Front-End/UI izstrādātājs/-a

Front-End/UI Developer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Nutrameg, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai komandai Rīgā tiek aicināts/-a pievienoties Front-End/UI izstrādātājs/-a.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is a company which is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. The company develops healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals Nutrameg is looking for a Front-End/UI Developer to join the team in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt un uzturēt iekšējās un ārējās lietojumprogrammas;
 • rakstīt tīru koda pamatu, balstoties uz mūsdienīgiem tīmekļa izstrādes principiem, piemēram, SOLID, Clean code u.c.;
 • sniegt ieteikumus esošā koda pamata uzlabošanai.
 • komunicēt un plānot uzdevumus.

 • Develop and maintain internal and external applications
 • Write a clean code based on modern web development principles, such as SOLID, Clean code, etc.
 • Make recommendations for improving the existing code base
 • Communication and task planning

Galvenās prasības:

Qualifications:

 • 4+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
 • teicamas zināšanas par HTLM, CSS, JavaScript;
 • uzmanības pievēršana detaļām un spēja izveidot perfektu UI dažādām ekrāna izšķirtspējām;
 • izpratne par Alpine.js, React un tā pamatprincipiem;
 • pieredze darbā ar A/B testiem;
 • zināšanas par Git un GitHub;
 • efektīva koda veidošana, apzinot patterns un anti-patterns, to atbilstoši strukturējot, padarot viegli saprotamu un labi dokumentētu, un veidojot automatizētos testus;
 • zināšanas par moderniem Front-End uzbūves pipelines un rīkiem;
 • pieredze ar tādiem izplatītiem Front-End izstrādes rīkiem kā NPM, Yarn u.c.;
 • spēja izprast biznesa prasības un mērķus un pārvērst tos tehniskajās prasībās.

 • 4+ years of experience in software development
 • Strong proficiency in HTML, CSS, and JavaScript
 • Ability to pay attention to details and ability to create perfect UI for different screen resolutions
 • Knowledge or understanding of Alpine.js, React and its basic principles
 • Experience working with A/B tests
 • Familiarity with Git and GitHub
 • Efficient code creation, identifying patterns and anti-patterns, by structuring them accordingly and making them easy to understand; well documented, creating of automated tests
 • Knowledge of modern Front-End pipelines and tools
 • Experience with common Front-End development tools such as NPM, Yarn, etc.
 • Ability to understand business requirements and objectives and translate them into technical requirements

Vēlamās prasības:

Desirable:

 • pieredze ar API platformu/RESTful API izveidi;
 • pieredze vai izpratne par Agile lietojumprogrammu izstrādi;
 • spēja strādāt patstāvīgi ar plašu autonomiju;
 • skaidras komunikācijas prasmes ar spēju izskaidrot, argumentēt un pārliecināt ieinteresētās puses par savām idejām un risinājumiem.

 • API platform experience/Building RESTful APIs
 • Have experience/awareness in Agile application development
 • You are an independent operator, working with a large amount of autonomy
 • You’re a clear communicator with the ability to explain, argue, and convince stakeholders about your ideas and solutions

Izmantotās tehnoloģijas:

Stack:

HTML, Nunjucks templates, CSS, Tailwind CSS, PostCSS, Javascript, Eleventy, Alpine JS, React.

HTML, Nunjucks templates, CSS, Tailwind CSS, PostCSS, Javascript, Eleventy, Alpine JS, React

Uzņēmuma piedāvājums:

Offer:

 • ikmēneša atalgojums EUR 3500 – 5000 bruto;
 • veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi visā Eiropā.

 • Monthly salary up to EUR 3500 – 5000 gross
 • Private health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011