Atlassian Cloud administrators/-e

Atlassian Cloud Administrator

WorkingDay Latvia klients – On Air Entertainment ir jaunākās paaudzes Tiešsaistes spēļu izstrādātājs. Tas piegādā godalgotu tiešsaistes spēļu programmatūru vadošajiem operatoriem visā pasaulē.

Tagad uzņēmums meklē ļoti zinošu Atlassian Cloud administratoru/-i, lai pievienotos viņu strauji augošajam uzņēmumam.

Kā Atlassian Cloud administrators/-e Jūs galvenokārt atbalstīsiet Atlassian Access, JIRA, JIRA Service Desk un Confluence. Jūs būsiet atbildīgs/-a par pielāgotu un sarežģītu projektu, darbplūsmu, drošības shēmu, pielāgotu lauku, informācijas paneļu un atskaišu konfigurāciju izveidi un pārvaldību, kā arī par prasību apkopošanu, biznesa procesu darbplūsmām un noteiksiet veidus, kā uzlabot uz JIRA/Confluence/Service Desk balstītas darbplūsmas un procesus, kā arī noteiksiet, kur funkcionalitāte var/nevar izpildīt lietotāju pieprasījumus.

Lai nodrošinātu panākumus Atlassian Cloud administratora/-es amatā, Jums ir jābūt lielai pieredzei informācijas tehnoloģiju atbalsta nodrošināšanā straujā darba vidē.

A client of WorkingDay Latvia – On Air Entertainment is new generation Live Games creator. It supplies award-winning online gaming software to the leading operators worldwide.

Now they are looking for a highly capable Atlassian Cloud Administrator to join their fast-growing company.

As a Atlassian Cloud Administrator, you will primarily support Atlassian Access, JIRA, JIRA Service Desk and Confluence. You will be responsible for creation and management of custom, complex projects, workflows, security schemes, custom fields, dashboards and report configurations as well as requirements gathering, business process workflows, and determine ways to improve the JIRA/Confluence/Service Desk based workflows and processes, in place, as well as identify where functionality can/cannot meet user requests.

To ensure success as an Atlassian Cloud Administrator, you should possess extensive experience in providing information technology support in a fast-paced environment.

Kvalifikācija un pieredze:

Qualifications and experience:

 • vismaz 3 gadu pieredze Atlassian Cloud produktu administrēšanā – Atlassian Access, JIRA, JIRA Service Desk & Confluence;
 • padziļinātas zināšanas par pielāgotajām JIRA darbplūsmām, ekrāniem, laukiem, projektu shēmām un spraudņiem sarežģītā Atlassian vidē;
 • spēja tulkot biznesa vajadzības JIRA/Service Desk Projects;
 • pieredze JIRA Software & Service desk projektu projektēšanā, veidošanā un vadībā;
 • Talants daudzu uzdevumu veikšanai, termiņu ievērošanai, jaunu prasmju un metodoloģiju apguvei, kā arī darbam zem spiediena straujā vidē;
 • lieliskas komunikācijas prasmes un spēja efektīvi komunicēt visā organizācijā;
 • JIRA & Service desk for Cloud sertifikācija – kā priekšrocība.

 • At least 3 years of experience administering Atlassian Cloud products – Atlassian Access, JIRA, JIRA Service Desk & Confluence
 • Deep knowledge of custom JIRA workflows, screens, fields, project schemes, and plugins in a complex Atlassian environment
 • Ability to translate business needs to JIRA/Service Desk Projects
 • Experience with designing, building & managing of JIRA Software & Service desk projects
 • A talent for multi-tasking, meeting deadlines, learning new skills and methodologies, and working under pressure in a fast-paced environment
 • Excellent communication skills, and proven ability to communicate effectively across the organization
 • JIRA & Service desk for Cloud certification is very welcomed

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • esat JIRA un Confluence administrators/-e On Air Entertainment darbiniekiem;
 • rakstīt, veidot vai atjaunināt skriptus un darbplūsmas, vienlaikus saglabājot Atlassian paraugpraksi;
 • veidot un pārvaldīt JIRA programmatūras un pakalpojumu dienesta projektus biznesa partneriem, lai nodrošinātu nepieciešamos risinājumus;
 • palīdzēt nodrošināt, ka uzņēmuma globālās komandas efektīvi izmanto Atlassian produktus;
 • novērst Jira/Confluence galalietotāja tehniskās problēmas;
 • pārskatīt un ieviest apstiprinātās trešās puses Atlassian Marketplace lietojumprogrammas.

 • Be the go-to JIRA and Confluence Administrator for On Air Entertainment employees
 • Write, build, or update scripts and workflows all while maintaining Atlassian best practices
 • Build & manage JIRA Software and Service Desk projects for Business Partners to provide needed solutions
 • Help to ensure our global teams are using Atlassian products effectively for a rapidly growing organization
 • Troubleshoot Jira/Confluence end-user technical issues
 • Review and implement approved 3rd party Atlassian Marketplace applications

Komanda un veidi, kā uzņēmums strādā:

The team & ways we work:

 • start-up kultūra, kas ļauj radošumu un jaunu lietu izmēģināšanu;
 • pašorganizējošas Agile komandas;
 • komandām ir visa veida atbalsts – infrastruktūras, biznesa, tehnoloģiju un vadības;
 • atvērti un ‘caurspīdīgi’ lēmumu pieņemšanā: ikvienam ir sava balss, vienmēr tiek gaidītas jaunas idejas;
 • pastāvīga atgriezeniskā saite un atbalsts darbiniekiem;
 • augstu vērtē rezultātus, nevis procesu un rīkus;
 • augstu vērtē komandas darbu, tāpēc labākie kandidāti/-es ir komandas spēlētāji/-as, kuri/-as ir gatavi/-as uzņemties savu darbu no sākuma līdz beigām.

 • Start-up culture, allowing creativity and trying new things
 • We work in self-organising agile teams
 • Teams have all the support from infrastructure, business, technology and leadership
 • We’re open and transparent in decision making: everyone has a voice, new ideas are always welcome
 • Constant feedback and support to individuals
 • We value results over process and tools
 • We value team-work, so the best candidates are team-players ready to own their work from the start to the end

Ieguvumi:

Benefits:

 • mēneša bruto alga: EUR 2000 – 3000;
 • ikgadējais atvaļinājums – 25 apmaksātas darba dienas;
 • veselības apdrošināšana;
 • apmācību un konferenču atbalsts;
 • attālinātā darba iespējas un darbs birojā.

 • Monthly gross salary: EUR 2000 – 3000
 • Annual vacation – 25 paid working days
 • Health insurance
 • Trainings and conferences support
 • Flexible in remote and office work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011