Front-End izstrādātājs/-a (React.JS/TypeScript)

Front-End Developer (React.JS/TypeScript)

WorkingDay Latvia klients – On Air Entertainment ir jaunākās paaudzes Tiešsaistes spēļu izstrādātājs. Tas piegādā godalgotu tiešsaistes spēļu programmatūru vadošajiem operatoriem visā pasaulē.

On Air Entertainment ir lielākā azartspēļu nozares uzņēmuma Microgaming grupas uzņēmums.

Microgaming nosaka nozares standartus kvalitātei, jauninājumiem un vislabākajai tiešsaistes spēļu izklaides pieredzei kopš 1994. gada. Uzņēmuma vēsture runā pati par sevi – pirmie nozarē, lielākās spēles un arvien plašākais, nozares vadošais saistošā satura portfelis.

Tagad uzņēmums veido komandu, lai turpinātu veidot nākotni, izstrādājot jaunākās paaudzes spēļu vides risinājumus.

Ja uzskati sevi par konkurētspējīgu, azartisku, radošu un ar tieksmi kļūt par labāko On Air Entertainment nepārtraukti mainīgajā nozarē, laipni aicinām pievienoties viņu komandai Front-End izstrādātāju (React.JS/TypeScript).

A client of WorkingDay Latvia – On Air Entertainment is new generation Live Games creator. It supplies award-winning online gaming software to the leading operators worldwide.

On Air Entertainment belongs to the group of the world’s largest gambling industry company Microgaming.

Microgaming have been setting the industry standard for quality, innovation and the very best experience in online gaming entertainment since 1994. Their history speaks for itself – industry firsts, blockbuster games and an ever-expanding, industry-leading portfolio of engaging content.

Now they’re on the lookout for people to help them write future by creating the new generation solutions.

If you see yourself as competitive, adventurous, creative and the drive to be the best in On Air Entertainment ever-changing industry, you are welcome to join their team as a Front-End Developer (React.JS/TypeScript).

Kvalifikācija, pieredze un prasmes:

Qualifications, Experience and Aptitudes:

 • teicamas JavaScript (ReactJS and TypeScript) zināšanas;
 • zināšanas par state-management iekš React, pieredze ar MobX būs kā priekšrocība;
 • zināšanas par CSS moduļi un postCSS;
 • zināšanas par mobilo pārlūkprogrammu specifiku un pieredze tīmekļa lietojumprogrammu optimizēšanā mobilajām ierīcēm;
 • pieredze ar koda kvalitātes rīkiem, piemēram, vienības testēšanu, funkcionālo testēšanu;
 • izpratne par CI/CD konceptiem;
 • labas komunikācijas prasmes, lieliskas angļu valodas zināšanas;
 • vēlmē mācīties daudz jauna – tehnoloģiju un iGaming aspektā: padziļināta interese nozares iekšienē;
 • pieredze darbā tiešsaistes azartspēļu nozarē būs priekšrocība;
 • pieredze reāllaika tīmekļa lietojumprogrammu izveidē būs priekšrocība.

 • Excellent knowledge of modern JavaScript (ReactJS and TypeScript)
 • Familiarity with the state-management in React
  Experience with MobX is a bonus
 • Familiarity with the tools like CSS-modules and postCSS
 • Knowledge of the mobile browsers specifics and experience of optimizing web applications for the mobile devices
 • Experience with the code quality tools such as unit-testing, functional testing
 • Understanding of CI/CD concepts
 • Good communication skills, proficient English skills
 • Passion to learn a lot of new things – technology and on the iGaming side: deep dive into industry internals and world of high-load, reactive systems
 • Experience of working in the online gambling industry is a strong plus
 • Experience with the building of the real-time web applications is a strong plus

Komanda un ikdienas darbs/vide:

The team & ways we work:

 • start-up kultūra, veicinot radošumu un izmēģināt jaunas lietas;
 • darbs pašorganizētās Agile komandās;
 • produktu un dizaina komandas iekļauj infrastruktūras, biznesa, tehnoloģiju un līderības atbalsts;
 • atklātība un pārredzamība lēmumu pieņemšanā: ikvienam tiek aicināts izteikt savu viedokli, kur jaunas idejas vienmēr tiek gaidītas;
 • pastāvīga atgriezeniskā saite un individuāls atbalsts;
 • rezultātu novērtēšana attiecībā uz procesu un rīkiem;
 • komandas darba un vienotības novērtēšana.

 • Start-up culture, allowing for creativity and trying new things
 • Work in self-organization agile teams
 • Product and Design teams have all the support from infrastructure, business, technology and leadership
 • Openness and transparency in decision making: everyone has a voice, new ideas are always welcome
 • Constant feedback and support to individuals
 • Valuing results over process and tools
 • Valuing team-work and unity, so the best candidates are team-players ready to own their work passionately from inception to the realization

Piedāvājums:

Benefits:

 • atalgojums EUR 2000 – 7500 bruto mēnesī;
 • ikgadējais atvaļinājums – 25 apmaksātas dienas;
 • veselības apdrošināšana;
 • lieliska aparatūras un aprīkojuma izvēle, kas nodrošina labāku produktivitāti;
 • atbalsts apmācībām un konferencēm;
 • neierobežota pilna piekļuve Udemy un LinkedIn mācību resursiem;
 • iespēja strādāt gan attālināti, gan no biroja.

 • Monthly Gross salary – EUR 2000 to 7500
 • Annual vacation – 25 paid days
 • Health insurance
 • Great pick of hardware and equipment allowing for better productivity
 • Trainings and conferences support
 • Unlimited full access to Udemy and LinkedIn Learning resources
 • Flexible in remote and office work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011