Komerctelpu nomas vadītājs/-a

Lease Manager

Commercial premises

WorkingDay Latvia klients – Lords LB Asset Management ir vadošs investīciju pārvaldes pakalpojumu sniedzējs uzņēmumiem un privātiem investoriem ar ievērojamiem ienākumiem. Lords LB Asset Management, kas ir dibināts 2008.gadā, koncentrējas uz nekustamā īpašuma un privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijām. Pavisam Lords LB Asset Management pārvalda 15 fondus: 12 nekustamā īpašuma fondus, 2 privātā kapitāla fondus un 1 enerģētikas un infrastruktūras fondu. Kopējā fondu pārvaldītā īpašuma vērtība 2020. gada jūnija beigās sasniedza vairāk nekā 605 miljonus eiro.

Viens no Lords LB Asset Management fondiem – Lords LB Special Fund V, kas izveidots ieguldījumu veikšanai nekustamā īpašuma projektos Latvijā, ir uzsācis īstenot jauno Preses nama biznesa centra attīstības projektu Rīgā. Tas paredz izveidot novatorisku biznesa centru, tirdzniecības telpas ar Baltijā pirmo futbola laukumu uz ēkas jumta un viesnīcu Holiday Inn, kas būs pirmā InterContinental Hotels Group viesnīca Latvijā.

Lai veiksmīgi realizētu Preses nama projekta attīstību, kuru paredzēts pabeigt līdz 2022. gada trešajam ceturksnim, uzņēmums aicina darbā Komerctelpu nomas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Lords LB Asset Management is a premier provider of investment management services to institutional clients and high net worth individuals. Established in 2008, Lords LB Asset Management focuses on real estate and private equity investment strategies. The company currently manages 15 funds: 12 real estate funds, 2 private capital funds and 1 energy and infrastructure fund. The total value of assets managed by the funds reached more than EUR 605 million at the end of June 2020.

One of the Lords LB Asset Management funds – Lords LB Special Fund V, established for investing in real estate projects in Latvia, starts implementing the new Preses Nams business centre development project in Riga. It envisages the creation of an innovative business centre, a commercial area with the first rooftop football field in the Baltics and a Holiday Inn hotel which will be the first InterContinental Hotels Group hotel in Latvia.

In order to succeed in development of the new Preses Nams business centre, which is on track for completion by third quarter of 2022, the company is searching for a Lease Manager.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • piedalīties komerctelpu nomas iepirkumos;
 • meklēt un veikt pārrunas ar potenciālajiem biznesa centra telpu nomniekiem;
 • izstrādāt Preses nama telpu nomas stratēģiju, t.sk. koordinēt mārketinga materiālu un web lapas izstrādi;
 • veidot sadarbību ar visām nekustamo īpašumu aģentūrām Latvijā;
 • papildus – iesaistīties telpu nomu jautājumos saistībā ar Citadele galveno ēku, ko nesen ir iegadājies viens no Lords LB fondiem.

 • Participating in lease tenders on behalf of Preses Nams project
 • Searching and contacting potential tenants for commercial premises
 • Forming lease strategy of Preses Nams project, including working with marketing materials and webpage of the project
 • Relationship management with all broker companies in Latvia
 • Additionally, work on leasing activities of Citadele headquarter building, which was recently acquired by one of Lords LB funds

Šis piedāvājums būs Jums piemērots, ja Jums ir:

To be considered for the role you will need to have the following skills and qualifications:

 • pieredze liela uzņēmuma nekustamā īpašuma nomas speciālista, komerctelpu brokera un/vai nekustamā īpašuma attīstītāja amatā;
 • pieredze starptautiskā uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas prasmes (latviešu, angļu, krievu valodā);
 • projektu vadības prasmes;
 • neatlaidība, pacietība, strādājot ar ilgtermiņa projektiem;
 • prasme pievērst uzmanību detaļām;
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan ciešā sadarbībā ar komandu.

 • Work experience as a Large Corporate Lease Representative, Commercial Real Estate Broker and/or Real Estate Developer
 • Experience in international company would be considered as an advantage
 • High competency in verbal and written communication (Latvian, English, Russian)
 • Project management skills
 • Persistence, patience on working for long-term projects
 • Attention to details
 • Ability to work independently as well as to be a team player

Aizraujoši izaicinājumi, kas Jūs gaida:

Exciting challenges that are waiting for you:

 • profesionāla komanda, kas attīsta komerciālo nekustamo īpašumu 100 miljonu eiro vērtībā;
 • iespēja ietekmēt veidu/virzienu, kādā notiek komercīpašumu attīstība Rīgā;
 • atbildība par lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem reģionā.

Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās no EUR 2800 līdz 4200 bruto mēnesī.

Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

 • A team of professionals – leading EUR 100 million commercial real estate development
 • Ability to impact the shape of commercial real estate development in Riga
 • Be directly responsible for the largest real estate transactions in the region

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range of EUR 2800 – 4200 gross per month.

Other benefits are negotiable.

Ja esat gatavs/-a dot savu ieguldījumu jaunā Preses nama attīstībā, lūdzu, sūtiet CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are ready to make your contribution to development of the new Preses Nams, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esat gatavs/-a dot savu ieguldījumu jaunā Preses nama attīstībā, lūdzu, sūtiet CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are ready to make your contribution to development of the new Preses Nams, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011