Piegādes ķēdes auditors/-e

Supply Chain Auditor

Meža un kokapstrādes produktu nozarē

In Forestry

WorkingDay Latvia klients – Preferred by Nature ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas un klimatam draudzīgu risinājumu jomā. Ar vairāk nekā 300 darbiniekiem un vietējo ekspertu tīklu organizācija izstrādā praktiskus risinājumus, lai veicinātu pozitīvu ietekmi uz ražošanas vidi un piegādes ķēdēm vairāk nekā 100 valstīs. Organizācija koncentrējas uz mežiem un precēm, kas ietekmē klimatu, un to saistītajām nozarēm.

Neatkarīgi no tā, vai Jums jau ir pieredze Piegādes ķēžu pārvaldībā vai esat iesācējs šajā amatā, organizācija nodrošinās pilnu teorētiskās un praktiskās apmācības kursu.

Preferred by Nature šobrīd meklē jaunu komandas biedru birojam Latvijā: Piegādes ķēdes auditoru/-i (meža un kokapstrādes produktu nozarē).

A client of WorkingDay Latvia – Preferred by Nature is a non-profit, mission driven organization that works for sustainable land management and climate-friendly solutions. With 300+ employees and a network of local experts, organization develops practical solutions to drive positive impacts in production landscapes and supply chains in 100+ countries. Organization focuses on forest and climate impact commodities and related sectors.

Whether you already have experience in Supply Chain Management or are new to the role, organization will provide a full course of theoretical and practical training.

Preferred by Nature is currently seeking a new team member for Latvian office: Supply Chain Auditor (forestry).

Kā Piegādes ķēdes auditors/-e meža un kokapstrādes produktu nozarē Jūs plānotu, vadītu un administrētu piegādes ķēdes auditus kokapstrādes un meža uzņēmumos, vadoties pēc saskaņotā plāna.

As a Supply Chain Auditor in forestry you will plan, conduct and administer supply chain audits for Wood processing and Forest enterprises according to the agreed plan.

Jūsu galvenie ikdienas pienākumi:

Your main daily responsibilities:

 • auditu plānošana un veikšana saskaņā ar akreditētām sertifikācijas shēmām, piemēram, Forest Stewardship Council TM (FSC TM) un citām;
 • audita ziņojumu rakstīšana un izvērtējumu rezultātu prezentēšana;
 • klientu apkalpošanas nodrošināšana esošajiem un potenciālajiem klientiem;
 • tirgus attīstības atbalsta nodrošināšana Latvijā;
 • atbalsta sniegšana komandas locekļiem klientu apkalpošanas koordinēšanā un administrēšanā;
 • tehniskā un administratīvā atbalsta un ekspertīzes nodrošināšana vides projektos.

 • Planning and executing audits according to accredited certification schemes, such as Forest Stewardship CouncilTM(FSCTM) and others
 • Writing audit reports and presenting findings of the evaluations
 • Providing customer service to current and potential clients
 • Supporting market development in Latvia
 • Giving helpful hand for other team members in coordination and administration of customer care
 • Providing technical and administrative support and expertise in environmental projects

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība mežsaimniecības, bioloģijas, ģeogrāfijas, vides pārvaldības, poligrāfijas vai saistītā jomā;
 • vismaz 4 gadu pieredze meža produktu nozarē (kokrūpniecība, poligrāfija, papīra rūpniecība, mežsaimniecība) vai saistītās nozarēs, piemēram, vides pārvaldībā;
 • iespēja doties darba braucienos;
 • augsta pašdisciplīnas pakāpe, labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un laba sarunvalodas angļu valoda;
 • zināšanas par SBP un/vai FSC/PEFC vai ISO sertifikācijas sistēmām tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • Higher education in the field of Forestry, Biology, Geography, Environmental management or related
 • 4+ years of experience in forest product sector (timber, printing, paper industry, forestry) or related industries, e.g., environment management
 • Opportunity to go on business trips
 • High level of self-discipline, good analytical and communication skills
 • Excellent Latvian language skills and fluency in conversational English
 • Knowledge of SBP and/or FSC/PEFC or ISO certification systems would be considered as an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • padziļinātu ievadapmācību darbā, profesionālās apmācības, lai sniegtu nepieciešamās prasmes un iemaņas sekmīgai darbība izpildei;
 • aizraujošu darbu dinamiskā un inovatīvā, starptautiskā organizācijā ar misijas iedvesmotu darba atmosfēru;
 • izaugsmes un profesionālās attīstības iespējas vietējā un starptautiskā līmenī, globālas apmācības;
 • draudzīgu, starptautisku kolēģu komandu, patīkamu darba vidi;
 • elastīgu darba laiku un darba modeli;
 • biroju Rīgā, Purvciemā, Gunāra Astras ielā 8B ar pieejamu bezmaksas autostāvvietu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • algu EUR 1900 – 2500 bruto.

 • An in-depth onboarding and professional training to equip you with the right skills and knowledge to thrive in this role
 • An exciting and challenging position within a dynamic and innovative international organization with a mission-driven work atmosphere
 • Opportunities for growth and professional development locally and internationally, global trainings
 • A friendly, international team of colleagues, a pleasant work environment
 • Flexible working hours and working model
 • Office located in Riga, Purvciems, Gunara Astras 8B. Parking available for free
 • Health insurance
 • Salary EUR 1900 – 2500 gross

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Rūta Borisova
Tālrunis: +371 26370215
E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova
Phone: +371 26370215
E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Rūta Borisova
Tālrunis: +371 26370215
E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova
Phone: +371 26370215
E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011