas komandas motivēšanā un vadīšanā nozarē vadošu koncepciju izstrādāšanā, prezentēšanā un pārdošanā klientiem;
 • eksperta līmeņa prasme patērētāju atziņas pārvērst par darbotiesspējīgām radošajām stratēģijām un progresīvām koncepcijām, kas uzlabo biznesa rezultātus;
 • zināšanas par atšķirībām/uzskatiem/vērtībām pasaules kultūrās un ļoti laba izpratne par radošo jomu.

 • Award winning portfolio
 • Thought-leader
 • Proven expertise at motivating and managing creative team in developing, communicating, and selling industry-leading concepts to clients
 • Expert at translation of consumer insights into actionable creative strategies and breakthrough concepts that drive business results
 • Culturally savvy and keen awareness of creative landscape

Par Publicis Groupe:

About Publicis Groupe:

Izvirzot klientu vajadzības par savu prioritāti, Publicis Groupe atzīst, ka mūsdienās mārketingā vienlaikus ir nepieciešama gan specializācija, gan integrācija. Publicis Groupe darbība ir vērsta četros virzienos: Publicis Communications (Publicis Worldwide, MSLGROUP, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH u.c. aģentūras), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, Performics), Publicis.Sapient un Publicis Health. Publicis Groupe ar 80 000 darbinieku ir pārstāvēta vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. Tos visus vieno Publicis Groupe apņemšanās sniegt klientiem “The Power of One” vērtību.

Built with clients’ interest at the center, Publicis Groupe recognizes the simultaneous need for specialization and integration in marketing today. Publicis Groupe operates across Publicis Groupe’s four Solutions: Publicis Communications (Publicis Worldwide, MSL GROUP, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH, and other agencies), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, Performics), Publicis.Sapient, and Publicis Health. The Publicis Groupe operation, with more than 80,000 employees is spread across more than 100 countries. The team is united behind Publicis Groupe’s ambition to deliver on the value of “The Power of One” to clients.

Ja vēlaties sniegt savu ieguldījumu pasaulslavena radošuma attīstībā, gaidīsim Jūsu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you would like to make your contribution to the growth of the world-renowned creativity, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

Plānotais atalgojums šajā amatā ir 3250 – 4680 EUR bruto, kas tiks noteikts atbilstoši izvēlētā kandidāta pieredzei un kompetencēm. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

A salary range for this position at 3250 – 4680 EUR gross, which is to be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate. Other benefits are negotiable.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011