Pieprasījuma plānotājs/-a Baltijā

Demand Planner for Baltics

uz noteiktu laiku 1 gads

fixed term 1 year


Ja esat eksperts/-e darbā, ko darāt un vēlaties būt amatā, kur katru dienu varētu izmantot visas savas zināšanas, sadarbojoties ar vietējām biznesa vienībām un globālām komandām. Mars dod Jums iespēju to izdarīt uzņēmumā, kurš orientēts uz vērtībām, kurā Jūs katru dienu attīstīsiet sevi līdz ar organizāciju.

Pie WorkingDay Latvia klienta – Mars Jūsu rītdiena sākas šodien.

Are you an expert of what you do and want a role where you can put all your knowledge into practice every day, partnering with the local business units and global teams? We give you the opportunity to do this in a value driven company where you will develop yourself together with the organization every day.

At a client of WorkingDay Latvia – Mars, your tomorrow starts today.

Jūsu ikdiena:

A day in the life of an Associate:

Kā Pieprasījuma plānotājs/-a Jūs nodrošināsiet precīzu informāciju par pieprasījuma prognozēm noteiktām kategorijām BALTIJAS tirgos, izmantojot pieejamos rīkus, lai veicinātu biznesa struktūrvienību plānu izpildi un izcilu klientu apkalpošanu.

As a Demand Planner, you will deliver an accurate demand forecast for relevant categories in the BALTICS markets using tools and insights available to drive delivery of business unit plan and excellent customer service.

Būtiskie pienākumi un atbildība:

What will be essential duties and responsibilities?

 • sadarbībā ar Pārdošanas un pieprasījuma funkciju būs jāgatavo precīzu un saskaņotu apjoma pieprasījuma plānu konkrētiem segmentiem / klientiem īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņam;
 • izveidot vislabāko bāzes prognozi no sistēmas, veicot nepieciešamo koriģēšanu ar izņēmuma gadījumiem, un ņemot vērā iepriekšējo procesu/notikumu gaitu un akciju vai inovāciju aktivitātēm;
 • saskaņot savlaicīgi apjoma prognozi ar atbildīgo nodaļu, lai sagatavotu finanšu pārskatu priekš S&OP+ plāna;
 • piedalīties S&OP+ sanāksmēs, kad vien tas ir nepieciešams;
 • sadarbība ar produktu piegādes koordinatoriem, lai mazinātu produktu piegādes riskus un uzturētu optimālu krājumu līmeni.

 • Co-create with Sales and Demand function an accurate and aligned volume demand plan for specific segments / customers, for the short, medium and long term
 • Create the best base forecast from the system by running the required history cleansing from abnormal events as well as understanding cannibalizations of promotional historical events or innovation launches
 • Submit on time the aligned volume forecast to Market Copilots to prepare the financial view of the plan for the S&OP+
 • Participate in the S&OP+ meetings whenever is requested/needed
 • Liaise with the Product Supply Coordinators to ensure product supply risks are mitigated and optimal stock levels are maintained

Mars sagaida:

Mars is looking for:

 • augstāko izglītību;
 • vismaz 1 gada pieredzi produktu piegādes procesā / pieprasījuma plānošanā;
 • ka brīvi pārvaldīt angļu valodu (rakstiski un mutiski);
 • veiksmīgu pieredzi attiecību/sadarbības veidošanā ar pārliecināšanas prasmēm;
 • ļoti labas analītiskās prasmes un biznesa izpratni;
 • sistēmas zināšanas: vēlama pieredze darbā piegādes ķēdes plānošanas rīkiem, kā arī pieredze ar MS Office programmatūru (piemēram, Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint u.c).

