Produktu piegādes koordinators/-e Baltijā

Product Supply Coordinator for Baltics


Ja Tevi aizrauj komunikācija, darbs piegādes procesā un noliktavas krājumu pārvaldībā, tad WorkingDay Latvia klients – Mars Baltics aicina Tevi pievienoties Produktu piegādes koordinatora/-es amatā.

Produktu piegādes koordinatora/-es atbildībā būs pārvaldīt un uzturēt gatavo preču krājumu daudzumu, lai ar to maksimāli nodrošinātu klientu apkalpošanu un mazinātu krājumu trūkumu. Tas arī ietvers krājumu, ražošanas un prognožu informācijas pārskatīšanu, lai identificētu produktu piegādes riskus, kā arī sazināšanos ar ražotnēm, pieprasījuma plānotājiem, klientu servisu un pārdošanu, lai veicinātu krājumu mazināšanas pasākumus.


If you are passionate about supply chain, communication and stock management, then a client of WorkingDay Latvia – Mars Baltics family is inviting you to join them at the position of Product Supply Coordinator in Latvia.

As Product Supply Coordinator you will actively manage and maintain finished goods inventory levels to maximize customer service and minimize out of stocks. This will involve reviewing stock, production and forecast information to identify product supply risks, then liaise with factories, demand planners, customer service and sales to drive mitigation activities.

Šajā amatā katra diena būs atšķirīga un pilna ar iespējām mācīties, taču galvenie darba uzdevumi būs:

We think that each day in this role will be different and full of learning opportunities, but overall expectations from this position would be the following:

 • nodrošināt maksimālu produktu pieejamību, lai atbalstītu mērķu sasniegšanu:

– veicināt darbības visā piegādes ķēdē, lai uzlabotu produktu pieejamību, piemēram, izmaiņas ražošanas plānā, īsāks tranzīta laiks, efektīvāka rezervēšana utt.;
– veicināt nepārtrauktus uzlabojumus, analizējot zema līmeņa krājumu cēloņus;

 • veicināt efektīvu krājumu pārvaldību, nodrošinot krājumu līmeņa atbilstību mērķiem:

– apzināt krājumus, identificēt pamatcēloņus un veikt izmaiņas procesos, lai nākotnē no tiem izvairītos;
– regulāri pārskatīt krājumu politiku ar ražotnēm, lai nodrošinātu atbilstību mērķiem un izveidotu ceļvedi krājumu līmeņa optimizēšanai;
– pārvaldīt gatavās produkcijas noliktavas vecuma profilu, lai līdz minimumam samazinātu derīguma termiņu problēmas sagatavojot piegādes;
– vadīt produkta izpārdošanas procesu ar pārdošanu un klientu servisu;

 • nodrošināt, lai SAP sistēmā būtu pieejams precīzs krājuma apjoms:

– dzēst SAP I-doc kļūdas ar 3PL;
– veicināt procesu uzlabošanu, lai novērstu regulāras kļūdas.

 • Maximize product availability to support case fill targets:

– Drive actions across the supply chain to improve product availability; for example, changes to production plan, faster transit times, efficient booking in, etc.
– Drive continuous improvement through route cause analysis of low stock incidents

 • Drive efficient stock management ensuring inventory levels meet target levels:

– Highlight overstocks, identify root causes and drive changes needed to avoid in the future
– Regular review of stock policy with factories to ensure aligned targets and create a roadmap for optimizing inventory levels
– Manage the stock age profile on finished goods to minimize best before date issues on delivery preparations
– Own the product clearance process with sales and customer service

 • Ensure accurate real-time stock picture is available in SAP:

– Daily clearance of SAP I-doc errors with the 3PLs
– Drive process improvement to eliminate regular errors

Ja izklausās interesanti, lūk ko var sagaidīt:

Does it sound interesting? Great! Here is what you can expect from Mars:

 • atbildību un iespēju virzīt savas idejas, atbalstu no kolēģiem un pieredzējušiem vadītājiem;
 • turpināt karjeras iespējas vienā no veiksmīgākajiem zīmolu preču uzņēmumiem pasaulē;
 • draudzīgu, atvērtu un starptautisku darba vidi ģimenes uzņēmumā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1300 – 1700 bruto un gada bonusu, u.c. labumus;
 • personīgo un profesionālo attīstību, t.sk. apmācības, piemēram, izmantot globālas apmācības Marsa universitātē.

