Front-End programmētājs/-a

Front-End Developer

WorkingDay Latvia klients – Mapon ir tirgus līderis autoparku vadības, kā arī transportlīdzekļu un citu objektu izsekošanas un atgūšanas risinājumu izstrādē.
Jau kopš 2006.gada uzņēmuma komanda aktīvi strādā pie jauniem un inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, sekojot līdzi tirgus tendencēm un klientu vēlmēm.

Sakarā ar esošo produktu attīstību un jaunu risinājumu izstrādi, uzņēmums savai komandai aicina pievienoties pieredzējušu un entuziastisku Front-End programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Mapon is a leading market provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions.
Already since 2006 company’s team is actively working on new and innovative products and services, following newest market trends and customer expectations.

Due to the development of existing products and creation of new solutions, company is looking for an experienced and enthusiastic Front-End Developer to join its team.

Tehnoloģijas, kuras uzņēmums izmanto:

Used technologies:

 • React (kā arī v16.8 Hooks), Redux, MobX, TypeScript;
 • CSS un SCSS;
 • WebSocket;
 • WebPack;
 • Back-end: PHP, Laravel, NodeJS, Go, C++;
 • Git/Gitlab.

 • React (as well as v16.8 Hooks), Redux, MobX, TypeScript
 • CSS and SCSS
 • WebSocket
 • WebPack
 • Back-end: PHP, Laravel, NodeJS, Go, C++
 • Git/Gitlab

Tavi pienākumi būs:

Your main duties:

 • darbs ar iekšējām sistēmām;
 • iekšējo sistēmu attīstība (jaunu atskaišu būvēšana, jaunu un interesantu risinājumu izstrāde);
 • liela apjoma reāllaika un vēsturisko datu attēlošana kartēs un grafikos;
 • darbs ar formām un landingiem.

 • Working with internal systems
 • Development of internal systems (building of new reports, innovative and interesting solutions development)
 • Large-scale real-time and historical data displaying on maps and graphs
 • Working with Forms and landings

Nepieciešamās prasmes:

Required skills:

 • vismaz 3+ gadu pieredze kā Front-End programmētājam/-ai;
 • pieredze darbā ar Google Maps;
 • ļoti labas angļu valodas prasmes.

 • 3+ years of experience as Front-End Developer
 • Experience working with Google Maps
 • Excellent command of English

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • atalgojumu no EUR 2100 līdz 3500 bruto (atbilstoši Tavām zināšanām un iepriekšējai pieredzei);
 • elastīgu darba dienas sākumu (darbu uzsāc līdz plkst. 11:00) un iespēju daļēji strādāt attālināti;
 • saīsinātu darba dienu piektdienās;
 • apmaksātas pusdienas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • ikgadēju bonusu balstītu uz paveiktā;
 • sporta kluba abonementu;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • apmaksātu dzimšanas dienas brīvdienu;
 • galda futbolu, novusu un PlayStation spēles atpūtas brīžiem kopā ar kolēģiem;
 • iespēju pilnveidot zināšanas dažādās konferencēs un semināros;
 • Mac/Windows/Linux platformu un “dzelžus” pēc Tavas izvēles;
 • ērtu un motivējošu darba vietu Rīgā, kā arī iespēju strādāt pilnībā attālināti.

 • Monthly salary EUR 2100 to 3500 gross (depending on your work experience and skills)
 • Flexible working hours (start your day as late as 11 a.m.) and possibility to work remotely part time
 • Shortened working day every Friday
 • Free and healthy company lunch
 • Health insurance after trail period
 • Performance based yearly bonus
 • Paid gym membership
 • Free parking
 • Paid day off on your birthday
 • Table tennis, novus and PlayStation games available during breaks
 • Possibility to attend international conferences and guest lectures
 • All the resources required to perform your tasks (Mac, Windows, or Linux and hardware of your choice)
 • Comfortable and motivating office in Riga, as well as possibility to work remotely

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011