Magento 2 (PHP) izstrādātājs/-a

Magento 2 (PHP) Developer

WorkingDay Latvia klients – MTC Media ir dinamisks, strauji augošs pilna servisa web risinājumu izstrādes uzņēmums no Skotijas, kurā strādā vairāk nekā 100 darbinieku Eiropā un ārpus tās. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā tiešsaistes risinājumus, sākot no konsultācijām un dizaina līdz izstrādei, mārketingam un virtuālā servera pakalpojumiem.

MTC Media biroji atrodas Dandī, Edinburgā, Arbrotā un Rīgā, kā arī ir daudz tādu darbinieku, kas strādā attālināti, visā pasaulē.

Uzņēmums pārsvarā strādā pie tādiem e-komercijas projektiem kā – interneta veikali, izsoļu sistēmās, naktsmītņu rezervēšanas sistēmās utt. Nereti tiek izstrādātas arī informatīvas mājas lapas un tādi projekti kā privātie uzņēmumu tīkli (intranet) vai jauni biznesa rīki.

Uzņēmums strādā ar plašu ietvaru klāstu, taču lielākā daļa web lapu tiek veidotas, izmantojot MTC Media Core ietvaru, kas daļēji veidots uz Laravel bāzes.

Sakarā ar straujo izaugsmi, MTC Media meklē PHP izstrādātājus ar 2 vai vairāk gadu pieredzi nozarē, kas uzņēmumam pievienotos attālināti vai arī no kāda no birojiem.

A client of WorkingDay Latvia – company MTC Media are a dynamic, rapidly growing full-service web agency from Scotland with over 100+ employees in Europe and beyond. Company provides online solutions for its clients all the way from consultation & design to development & marketing & hosting.

MTC Media offices are located in Dundee, Edinburgh, Arbroath and Riga. Company also has many remote employees around the world.

Company mostly works on ecommerce projects but in all varieties – shops, auctioning systems, accommodation booking systems etc. Regular information sites aren’t rare and neither are more custom projects like intranets or novel business tools.

Company works with a large variety of frameworks but most sites are built using MTC Media Core framework built partly on a Laravel base.

Due to growth MTC Media are looking for PHP Developers with 2 or more years of industry experience to join them either remotely or from one of the offices.

Galvenie uzdevumi komandas ietvaros:

Main tasks within a team:

 • web lapu tehnisko specifikāciju sagatavošana;
 • web lapu izstrāde jomās, kuras neaptver esošie rīki / CMS;
 • dažādu integrāciju ieviešana;
 • kvalitatīva un testējama koda rakstīšana vadoties pēc PST / ietvaru un drošības labākajām praksēm;
 • citi ar web lapu izstrādi saistīti uzdevumi;
 • interesēties par jaunākajām tehnoloģijām un web izstrādes stratēģijām.

 • Website specification writing
 • Website development of areas not covered by existing tools/CMS
 • Various integration implementation
 • Follow PSR/Framework/Security best practices for delivering quality, maintainable and testable code
 • Other website development tasks
 • Look to innovate and learn new strategies and technologies

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 3+ gadu pieredze ar Magento 2;
 • pieredze ar web bāzētiem risinājumiem (tai skaitā 3 personu integrācijām un API attīstību);
 • iepriekšējā pieredze ar MySQL datu bāzēm;
 • izpratne par web markup (HTML+CSS, responsive);
 • zināšanas par jQuery/VueJs;
 • pieredze darbā ar Git;
 • pieredze vairāku uzdevumu vienlaicīgā izpildē;
 • vēlama pieredze komunikācijā ar klientiem;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 • At least 3+ years of experience with Magento 2
 • Experience working on web based solutions (including 3rd party integrations & API development)
 • Previous experience with MySQL databases
 • Understanding of web markup (HTML+CSS, responsive)
 • Knowledge of jQuery/VueJs
 • Experience working with Git
 • Able to handle multiple tasks and problems
 • Experience working directly with clients
 • Good English skills

Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja:

It will be considered a plus if you have:

 • Tev būs iemaņas darbā ar WordPress (and Woocommerce), Drupal, Symfony vai VueJS.

 • Experience with WordPress (and Woocommerce), Drupal, Symfony & VueJS

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer:

 • interesantus un daudzveidīgus projektus;
 • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
 • iespēju doties komandējumos uz Lielbritāniju vai Rīgu, lai iepazītu pārējās komandas;
 • ikmēneša bruto atalgojumu no EUR 2500 līdz 3800, atkarībā no iemaņām un iepriekšējās pieredzes, kā arī uz rezultātiem balstītu ikgadējo bonusu;
 • iespēju strādāt gan attālināti, gan no biroja – izvēle ir tavās rokās;
 • starptautiskus kontaktus un pieredzi;
 • ceturkšņa saliedēšanas pasākumus Rīgā, kā arī Ziemassvētku ballīti Dandī, Skotijā (pēc COVID).

 • Interesting and diverse projects
 • Real growth possibilities within the company
 • A chance to travel to the UK or Riga to meet the other teams
 • Monthly gross salary EUR 2500 to 3800, depending on skills and previous experience, as well as annual performance based bonuses
 • Possibility to work remotely or in office – choice is yours
 • International contacts and experience
 • Quarterly events in Riga as well as a Christmas party in Dundee, Scotland (after COVID)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011