Vecākais/-ā Front-End inženieris/-e

Senior Front-End Engineer

WorkingDay Latvia klients – Paynt ir pilnībā integrētu maksājumu risinājumu un infrastruktūras nodrošinātājs. Dibināts 2013. gadā, uzņēmums gadu gaitā ir strauji attīstījies, un uzņēmums tiecas nodrošināt nākotnei drošus maksājumus ar pievienoto vērtību un (klātienes) finanšu produktus.

Uzņēmuma vadošais produkts ir Acquiring-as-a-Service, kas tiek piedāvāts maksājumu tālākpārdevēju segmentam Eiropā (ES, Lielbritānijā) un Ziemeļamerikā. Paynt specializējas maksājumu pieņemšanas risinājumos tiešsaistes (e-komercija) un klātienes (POS, SoftPOS) tirgotājiem. Pagājušajā gadā Paynt ienāca ASV tirgū, laida klajā SoftPOS risinājumu un prezentēja savu pirmo finanšu produktu.

Tā kā Paynt virzās uz mērķi kļūt par galveno Eiropas maksājumu risinājumu nodrošinātāju pieņēmēju, uzņēmumam ir vajadzīgi jaudīgi cilvēki, kas atbalstīs uzņēmumu šajā ceļā.

Paynt ir grupas uzņēmumi un kolēģi, kas strādā no Latvijas (Rīgas HQ), Lietuvas (Viļņa), Lielbritānijas, Maltas, Ziemeļmaķedonijas, Īrijas un ASV, kopā ap 100 cilvēku.

Uzņēmums ir pilnībā palaists un ir pašfinansēts!

Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzņēmums aicina pievienoties Vecāko Front-End inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Paynt is fully integrated payment solution and infrastructure provider. Established in 2013, company has been developing at a fast pace over the years and company strives to deliver future proof value-added payments and (embedded) finance products.

Paynt flagship product is Acquiring-as-a-Service that is offered to the payment reseller segment in Europe (EU, UK) and North America. Paynt specializes in payment acceptance solutions for online (e-commerce) and onsite (POS, SoftPOS) merchants. Last year Paynt entered US market, launched SoftPOS solution and introduced its first embedded finance product.

As Paynt moves towards the goal of becoming the go-to acquirer for European payment solution providers, company needs the right people that will support company on this journey.

Paynt has group companies and colleagues working from Latvia (Riga HQ), Lithuania (Vilnius), UK, Malta, North Macedonia, Ireland and US, totally circa 100 people.

Company has been fully bootstrapped and is self-funded!

To reach company goals, company is inviting Senior Front-End Engineer.

Pienākumi:

Responsibilities:

Tavs primārais uzdevums būs izstrādāt lietotāju saskarnes esošajiem un jaunajiem produktiem, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Primāri Angular un/vai Flutter.

Tavi pamata pienākumi būs:

 • mērogojama un uzturama koda rakstīšana;
 • UI moduļu, komponentu un pakalpojumu izveide;
 • integrācija ar dažādiem aizmugures API;
 • visa savienošana pilnībā funkcionālā lietotnē.

Your primary focus will be to develop user interfaces for both existing and new products in various tech stacks, primarily Angular and/or Flutter.

Your main duties will include:

 • Writing scalable and maintainable code
 • Creating UI modules, components and services
 • Integrating with different back-end APIs
 • Coupling everything together into a fully functional app

Prasības:

Requirements:

 • 4+ gadu pieredze Front-End izstrādē;
 • pieredze darbā ar jebkuru jaunāko JavaScript ietvaru (Angular / Vue / React);
 • pieredze darba ar HTML5, CSS (un preprocessoriem), ES6, TypeScript;
 • izpratne par Front-End dizaina modeļiem, izstrādes principiem;
 • pieredze darbā ar Git / Jira;
 • augstas problēmu risināšanas prasmes;
 • labas mutiskas un rakstiskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

 • 4+ years of experience in Front-End development
 • Experience working with any modern JS framework (Angular, Vue, React)
 • Proficiency with HTML5, CSS (and preprocessors), ES6, TypeScript
 • Understanding of Frontend design patterns / development principles
 • Familiar with Git, Jira
 • High general problem-solving skills
 • Good verbal and written communication skills in English

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

It will be an advantage:

 • pieredze darbā ar Angular / Flutter / RxJS;
 • pieredze darbā ar vairāk kā vienu JS ietvaru;
 • Hybrid/Native aplikāciju izstrādes pieredze;
 • Github profils.

 • Experience with Angular / Flutter / RxJS
 • Experience with more than one JS framework
 • Hybrid/Native app development experience
 • Github profile

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku, mērķtiecīgu un draudzīgu kultūru;
 • zināšānu un pieredzes apmaiņu augsti kvalificētā komandā, lai veicinātu profesionālu attīstību;
 • hibrīdu darba modeli (biroja un attālinātā darba kombinācija);
 • lieliskas biroja telpas un atrašanās vietu (Rīgas centrā);
 • ikmēneša atalgojumu EUR 4500 – 5500 bruto un regulāru algas pārskatīšanu atkarībā no darba rezultātiem;
 • veselības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu;
 • uzņēmuma kapitāla kompensācijas.

 • Vibrant, goal-oriented and friendly culture
 • Experience and knowledge exchange within highly skilled team to grow professionally
 • Hybrid working model (mix of office and remote)
 • Great office space & location (Riga center)
 • Salary EUR 4500 – 5500 gross and regular salary review based on performance
 • Health insurance, life insurance
 • Equity compensation on top

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011