Vecākais/-ā Front-End Web izstrādātājs/-a

Senior Front-End Web Developer

ar SEO zināšanām

with SEO knowledge

WorkingDay Latvia klients – MolPort – uzņēmums MolPort Inc. tika dibināts 2006. gadā. Uzņēmums lepojas, ka ir kļuvuši par starptautiski atzītu ķīmijas laboratorijas reaģentu iepirkumu platformu. Zinātniekiem visā pasaulē uzņēmums piedāvā plašu augstas kvalitātes ķīmisko savienojumu klāstu no atzītiem piegādātājiem. Viņu klientu lokā ietilpst 9 no 10 labākajām universitātēm, lielākie pētniecības institūti, kā arī labākie farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumi. Uzņēmums atbalsta ar ķīmiju saistītus pētījumus vairāk nekā 50 valstīs.

MolPort bija “Financial Times” Top 1000 Eiropas visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā 2019. gadā.

Uzņēmums turpina attīstīties ar jauniem mērķiem, tāpēc aicina pievienoties IT komandai Vecāko Front-End Web izstrādātāju ar SEO zināšanām.

Šī darba mērķis – izstrādāt un ieviest risinājumus UX un SEO uzlabojumiem.

A client of WorkingDay Latvia – MolPort – a Latvia-based company (established in 2006) is proud to see it becoming an internationally recognized compound sourcing platform. The company offers a wide range of high-quality chemicals from reputable suppliers to scientists around the world. Their clientele includes 9 out of 10 top universities, major research institutes, and top pharmaceutical and biotech companies. We support chemistry-related research in over 50 countries.

MolPort was featured in the Financial Times Top 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2019.

The company’s business continues to be on the development way with new goals and therefore invites to join IT team – Senior Front-End Web Developer with SEO knowledge

Purpose of this job – To design and implement solutions for UX and SEO improvements.

Lai izpildītu šo mērķi, izstrādē, izpildē, UX un SEO ir vairāki pienākumi:

To execute this purpose, there are several duties in development, performance, UX and SEO:

 • izstrādāt jaunas funkcijas, ar kurām saskaras lietotāji;
 • uzrakstīt atkārtoti lietojamu kodu un bibliotēkas;
 • interfeisa programmatūras problēmu novēršana un lietojumprogrammu kodu atkļūdošana;
 • augstas kvalitātes grafisko standartu un zīmola konsekvences nodrošināšana;
 • izstrādāt risinājumus mobilo funkciju atbalstam;
 • uzlabot lietojumprogrammu, lai iegūtu maksimālu ātrumu un mērogojamību;
 • veikt izpēti un dekonstruēt lietotāju digitālo mijiedarbību un paradumus;
 • izdomāt UI un UX stratēģijas, pamatojoties uz mūsu galvenajiem mērķiem;
 • izstrādāt un izpildīt A / B testus;
 • izstrādāt un ieviest labi izstrādātu SEO stratēģiju;
 • analizēt datus, lai identificētu tendences tīmekļa telpā;
 • veikt izmaiņas tīmekļa kodos, lai uzlabotu vietnes pozīciju;
 • izsekot un analizēt vietņu analītiku;
 • noteikt trūkumus un kļūdas.

 • Develop new user facing features
 • Write reusable code and libraries
 • Troubleshooting interface software and debugging application codes
 • Ensuring high quality graphic standards and brand consistency
 • Develop solutions to support mobile functionality
 • Enhance application for maximum speed and scalability
 • Conduct research and deconstruct  users’ digital interactions and habits
 • Come up with UI and UX strategies based on our target goals
 • Design and execute A / B tests
 • Develop and implement a well-designed SEO strategy
 • Analyze data to identify trends in the web space
 • Make changes to the web codes in order to improve website position
 • Track and analyze website analytics
 • Identify deficiencies and bugs

Nepieciešamā pieredze:

Required experience:

 • vismaz 4 gadu pieredze līdzīgā amatā (Full Stack Web izstrādātājs/-a, Java Web izstrādātājs/-a, SEO izstrādātājs/-a u.c.);
 • lieliska sapratne par Java (JSP);
 • pieredze ar moderno Front-End ietvariem (piemēram, Angular 2+, ReactJS, u.c.);
 • izpratne par tīmekļa atzīmēm, ieskaitot HTML5, CSS3;
 • labas zināšanas par populārajiem CSS ietvariem – Bootstrap, Material Design u.c.;
 • pamatzināšanas par attēlu veidošanas rīkiem, būt spējīgam/-ai apgriezt, mainīt izmēru vai veikt nelielas attēla korekcijas;
 • laba izpratne vai vēlme apgūt SEO principu ievērošanu un nodrošināšanu tā, ka lietojumprogramma tos ievēros;
 • laba izpratne vai vēlme apgūt Google Optimize, Google Tag Manager;
 • pieredze ar A/B testēšanu;
 • laba izpratne par asinhronu pieprasījumu apstrādi, daļējiem lapu atjauninājumiem un AJAX;
 • izpratne par klienta puses skriptu un JavaScript sistēmu, tostarp jQuery;
 • izpratne par koda veidošanas rīkiem, piemēram, Git;
 • izpratne par dažādu pārlūkprogrammu saderības problēmām un to novēršanas veidiem;
 • pamatzināšanas par SQL;
 • labas angļu un latviešu valodas zināšānas.

 • At least 4 years’ experience with similar role (Full stack Web Developer, Java Web Developer, SEO Developer etc.)
 • Excellent understanding of JAVA (JSP)
 • Experience with modern front-end frameworks (like Angular 2+, ReactJS, etc.)
 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Good knowledge of popular CSS frameworks like Bootstrap, Material Design etc.
 • Basic knowledge of image authoring tools, to be able to crop, resize, or perform small adjustments on an image
 • Good understanding or willingness to learn of SEO principles and ensuring that application will adhere to them
 • Good understanding or willingness to learn of Google Optimize, Google Tag Manager
 • Experience with A/B testing
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them
 • Basic knowledge of SQL
 • Good knowledge of English and Latvian

Uzņēmums Jums piedāvās:

Company will offer you:

 • iespēja mācīties un augt starptautiskā uzņēmumā, kas apkalpo klientus visā pasaulē;
 • iespēja izveidot un pārbaudīt savas idejas;
 • izaicinoši projekti;
 • izjust MolPort Culture labumu – “Mēs veicam jauninājumus. Mēs eksperimentējam. Mēs pieņemam.”;
 • atalgojums EUR 3500 – 4800 bruto (atkarībā no Jūsu pieredzes un zināšanām);
 • elastīgs darba laiks;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.

 • Opportunity to learn and grow within an international business serving worldwide customers
 • Opportunity to create and test your own ideas
 • Challenging projects
 • To feel benefit of MolPort Culture – We innovate. We experiment. We adopt.
 • Monthly salary EUR 3500 to 4800 gross (depending on your work experience and skills)
 • Flexible working hours
 • Health insurance after trail period
 • Company events and other activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011