Norēķinu speciālists/-e

Settlement Specialist

 

WorkingDay Latvia klients ir OP Finanšu Grupa – Somijas vadošā finanšu pakalpojumu grupa, kuras galvenie uzņēmējdarbības segmenti ir banku pakalpojumi un apdrošināšana. OP Finanšu Grupa ir Somijas lielākais darba devējs finanšu nozarē. OP uzņēmumos strādā vairāk nekā 12 000 finanšu profesionāļi, tostarp 100 darbinieki Baltijas valstīs. Kā reģionāli nozīmīgs uzņēmums, OP Finanšu Grupa strādā, lai veicinātu ne tikai klientu, bet visas sabiedrības ilgtermiņa attīstību, drošību un labklājību.

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā sniedz finanšu paklapojumus juridiskām personām un ir nozīmīgs finanšu partneriem Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. OP Corporate Bank plc prioritāte ir izaugsme un attīstība, lai nemitīgi uzlabotu klientiem sniegtos finanšu pakalpojumus Baltijas valstīs un Latvijā.

Šobrīd meklējam Norēķinu speciālistu/-i, kas pievienosies OP Corporate Bank plc komandai Rīgā.

Norēķinu speciālists/-e

 

A client of WorkingDay Latvia is OP Financial Group – Finland’s leading financial services group. Its main business segments are Retail Banking, Corporate Banking and Insurance. OP Financial Group is Finland’s largest employer in the financial sector. Currently, more than 12,000 finance professionals are employed by OP companies, including 100 employees in the Baltic states. As an enterprise of considerable regional importance, OP Financial Group strives to promote not only the long-term development, security and prosperity of the customers, but also of society as a whole.

OP Corporate Bank plc Latvia Branch is providing financial services to corporate customers and is one of leading financial partners for large corporates in Latvia. OP Corporate Bank’s priority is growth and development so that it can constantly offer better services for the customers in the Baltic states and Latvia.

Currently we are looking for a Settlement Specialist to join the OP Corporate Bank plc team in Riga.

Settlement Specialist

Jūsu atbildībā būs:

The Role consists of the following functions:

• ikdienas maksājumu uzraudzība un apstrāde atbilstoši bankas procesiem;
• ikdienas un mēneša norēķinu veikšana;
• piedalīšanās AML / KYC procesos;
• atbalsta sniegšana klientiem, dokumentācijas sagatavošana;
• atskaišu sagatavošana;
• piedalīšanās Cash Management projektos.

• Responsibility for monitoring and managing daily payment activities according to processes
• Executing daily and monthly settlements
• Participating in AML/KYC processes
• Customer service, preparing documentation
• Reporting
• Participating in cash management projects

Prasības kandidātiem:

The Person is expected to meet these qualities:

• vismaz 1-2 gadu pieredze banku vai finanšu organizācijā maksājumu, norēķinu jomā;
• ļoti labas zināšanas par Eiropas un starptautiskajām starpbanku norēķinu sistēmām un klīringa procesiem;
• izpratne par AML un KYC procesiem;
• prasme veikt maksājumus SWIFT platformā;
• ļoti labas latviešu un angļu valodas prasmes (rakstiski un mutiski);
• projektu vadības prasmes.

• At least 1-2 years of experience in a banking or financial organization in the field of payments and settlements
• Good understanding of European and global clearing and settlement systems
• Good understanding of AML and KYC topics
• Understanding of SWIFT and ability to use the platform
• Excellent skills in Latvian and English languages, both written and spoken
• Project work skills

Jūsu ieguvumi, pievienojoties OP komandai:

The Benefits in joining OP team:

Veiksmīgam kandidātam piedāvājam personīgo un profesionālo izaugsmi starptautiskā komandā, karjeras iespējas spēcīgā finanšu institūcijā, draudzīgu un atbalstošu darba vidi, motivējošu atalgojumu (robežās no EUR 1400 līdz 1600 bruto) un papildu priekšrocības.

For successful candidate, we offer personal and professional growth in an international team, career opportunities in a strong financial institution, friendly and supportive working environment, motivating compensation (in range EUR 1400 – 1600 gross) and additional benefits package.

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011