Finanšu un atbilstības vadītāja vietnieks/-ce

Deputy Chief Financial and Compliance Officer

uz 9 mēnešu periodu

9 month role

WorkingDay Latvia klients – Livonia Partners ir viens no lielākajiem privātā kapitāla fondiem Baltijā, kas uzsāka investīcijas 2015. gadā un šobrīd pārvalda aktīvus vairāk nekā 240 miljonu eiro apmērā. Fonds investē veiksmīgos uzņēmumos, kas izceļas ar uzņēmīgu pieeju un spēcīgu izaugsmes potenciālu Baltijas reģionā un ārpus tā. Fondam ir biroji Viļņā, Rīgā un Tallinā.

Livonia Partners fondu pārvaldnieki ir reģistrēti Latvijas Bankā un ir tās uzraudzībā. Uzņēmums ir vērsts uz ilgtspēju, integrējot ESG principus visā investīciju procesā.

Livonia Partners, neatkarīgs privātā kapitāla fondu pārvaldnieks, meklē kandidātus pilnas slodzes amatam – Finanšu un atbilstības vadītāja vietnieks/-ce (uz 9 mēnešu periodu).

Jūs strādāsiet kopā ar CFO un Atbilstības vadītāju fondu darbības pārskatu sagatavošanā investoriem un uzņēmuma atbilstības funkcijām, nodrošinot saistību izpildi pret investoriem, regulējošām iestādēm un citām iesaistītajām pusēm. Šī ir unikāla iespēja pilnveidot finanšu vadības pieredzi investīciju pārvaldībā – dinamiskā un strauji augošā finanšu pakalpojumu industrijā.

Uzņēmums meklē profesionāli ar pozitīvu un rīcībspējīgu attieksmi, ar izteiktu atbildības izjūtu un veiksmīgu pieredzi finanšu vadības, audita, atbilstības vai finanšu vadības konsultāciju jomā.

A client of WorkingDay Latvia – Livonia Partners is a private equity firm that started investing in 2015, now with more than 240 million EUR of assets under management. The company invests in successful companies in the Baltic region and beyond that show an enterprising spirit and strong growth potential. The firm has offices in Vilnius, Riga and Tallinn.

Livonia Partners fund managers are registered with and supervised by the Bank of Latvia. Livonia is committed to sustainability, integrating ESG considerations throughout the investment process.

Livonia Partners, an independent private equity fund manager, is looking for candidates to fill a full-time position – Deputy Chief Financial and Compliance Officer (9 month role).

You will be working alongside CFO and Compliance Officer with investor reporting and firm compliance, ensuring that the company fulfill their commitments to their investors, the regulatory authorities and other stakeholders. This is a unique opportunity to develop financial management expertise in investment management – a dynamic and rapidly growing financial services industry in the region.

The company is looking for a professional with a positive can-do attitude, who demonstrates a strong sense of responsibility and has a minimum of four years of experience in finance management, audit, compliance or financial management consulting roles.

Galvenās atbildības:

Main responsibilities:

 • asistēt grāmatvedības un finanšu funkcijās, kas ietver fondu ceturkšņa pārskatu sagatavošanu, portfeļa uzņēmumu vērtējumu izskatīšanu, nodokļu atbilstības nodrošināšanu un finanšu atskaišu sagatavošanu;
 • nodrošināt analītikas un atskaišu precizitāti un savlaicīgumu;
 • pārvaldīt naudas plūsmu, t.sk. uzraudzīt naudas atlikumus, kapitāla pietiekamības prasību izpildi, ieguldījumu finansēšanu un rezervju pārvaldību;
 • sadarboties ar ārējiem partneriem, t.sk. ar Latvijas Banku, revidentiem, nodokļu un juridiskajiem konsultantiem, partneriem un portfeļa uzņēmumu izpilddirektoriem / finanšu direktoriem;
 • palīdzēt nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību juridiskajiem līgumiem, iekšējiem dokumentiem un politikām, kā arī attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tai skaitā AML jomā;
 • palīdzēt nodrošināt iekšējās kontroles politiku un procedūru atbilstību labākajai praksei.

 • Assist in accounting and financial function, which includes quarterly reporting for the funds, portfolio company valuation review, tax compliance, and financial reporting
 • Ensure accuracy and timeliness of analysis and reports
 • Manage cash flow, including monitoring cash balances, capital requirements, investment funding, and managing reserves
 • Work closely with external parties, including the Bank of Latvia (the regulatory authority), auditors and tax advisers, legal advisers, partners and portfolio companies’ CEOs / CFOs
 • Assist in ensuring compliance with legal agreements, internal documents and policies, as well as relevant national and international laws, including AML compliance
 • Assist in ensuring that the internal control policies and procedures correspond to best practices

Ko mēs sagaidām:

What we expect:

 • vismaz 3 gadu pieredzi finanšu vadībā, konsultācijās vai juridiskā jomā;
 • vēlama pieredze finanšu pakalpojumu, fondu vai aktīvu pārvaldības jomā;
 • proaktīvu problēmu risinātāju ar teicamām komunikācijas, sadarbības un iesaistīto pušu vadības prasmēm;
 • spēju efektīvi strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;
 • augsti atbildīgu, precīzu un apzinīgu profesionāli, kurš/-a pievērš lielu uzmanību detaļām un spēj saglabāt plašu perspektīvu;
 • mierīgu, pozitīvu un izlēmīgu rīcību saspringtos darba apstākļos;
 • augstāko izglītību finanšu, ekonomikas vai uzņēmējdarbības vadības jomā;
 • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes;
 • interese un/vai iepriekšēja pieredze tiesību aktu un atbilstības nodrošināšanas jomā būs priekšrocība.

 • At least 3 years of experience in finance management, advisory, consulting or legal positions
 • Preferably, experience working in Financial Services, Funds, or Asset Management
 • Proactive problem-solver with excellent communication, collaboration, and stakeholder management skills, able to work effectively in teams and independently, while remaining calm and decisive under pressure
 • Highly responsible, accurate, and conscientious professional with strong attention to detail and the ability to maintain a broad perspective
 • Calm, positive, and decisive action when working under pressure
 • A university degree in finance, economics, or business management
 • Fluency in both English and Latvian
 • An interest in and/or previous experience in law and compliance is a plus

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • atbildīgu lomu un iespēju būt daļai vienā no vadošajām reģiona investoru komandām;
 • personīgās attīstības un apmācību iespējas;
 • ikmēneša bruto algu no EUR 3000 līdz 4000, atkarībā no iepriekšējās pieredzes;
 • profesionālu un draudzīgu komandu;
 • patīkamu darba vidi un biroju Rīgas centrā.

 • Meaningful work with the ability to be a part of one of the leading private equity firms in the region
 • Personal development and training opportunities
 • Monthly gross salary from EUR 3000 – 4000 based on prior experience
 • Professional and friendly team
 • Pleasant work environment and office in Riga city centre

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011