Studio Engineering vadītājs/-a

Head of Studio Engineering

WorkingDay Latvia klients – On Air Entertainment ir jaunākās paaudzes Tiešsaistes spēļu izstrādātājs. Tas piegādā godalgotu tiešsaistes spēļu programmatūru vadošajiem operatoriem visā pasaulē.
On Air Entertainment ir lielākā azartspēļu nozares uzņēmuma Micrograming grupas uzņēmums.

Microgaming nosaka nozares standartus kvalitātei, jauninājumiem un vislabākajai tiešsaistes spēļu izklaides pieredzei kopš 1994. gada. Uzņēmuma vēsture runā pati par sevi – pirmie nozarē, lielākās spēles un arvien plašākais, nozares vadošais saistošā satura portfelis.
Tagad uzņēmums veido komandu, lai turpinātu veidot nākotni, izstrādājot jaunākās paaudzes spēļu vides risinājumus.

Ja uzskati sevi par konkurētspējīgu, azartisku, radošu un ar tieksmi kļūt par labāko On Air Entertainment nepārtraukti mainīgajā nozarē, laipni aicinām pievienoties viņu komandai kā Studio Engineering vadītājam/-ai.

A client of WorkingDay Latvia – On Air Entertainment is new generation Live Games creator. It supplies award-winning online gaming software to the leading operators worldwide.
On Air Entertainment belongs to the group of the world’s largest gambling industry company Micrograming.

Microgaming have been setting the industry standard for quality, innovation and the very best experience in online gaming entertainment since 1994. Their history speaks for itself – industry firsts, blockbuster games and an ever-expanding, industry-leading portfolio of engaging content.
Now they’re on the lookout for people to help them write future by creating the new generation solutions.

If you see yourself as competitive, adventurous, creative and the drive to be the best in On Air Entertainment ever-changing industry, you are welcome to join their team as a Head of Studio Engineering.

Kvalifikācija, pieredze un prasmes:

Qualifications, Experience and Aptitudes:

 • bakalaura un/vai maģistra grāds datorzinātnēs vai saistītā tehniskajā jomā vai līdzvērtīga pieredze;
 • 5+ gadu pieredze vismaz vienā no jomām/nozarēm: video straumēšana, video producēšana, kinofilmas, pētniecība un attīstība;
 • 2+ gadu praktiska pieredze vadībā vai komandas vadīšanā;
 • darba pieredze un/vai zināšanas video straumēšanas jomā;
 • labas līderības un vadības prasmes;
 • lieliskas laika vadības, plānošanas un analītiskās prasmes;
 • profesionālās rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes;
 • spēja apgūt online gaming biznesu, būt komandas spēlētājam un veikt darbu uz komandu orientētā vidē;
 • labas problēmu risināšanas/lēmumu pieņemšanas prasmes, komunikācijas prasmes un analītiskās spējas;
 • profesionālajā personībā pielāgoties spējīgs, elastīgs, uz detaļām orientēts, radošs, inovatīvs domātājs;
 • organizēts problēmu risinātājs, kas spēj efektīvi noteikt prioritātes straujā vidē.

 • Bachelor’s and/or Master Degree in Computer science or a related technical field or equivalent experience
 • 5+ years of experience in at least one of areas/industries: video streaming and operations, video production, motion picture, R&D
 • 2+ years of Hands-on experience in managing or leading a team of subordinates
 • Work experience and/or knowledge in Video Streaming and Operations
 • Good leadership and managerial skills
 • Strong time management, planning and analytical skills
 • Professional written and verbal communication skills
 • Ability to learn our business, be a team player and enjoy working in a team-oriented environment
 • Strong problem solving/decision-making skills, interpersonal skills, and analytical capabilities
 • Adaptable, flexible, detail-oriented, creative, innovative thinker
 • An organized problem solver, able to prioritize effectively in a fast-paced environment

Pienākumi un atbildība:

Responsibilities:

 • pārvaldīt un attīstīt nodaļas resursus ar mērķi izpildīt vai pārsniegt termiņus un cerības;
 • uzraudzīt Studio Engineering departamenta ikdienas aktivitātes;
 • sekot līdzi savas nodaļas KPI un mērķiem;
 • piedalīties nodaļu un uzņēmuma iniciatīvu un stratēģiju īstenošanā;
 • izstrādāt jaunus pētniecības virzienus, iekļaujot pašreizējos sasniegumus, ar mērķi uzlabot esošos produktus/sistēmas/tehnoloģijas;
 • pētīt pielietojamību un ieviest uzlabotas nozares tehnoloģijas;
 • sadarboties ar projekta ieinteresētajām pusēm, lai sasniegtu projekta mērķus;
 • būt atbildīgam par atbilstošu procesu un vadlīniju izstrādi komandai(-ām), tostarp darbā pieņemšanas plāniem, apmācības prasībām, personāla komplektēšanai utt.;
 • var tikt uzticēti citi ar šo amatu saistīti pienākumi.

 • Manage and develop the department’s resources with the goal of meeting or exceeding all deadlines and expectations
 • Supervise Studio Engineering day-to-day activities
 • Own department KPIs and goals
 • Participate in the implementation of divisional and company initiatives and strategies
 • Develop research programs incorporating current developments to improve existing products/systems/technologies and study the potential of new ones
 • Determine and execute improved technologies used by suppliers, competitors, and customers
 • Collaborate with project stakeholders to achieve project objectives
 • Responsible for developing appropriate processes and road map for the team(s) including hiring plans, training requirements, staffing, etc.
 • Lead and mentor direct reports while providing developmental opportunities when available
 • Other duties related to this position may be assigned

Komanda un ikdienas darbs/vide:

The team & ways we work:

 • start-up kultūra, veicinot radošumu un izmēģināt jaunas lietas;
 • darbs pašorganizētās Agile komandās;
 • produktu un dizaina komandas iekļauj infrastruktūras, biznesa, tehnoloģiju un līderības atbalsts;
 • atklātība un pārredzamība lēmumu pieņemšanā: ikvienam tiek aicināts izteikt savu viedoklis, kur jaunas idejas vienmēr tiek gaidītas;
 • pastāvīga atgriezeniskā saite un individuāls atbalsts;
 • rezultātu novērtēšana attiecībā uz procesu un rīkiem.

 • Start-up culture, allowing for creativity and trying new things
 • On Air Entertainment is open and transparent in decision making: everyone has a voice, new ideas are always welcome
 • Constant feedback and support to individuals
 • On Air Entertainment value results over process and tools
 • In high value there is a team-work and unity, so the best candidates are team-players ready to own their work passionately from beginning to the end

Piedāvājums:

Benefits:

 • ikmēneša atalgojums EUR 3000 – 5500 bruto;
 • ikgadējais atvaļinājums – 25 apmaksātas dienas;
 • veselības apdrošināšana;
 • lieliska aparatūras un aprīkojuma izvēle, kas nodrošina labāku produktivitāti;
 • atbalsts apmācībām un konferencēm;
 • neierobežota pilna piekļuve Udemy un LinkedIn mācību resursiem;
 • iespēja strādāt gan attālināti, gan no biroja.

 • Monthly gross salary  EUR 3000 to 5500
 • Annual vacation – 25 paid days
 • Health insurance
 • Great pick of hardware and equipment allowing for better productivity
 • Trainings and conferences support
 • Unlimited full access to Udemy and LinkedIn Learning resources
 • Flexible in remote and office work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011