KYC padziļinātas izpētes speciālists/-e

KYC Due Diligence Specialist

darbs attālināti

remote work

Luminor ir mūsdienīga un uzņēmīga banka. Mēs vēlamies radīt labāku rītdienu – privātpersonām, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Mūsu darbības pamatā ir trīs vērtības: zinātkāre, sadarbība un skaidrs fokuss. Mēs esam pārliecināti, ka vienmēr pastāv iespēja būt labākiem un darīt lietas vēl labāk.

Šobrīd Luminor Klientu risku pārvaldības struktūrvienība Latvijā aicina darbā jaunus kolēģus, kas būs atbildīgi par optimizētu KYC (pazīsti savu klientu) pasākumu pielāgošanu. Struktūrvienībai ir svarīga loma Bankas pirmā līmeņa aizsardzībā pret finanšu noziegumiem un Tu vari kļūt par tās daļu.

Ja Tev ir interese, piesakies, lai izmantotu iespēju mācīties un nepieļaut finanšu noziegumus pret uzņēmumu.

Luminor – contemporary, entrepreneurial bank for the local way of life and doing business. We want to build a better tomorrow – for families, businesses and communities we are part of. We make things happen. Our core values are: Curiosity, Collaboration, and Focus.

Currently Luminor Customer Risk Management unit in Latvia is looking for new team member, who will be responsible for smoothly KYC (know your client) measures adjustment. The unit plays integral part in the Bank first line of defence against financial crime and you can be a part of it.

If you curious enough grab this opportunity to join, learn and prevent company against financial crime activity.

Galvenie pienākumi un atbildība:

Main tasks and responsibilities:

 • veikt klientu padziļinātas izpētes (EDD/OEDD) analīzi, izmantojot dažādus datus avotus, tostarp bankas sistēmas, publiski pieejamās datubāzes un reģistrus;
 • periodiski veikt iekšējo konta izrakstu pārskatīšanu;
 • pieņemt uz risku balstītus lēmumus lietās ar skaidri dokumentētiem un auditējamiem ierakstiem iekšējās risku apetītes politikas kontekstā;
 • nodot Atbilstības daļai izskatīšanai aizdomīgus un/vai nedrošus gadījumus;
 • uzturēt regulāru saziņu ar klientu darījumu vadītājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par klientiem un kontu aktivitāti;
 • regulāri iepazīties ar jaunāko informāciju par iekšējām un ārējām procedūrām;
 • gūt izpratni par uzņēmuma risku apetītes vadlīnijām un mācīt citus kolēģus;
 • piedalīties iekšējos un ārējos projektos un darba grupās.

 • Perform due diligence (EDD/OEDD) analysis on customers through a variety of data sources including bank systems, public databases and records
 • Perform periodic internal account statements reviews
 • Take risk-based case decisions with a clearly documented and auditable record, in the context of internal risk appetite policy
 • Escalate suspicions and/or concerns to the Compliance division for review
 • Maintain regular contact with Relationship Managers to obtain necessary information about customers and account activities
 • Stay constantly updated with the latest information on internal and external procedures
 • Understand and coach others on our risk appetite statements
 • Participate in internal and external projects, workgroups

Nepieciešamās amata prasmes:

Job specific competencies:

 • bakalaura grāds finanšu / banku / tieslietu / politikas vai ekonomikas jomā, var būt students;
 • interese par NILLTFN un saistītajiem noteikumiem;
 • pieredze un profesionālās iemaņas KYC/NILLN jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • interese par analītisko darbu;
 • izpratne par dažādiem biznesa modeļiem, klientu veidiem un citiem NILLTFN riskiem;
 • stingra esošo un turpmāk iespējamo KYC prasību ievērošana, iepazīšanās ar gaidāmajiem grozījumiem normatīvajos aktos pēc paša iniciatīvas;
 • spēja brīvi sazināties angļu un latviešu valodā;
 • apņēmība, atbildība un iniciatīva;
 • vērība pret detaļām, uzņēmība;
 • spēja strādāt komandā;
 • augsti ētikas standarti, godīgums, laba reputācija un labākās prakses ievērošana;
 • pozitīvisms un entuziasms;
 • augsta atbildības izjūta.

 • Bachelor degree in Finance/Banking/Law/Politics or economics or in the process of learning
 • Interest of AML/CTF and related regulations
 • Experience and professional skills in KYC/AML area will be treated as advantage
 • Interest in working with analysis
 • Understanding of different business models, customer types and other AML/CTF risks
 • High commitment to the current and prospective KYC needs, keeping oneself pro-actively updated on the upcoming regulatory changes
 • Full proficiency in English and local language is required
 • Initiative, responsibility and pro-activity
 • Eye on details, “can-do” attitude
 • Teamwork player
 • High ethical standards, integrity, good reputation and commitment to best practices
 • Positive and enthusiastic
 • Strong sense of ownership

Piedāvājam:

We offer to you:

 • iespēju strādāt attālināti Tev vēlamā atrašanās vietā;
 • darba līgumu uz laiku (līdz 31.08.2021.) ar iespēju pagarināt uz nenoteiktu laiku;
 • iespēju pievienoties starptautiskam, ambiciozam kolektīvam ar augsta līmeņa profesionāļiem un iepazīt pasaules līmeņa starptautiskās vadības praksi;
 • sniegt savu ieguldījumu un veicināt pozitīvas pārmaiņas organizācijā ar izcilām iespējām personīgajai un profesionālajai izaugsmei;
 • konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši profesionālajiem sasniegumiem un ieguldījumam organizācijā;
 • darba algu ne mazāk kā EUR 1150 bruto, ņemot vērā izvēlētā kandidāta pieredzi un kompetences.

 • Remote work, wherever you like
 • Temporary employment contract (till 31th of August, 2021) with an option to extend for an indefinite period
 • Chance to join a cross-border ambitious team with high level professionals and have exposure to the world class international management practices
 • Make the impact and promote a positive change to the organization with an excellent opportunity to grow personally and professionally
 • Attractive motivation package linked to your professional achievements and value you bring to the organization
 • Salary range offered for this position is not less than EUR 1150 gross and will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate.

Ja redzi šo kā iespēju pievienoties vienam no nozares vadošajiem uzņēmumiem, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

If you see this as an opportunity to join one of the leading companies in the industry, send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja redzi šo kā iespēju pievienoties vienam no nozares vadošajiem uzņēmumiem, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

If you see this as an opportunity to join one of the leading companies in the industry, send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011