 • Bachelor/Master´s degree
 • Min 1 years of supply chain experience (of which demand planning)
 • Strong written and spoken English
 • Track record in building strong relationships with robust interpersonal and influencing skills
 • Very good analytical skills and solid business understanding
 • Systems knowledge: experience using supply chain planning tools is preferable, as well as experience of using office productivity software (such as Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint etc.). This is a contractor role that will be based in our office in Riga, Latvia

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

Darba dzīve Mars nekad nav saistīta tikai ar vienu cilvēku, vienu projektu vai vienu zīmolu. Tā ir par to, kā Jūs varat satvert to visu, kas ir Jums sasniedzams Mars, un izmantot to, lai gūtu savstarpēju, ilgtermiņa labumu. Tā ir par par idejām un ideāliem. Gatavību riskēt zaudēt, jo solījums gūt panākumus nozīmē, ka mums visiem būs labāk. Tas ir integritātes un ambīciju sajaukums, kas padara Mars par īpašu darba vietu.

Darbs Mars ir lieliska iespēja paātrināt savu profesionālo izaugsmi veiksmīgā zīmolu preču uzņēmumā, kas ir atzīts par vienu no labākajiem darba devējiem visā pasaulē. Mars piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1700 – 1900 bruto un bonusus. Atbildību un iespēju virzīt savas idejas, atbalstu no kolēģiem un pieredzējušiem vadītājiem. Draudzīgu, atvērtu un starptautisku darba vidi ģimenes uzņēmumā. Personīgo un profesionālo attīstību, t.sk. apmācības, kā ,piemēram, izmantot globālas apmācības no Marsa universitātes. Darbs ir uz noteiktu laika periodu – 1 gads, bet šajā laikā var notikt tik daudz pārmaiņu

Working life at Mars is never just about a single person, a single project or a single brand. It’s about how you can grab everything that’s within your reach at Mars and use it to pursue mutual, long-term gain. It’s about having ideas and ideals. Being prepared to risk failure because the promise of success means we’ll all be better off. It’s that mix of integrity and ambition that makes Mars a special place to work.

They believe that work in Mars is a great opportunity to accelerate your professional growth in successful branded goods company, which has been recognized as one of top employers worldwide. They are glad to offer competitive salary from EUR 1700 – 1900 gross and benefits, responsibility and freedom to advance your own ideas, a support from highly committed team and an open and international working environment in a global family company. And on top of that Mars University is a great resource for professional trainings and various development tools. The work is for 1 year, but during this time so many changes can happen.

Mars Baltics ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas struktūrvienības Mars Incorporated, kas viena no lielākajām globālajām korporācijām strauji mainīgo ātro patēriņa preču tirgū.
Mars ir vadošais mājdzīvnieku produktu, šokolādes tāfelīšu un košļājamās gumijas preču pārdošanas apjomā Baltijā. Baltijas tirgos prezentētie mājdzīvnieku kopšanas zīmoli ir WHISKAS®, KITEKAT®, SHEBA®, PEDIGREE®, CHAPPI® FROLIC® un NATUSAN®. Pasaulē atpazīstami saldumu zīmoli – M&M’S®, SNICKERS® MARS®, BOUNTY®, TWIX®, MILKY WAY®, SKITTLES®, LOCKETS® košļājamās gumijas zīmoli ORBIT®, FIVE®, kā arī UNCLE BEN’S® rīsi un mērces.

Mars Baltics are the Latvian, Lithuanian and Estonian units of Mars Incorporated, one of the biggest global corporations in Fast Moving Consumer Goods market.
Mars is the leading Petcare, Chocolate bar and Chewing Gum sales in Baltics. Petcare brands presented on Baltic markets are WHISKAS®, KITEKAT®, SHEBA®, PEDIGREE®, CHAPPI® FROLIC®, and NATUSAN®. Globally renowned confectionary brands – M&M’S®, SNICKERS® MARS®, BOUNTY®, TWIX®, MILKY WAY®, SKITTLES®, LOCKETS® chewing gum brands ORBIT®, FIVE® as well as UNCLE BEN’S® rice and sauces.

Ja šī izklausās pēc lieliskas iespējas karjeras attīstībai, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

If this sounds like a great opportunity for your career development, we should talk. Please send us your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šī izklausās pēc lieliskas iespējas karjeras attīstībai, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

If this sounds like a great opportunity for your career development, we should talk. Please send us your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011