 • Responsibility and freedom to drive your own ideas, support from peers and experienced managers
 • Personal and professional development
 • Continuing career opportunities in one of the most successful branded goods companies in the world
 • Friendly, open and international work environment at family-owned business
 • Competitive salary form EUR 1300 – 1700 gross, annual bonus and benefits
 • Personal and professional training, e.g. through global trainings from Mars University

Ja šķiet, ka šis ir labs solis karjerā, tad bez aizraušanās ar piegādes procesu tiks sagaidīta:

If you think this might be your best next career move, just make sure than in addition to the passion about supply chain you have the following:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 2 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • labas iemaņas prioritāšu noteikšanā, sadarbības veidošanā un konfliktu vadībā;
 • analītiskās prasmes un liela uzmanība detaļām;
 • spēja veiksmīgi darboties saspringtā darba vidē;
 • sistēmas zināšanas: vēlama pieredze SAP/Atlas lietošanā, kā arī pieredze MS Office lietošanā;
 • prasme brīvi pārvaldīt angļu valodu (rakstiski un mutiski).

 • Bachelor’s degree
 • 2+ years of experience in similar roles
 • Good skills related to prioritization, communication and conflict management
 • Analytical skills, strong attention to detail
 • Comfortable working in a busy operational environment
 • Track record of delivering excellent service to other stakeholders directly
 • Systems knowledge: experience using SAP/Atlas is preferable, as well as experience of using office productivity software (such as Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint etc.)
 • Language skills: Fluent in English (written and oral)

Mars Baltics ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas struktūrvienības Mars Incorporated, kas viena no lielākajām globālajām korporācijām strauji mainīgo ātro patēriņa preču tirgū.
Mars ir vadošais mājdzīvnieku produktu, šokolādes tāfelīšu un košļājamās gumijas preču pārdošanas apjomā Baltijā. Baltijas tirgos prezentētie mājdzīvnieku kopšanas zīmoli ir WHISKAS®, KITEKAT®, SHEBA®, PEDIGREE®, CHAPPI® FROLIC® un NATUSAN®. Pasaulē atpazīstami saldumu zīmoli – M&M’S®, SNICKERS® MARS®, BOUNTY®, TWIX®, MILKY WAY®, SKITTLES®, LOCKETS® košļājamās gumijas zīmoli ORBIT®, FIVE®, kā arī UNCLE BEN’S® rīsi un mērces.

Mars Baltics are the Latvian, Lithuanian and Estonian units of Mars Incorporated, one of the biggest global corporations in Fast Moving Consumer Goods market.
Mars is the leading Petcare, Chocolate bar and Chewing Gum sales in Baltics. Petcare brands presented on Baltic markets are WHISKAS®, KITEKAT®, SHEBA®, PEDIGREE®, CHAPPI® FROLIC®, and NATUSAN®. Globally renowned confectionary brands – M&M’S®, SNICKERS® MARS®, BOUNTY®, TWIX®, MILKY WAY®, SKITTLES®, LOCKETS® chewing gum brands ORBIT®, FIVE® as well as UNCLE BEN’S® rice and sauces.

Ja šī izklausās pēc lieliskas iespējas karjeras attīstībai, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

If this sounds like a great opportunity for your career development, we should talk. Please send us your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šī izklausās pēc lieliskas iespējas karjeras attīstībai, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

If this sounds like a great opportunity for your career development, we should talk. Please send us your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011